Mae pobl ifanc wedi dweud wrthym bod y symudiad o wasanaethau arbenigol plant i wasanaethau iechyd meddwl oedolion ddim yn gweithio yng Nghymru.  

Mae rhai’n teimlo eu bod wedi cael eu gadael, eu bod ar eu pen eu hunain ac yn cael eu hanwybyddu. Mae angen i’w lleisiau newid y system er gwell. Nawr.

Dyna pam rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru a gwasanaethau iechyd meddwl i wrando ar bobl ifanc. A sortio'r switsh.

I Sortio'r Switsh:

  • Wrando ar leisiau pobl ifanc yn SCAHMS (Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed Arbenigol) a gweithredu.
  • Sicrhau bod canllawiau cenedlaethol yn cael eu gweithredu, a bod pobl ifanc yn cael yr help y mae ganddyn nhw hawl iddo.
  • Rhoi gwell cefnogaeth i bobl ifanc pan fyddant yn gadael SCAMHS, a helpu i wneud y symudiad i wasanaethau oedolion yn gam cadarnhaol yn eu hadferiad.
  • Newid y ffordd y caiff gwasanaethau eu rhedeg, er mwyn cynnwys lleisiau pobl ifanc yn well.

Darganfod mwy:

Drwy weithio gyda phobl ifanc, rydym wedi creu adroddiad i rannu storïau ynglŷn â symud o wasanaethau arbenigol plant i wasanaethau oedolion.

Mae’n cynnwys argymhellion brys; o archwiliadau gwybodaeth i wasanaeth iechyd meddwl sy’n cefnogi pobl hyd at 25 oed.