Cyngor Polisi

Cyngor Polisi

Yn unol â’n Herthyglau Cymdeithasu (y gallwch eu gweld ar ein tudalen Adroddiadau Blynyddol a Pholisïau) ac yn rhan o’n swyddogaeth ‘drosfwaol’, mae Cyngor Polisi Plant yng Nghymru yn grŵp traws-sector sy’n cynnwys cynrychiolwyr a etholwyd o blith ein haelodau, nifer o gyrff allweddol a’n Hymddiriedolwyr.  Mae rhai grwpiau o sylwedyddion allweddol hefyd.     

Mae’r grŵp yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn i drafod materion blaenoriaeth sy’n effeithio ar y sector plant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae’r Cyngor Polisi yn grŵp pwysig, sy’n adrodd i Fwrdd yr  Ymddiriedolwyr, ac yn helpu i lywio ein sefydliad trwy edrych ar strategaethau ar y cyd, polisïau a blaenoriaethau.

Mae aelodau ein Cyngor Polisi yn cynnwys:

Dr Dave Williams (Cadeirydd)

Aelodau a Benodwyd

 • ACPO
 • ADEW 
 • ADSS (a gynrychiolir gan Gareth Jenkins)
 • Cydffederasiwn y GIG
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant yng Nghymru (a gynrychiolir gan Dr Nia John)
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (a gynrychiolir gan Stewart Blythe a Catherine Davies, CLlLC)
 • Cynghorau Gwirfoddol Sirol

Aelodau Etholedig

 • Gweithredu dros Blant (a gynrychiolir gan Lee Bridgeman)
 • NSPCC Cymru (a gynrychiolir gan Des Mannion / Viv Laing)
 • Cyngor Hil Cymru (a gynrychiolir gan Uzo Iwobi)
 • Chwarae Cymru (a gynrychiolir gan Mike Greenaway)
 • EYST (a gynrychiolir gan Fateha Ahmed)
 • CWVYS (a gynrychiolir gan Sharon Lovell)
 • Ysgol Gynradd Millbrook (a gynrychiolir gan Lindsey Watkins)
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (a gynrychiolir gan Gareth Jenkins)
 • Sarah Stewart (aelod unigol)
 • Hafal (a gynrychiolir gan Euan Hails)

Aelodau Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

 • Helen Mary Jones
 • Bethan Webber (Home Start Cymru)
 • Cherrie Bija (Ffydd Mewn Teuluoedd)
 • Deborah Jones (Lleisiau o Ofal Cymru)
 • Jackie Murphy (TGP Cymru)
 • Jenny Williams (CBS Conwy)
 • Yr Athro Patrick Thomas
 • Sarah Crawley (Barnardo’s Cymru)
 • Fateha Ahmed (EYST)

Sylwedyddion

 • Cronfa’r Loteri Fawr
 • CAFCASS Cymru
 • Comisiynydd Plant Cymru
 • Llywodraeth Cymru
 • Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid
 • Gofal Cymdeithasol Cymru