Pen-blwydd Plant yng Nghymru yn 30 oed

Cyfle i ddathlu 30 mlynedd o hawliau plant yng Nghymru

Rydym yn dathlu 30 mlynedd o hawliau plant yng Nghymru a'r gwaith sylweddol a wneir i sicrhau bod pob plentyn yn cael yr holl hawliau'n cael eu cyflawni.

CIW-30th-Logo-bg-1200.png

Mae'r dirwedd ar gyfer hawliau plant yng Nghymru wedi trawsnewid dros y 30 mlynedd diwethaf. Ynghyd â'n haelodau, ein cydweithwyr a'n gwirfoddolwyr ifanc, rydym wedi gweithio i gyflawni newid sylweddol ac i wella bywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Er bod gwaith i'w wneud o hyd, mae'n bwysig cydnabod y llwyddiannau hyn ar y cyd, cydnabod yr hyn sy'n cael ei ddatblygu nawr a chynllunio'r hyn sydd ei angen ar gyfer y dyfodol.


Beth sy'n digwydd y flwyddyn hon?

 

Digwyddiad Dathlu Pen-blwydd 30 oed

Aros, Chwarae, Ymlaen yn Gyflym: Taith Plant yng Nghymru

Bydd Plant yng Nghymru yn dod â'n dathliadau pen-blwydd yn 30 oed i ben gyda digwyddiad yn y Neuadd yn y Senedd ar ddydd Iau, 7 Mawrth 2024, 12pm i 1.30pm. Mae'n cael ei noddi'n garedig gan Jane Dodds, AS.

Gwybodaeth am Ddigwyddiad

Agenda Digwyddiad

Gweld y llyfr

Rhifynnau arbennig o'r cylchgrawn Plant yng Nghymru

Mae argraffiadau arbennig o'n cylchgronau aelodau o'r Hydref a'r Gaeaf yn cael eu cynhyrchu, gan gofnodi'r holl waith cadarnhaol sydd wedi bod yn digwydd ledled Cymru dros y 30 mlynedd diwethaf. Darllennwch y rhifynnau arbennig hyn isod. 

Cylchgrawn yr Hydref

Cylchgrawn y Gaeaf

 

Llyfr pen-blwydd yn 30

Mae ein gwirfoddolwyr ifanc wedi bod yn gweithio y tu ôl i'r llenni i gynhyrchu llyfr coffa i dynnu sylw at y gwaith allweddol sydd wedi digwydd dros y 30 mlynedd diwethaf, pwysigrwydd hawliau plant heddiw a dyfodol hawliau plant. 

Darganfyddwch fwy am hawliau plant yma.

Gwyliwch y fideo isod i ddarganfod mwy am y llyfr.

 

Gŵyl Cymru Ifanc 

Ddydd Sadwrn 18 Tachwedd 2023, bu Plant yng Nghymru yn dathlu Diwrnod Byd-eang y Plant trwy gynnal Gŵyl flynyddol Cymru Ifanc ar Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe. Eleni, cafwyd nawdd hael ar gyfer rhai o’r costau cysylltiedig â’r digwyddiad gan Cactus Design Ltd a Techsol Group Ltd. Roedd y digwyddiad yn gyfle i bobl ifanc ddod i gysylltiad â llunwyr penderfyniadau hollbwysig, gan gynnwys y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, a Rheolwyr Polisi Llywodraeth Cymru.   

Darllennwch y stori llawn yma.


Cystadleuaeth Baneri Bach

Trefnom gyfle creadigol i ysgolion, grwpiau cymunedol, lleoliadau gofal plant a chwarae godi ymwybyddiaeth o hawliau plant a chael plant a phobl ifanc i feddwl pa hawliau sydd bwysicaf iddynt. Gofynnom i blant a phobl ifanc greu eu dyluniad eu hunain yn seiliedig ar hawl y plant o'u dewis ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi'r enillwyr:

Lle cyntaf: disgybl o Ysgol y Ferch o'r Sger, Pen-y-bont ar Ogwr
Ail safle: disgybl o Ysgol Trellech, Sir Fynwy
Trydydd safle: disgybl o Ysgol Gynradd Bryn Celyn, Caerdydd

Llongyfarchiadau mawr i'n henillwyr ac isod mae eu gwaith celf gwych.

Darganfyddwch fwy am y gystadleuaeth a'r gwobrau yma. 

 

Bunting_web (1 of 4).jpg

 

Taith Cymru Ifanc i Geneva

Yn gynnar ym mis Chwefror 2023, aeth 6 o'n gwirfoddolwyr o Gymru Ifanc ar daith i Geneva, i gwrdd â Phwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Ochr yn ochr â phobl ifanc o bob rhan o'r DU a Jersey, cawsant ddau gyfarfod gyda'r Pwyllgor, lle roeddent yn gallu mynegi eu barn ar gyflwr hawliau plant yng Nghymru ac roeddent yn gallu rhoi argymhellion ar gyfer yr hyn y credant y dylid ei wneud i Gwella pethau. 

Darllenwch Adroddiad Cymru Ifanc i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yma.