Cynghrair Anghenion Ychwanegol y Trydydd Sector

TSANA.png

Gwybodaeth am y gynghrair

Clymblaid o gyrff trydydd sector yw TSANA, sy’n gweithio gydag ystod eang o blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, yn eu cefnogi ac yn eu cynrychioli. Caiff y Gynghrair hon ei hwyluso gan Plant yng Nghymru.

Mae TSANA o’r farn y dylai pob plentyn a pherson ifanc, beth bynnag yw eu galluoedd, eu hanghenion addysgol neu eu hamgylchiadau, fedru gwireddu eu hawliau o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Rydyn ni’n credu mewn addysg sy’n deg ac yn gyfartal, ac rydyn ni’n gweithio i wella’r canlyniadau a’r cyfleoedd addysg a hyfforddiant i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, gan sicrhau eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu grymuso, eu parchu a’u cynrychioli.

Nodau

 • Hyrwyddo Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, yn arbennig yng nghyswllt plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol
   

 • Hyrwyddo Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (CHPA)
   
 • Sicrhau bod y Llywodraeth ar lefel leol a chenedlaethol yn parchu, yn adlewyrchu ac yn ymdrin ag anghenion plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol
   
 • Darparu fforwm i gefnogi datblygu polisi a llais unedig ar faterion allweddol sy’n ymwneud â systemau statudol yng Nghymru
   
 • Hybu gweithio mewn partneriaeth ar draws cyrff trydydd sector sy’n cefnogi a chynrychioli plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol


Aelodaeth

Mae aelodaeth yn agored i unrhyw sefydliad yn y trydydd sector sydd â diddordeb gwaith mewn plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Karen.mcfarlane@childreninwales.org.uk

Aelodau Cyfredol

    CIW Logo (Landscape) Colour.png             G:\2016 DSA toolkit\DSA LOGOS\lo-res LOGO.gif

 Guide Dogs Cymru.png                   

Mudiad Meithrin                National Autistic Society, Wales logo

National Deaf Children's Society                          

C:\Users\catherine.lewis\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\3JN6Y1QC\RNIB_RGB-Logo CYMRU BiLingual.jpg