A A English | Cymraeg

Aelodaeth

“Mae ein hysgol a’n staff wedi cael budd enfawr o’n haelodaeth gyda Plant yng Nghymru. Mae wedi ein helpu ni gyda’n hymchwil broffesiynol ynglŷn â beth sydd orau i’n plant. Mae Plant yng Nghymru wedi hwyluso cyfleoedd hyfforddiant gwych, rhannu gwybodaeth amhrisiadwy a herio ein ffordd o feddwl. O ganlyniad, mae Millbrook wedi parhau i werthuso a gwella ei darpariaeth i’r holl ddysgwyr yn effeithiol.”

 

– Lindsey Watkins, Pennaeth, Ysgol Gynradd Millbrook, Casnewydd

Mae aelodaeth Plant yng Nghymru ar agor i unigolion a chyrff sy’n ymddiddori mewn gwella bywydau  plant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru.

Ar hyn o bryd mae ein haelodau’n dod o’r trydydd sector a’r sectorau statudol a phreifat gan gynnwys awdurdodau lleol, byrddau iechyd, cyrff trydydd sector, adrannau prifysgol, ysgolion, meithrinfeydd, canolfannau teuluol ac unigolion.  I gael gwybod a ydy’ch sefydliad chi yn aelod cyfredol o Plant yng Nghymru cliciwch yma.

Byddwn ni wrth ein bodd pe baech chi neu’ch sefydliad yn ymuno â ni hefyd ac i wybod faint byddai hynny’n costio, cliciwch yma.

Pa fanteision allwch chi ddisgwyl eu derbyn?

  • Elwa ar ein harbenigedd ym maes datblygu polisi, gan weithio ochr yn ochr â chydweithwyr yn Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru a chyfathrebu â rhwydweithiau aml-asiantaeth yn y sector statudol a’r trydydd sector
  • Cyfrannu at drafodaethau cyfredol ar bolisi a deddfwriaeth a chymryd rhan yn ymatebion aelodau yn unig i ymgynghoriadau
  • Derbyn disgowntiau sylweddol ar gynadleddau, digwyddiadau, cyrsiau hyfforddiant a chyhoeddiadau Plant yng Nghymru
  • Derbyn ein cylchgrawn chwarterol sy’n llawn newyddion ac erthyglau am bolisi ac arfer sy’n effeithio ar blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru

I weld rhestr gyflawn o’r manteision cliciwch yma.

Unrhyw ymholiadau?

Mae Cydlynydd Aelodaeth a Marchnata Plant yng Nghymru ar gael i ateb unrhyw gwestiynau. Gallwch gysylltu â Louise O’Neill drwy ffonio 029 2034 2434 neu drwy ebost: membership@childreninwales.org.uk.