Cwrdd â’n tîm

Cwrdd â’n tîm

Prif Weithredwr

Tîm Polisi a Datblygu

Sean O'Neill

Cyfarwyddwr Polisi

Sean O'Neill

Sean sy’n gyfrifol am waith ym meysydd tlodi plant, hawliau plant, diogelu, plant sy’n derbyn gofal, eiriolaeth a materion yn ymwneud â ffoaduriaid, ceiswyr lloches a theuluoedd ymfudol. Mae Sean hefyd yn goruchwylio gwaith y Tîm Polisi a Datblygu, gan gynnwys menter gyfranogi Cymru Ifanc.

Karen McFarlane

Swyddog Polisi

Karen McFarlane

Mae Karen yn gyfrifol am waith datblygu ym maes plant dan anfantais, gan gynnwys plant sy’n byw mewn tlodi a phlant anabl.

Anna Westall

Swyddog Polisi

Anna Westall

Anna sy’n gyfrifol am waith datblygu ym maes cymorth i deuluoedd, y blynyddoedd cynnar, gofal plant a hawliau plant.

Kate Thomas

Swyddog Datblygu, Pris Tlodi Disgyblion

Kate Thomas

Kate sy’n gyfrifol am ail gyfnod ein prosiect “Defnyddio Dull Ysgol Gyfan i wella Llesiant plant o deuluoedd difreintiedig ac incwm isel.” Mae Kate yn gweithio gydag ysgolion mewn ardaloedd consortia ledled Cymru i ddatblygu’r gwaith hwn.

Tîm Cymru Ifanc

Tegan Waites

Uwch Swyddog Cyfranogi, Cymru Ifanc

Tegan Waites

Mae Tegan yn goruchwylio gwaith Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc, ein gweithgareddau ymgynghori â phlant a phobl ifanc, ac yn gweithio i ddatblygu a darparu strategaeth i ehangu cwmpas ac amlygrwydd Cymru Ifanc.

Gareth Hicks

Swyddog Datblygu, Cyfranogiad

Gareth Hicks

Mae’n gweithio’n uniongyrchol gydag ystod amrywiol o blant a phobl ifanc a’r ymarferwyr a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi. Mae Gareth yn rhan o dîm Cymru Ifanc.

Frances Hoey

Swyddog Datblygu, Cyfranogiad

Frances Hoey

Mae’n gweithio’n uniongyrchol gydag ystod amrywiol o blant a phobl ifanc a’r ymarferwyr a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi.

Rebecca Bennett-Wilding

Cydlyndd Gwirfoddoli

Rebecca Bennett-Wilding

Bethany Turner

Cynorthwydd Cyfranogi a Ymgysylltu

Bethany Turner

Tîm Hyfforddi

Claire Sharp

Uwch-swyddog Hyfforddiant

Claire Sharp

Mae Claire yn goruchwylio rhaglen hyfforddiant Plant yng Nghymru a’r hyfforddiant a gomisiynir, yn ogystal â gwaith y Swyddogion Hyfforddi. Mae gan Claire arbenigedd penodol mewn hyfforddiant amddiffyn plant, diogelu a hawliau plant.

Sian Bibey

Swyddog Hyfforddiant

Sian Bibey

Tîm Cyfathrebu

Mecanwaith Adolygu Annibynnol (IRM) Cymru

Claire Sharp

IRM ar Gyfer Maethu a Mabwysiabu Rheolwr Contract

Claire Sharp

Claire sy’n gyfrifol am gydlynu gwaith sy’n gysylltiedig ag IRM Cymru. Mae hyn yn cynnwys cysylltu ag ymgeiswyr, staff asiantaeth, aelodau o’r panel ac ymgynghorwyr.

Rachel Robinson

IRM Gweinyddwr

Rachel Robinson

Tîm Cyllid

Gareth Chappell

Cynorthwy-ydd Cyllid dan Hyfforddiant

Gareth Chappell

Tîm Gweinyddu

Caroline Taylor

Rheolwr Gweinyddu

Caroline Taylor

Caroline sy’n gyfrifol am faterion sy’n ymwneud â llywodraethu’r sefydliad. Mae hyn yn cynnwys Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, y Cyngor Polisi, ac adolygu a datblygu polisïau a gweithdrefnau.

Fiona Probert

Gweinyddwr (IRM a CIW)

Fiona Probert

Fiona sy’n gyfrifol am bob agwedd o waith gweinyddu IRM Cymru, sy’n cynnwys y Paneli Adolygu, Diwrnodau Datblygu a Sesiynau Briffio. Mae Fiona hefyd yn gwneud gwaith adnoddau dynol ar ran Plant yng Nghymru ac yn goruchwylio gwaith y Cynorthwywyr Gweinyddol.

Kelly Mason

Cynorthwy-ydd Gweinyddol/ Gweinyddwr Hyfforddiant

Kelly Mason

Kelly sy’n gyfrifol am yr holl dasgau gweinyddol cysylltiedig â’n cyrsiau hyfforddiant, ynghyd â’n cynadleddau a’n digwyddiadau.