Mae’r elusen flaenllaw YoungMinds wedi canfod bod nifer y bobl ifanc sy’n cael eu cyfeirio at wasanaethau iechyd meddwl wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed, yn ôl data diweddaraf y GIG.

Ym mis Mawrth 2022, cyfeiriwyd 90,789 o bobl ifanc at wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed, y ffigwr uchaf ers i’r mesur ddechrau cael ei gasglu. 1 Mae'r ffigur hefyd yn gynnydd o 41% ar y mis blaenorol.

Bu bron i atgyfeiriadau brys i dimau gofal brys ym mis Mawrth 2022 ddyblu i 2,547 ers mis Mawrth 2019 (1,252). 1  Mae’r atgyfeiriadau hyn yn cynnwys pobl ifanc sydd wedi hunan-niweidio ac sy’n hunanladdol.

Yn gynharach eleni fe gyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Sajid Javid, y bydd y cynllun deng mlynedd trawslywodraethol ar gyfer iechyd meddwl yn cael ei gyhoeddi erbyn diwedd y flwyddyn.

Mae YoungMinds yn galw ar y Llywodraeth i wneud yn siŵr mai pobl ifanc yw calon y cynllun, gyda nodau adrannol uchelgeisiol i helpu i wrthdroi’r ffigurau hyn.