Mae'r NSPCC yn gobeithio recriwtio 15 o bobl ifanc rhwng 13 ac 16 oed i ddod yn rhan o'i Bwrdd Pobl Ifanc dros Newid. Mae'r bwrdd yn rhoi'r cyfle i bobl ifanc leisio eu barn ar beth sydd bwysicaf iddyn nhw ddylanwadu ar waith prif elusen amddiffyn plant y DU.

Cafodd y bwrdd ei lansio am y tro cyntaf ym mis Chwefror 2021 gyda'r nod o roi cyfle i bobl ifanc siapio a dylanwadu ar waith prif elusen amddiffyn plant y DU.

Ewch i nspcc.org.uk/boardforchange i ymgeisio. Bydd y ceisiadau'n cau ar y 23ain o Ionawr.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae aelodau presennol y bwrdd wedi cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau, ac maen nhw wedi ymgynghori ar rai o ymgyrchoedd mwyaf yr elusen.

Mae hyn yn cynnwys ystod eang o waith i gefnogi ymgyrch Gwe Gorllewin Gwyllt yr NSPCC i ddylanwadu ar y Llywodraeth i gyflwyno Bil Diogelwch Ar-lein cadarn i sicrhau bod pobl ifanc yn ddiogel ar-lein.

Mae aelodau wedi cael cyfle i siarad ag ASau a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn San Steffan, mynychu cynadleddau'r Blaid Lafur a'r Blaid Geidwadol i gymryd rhan mewn trafodaeth ar y bwrdd crwn a rhannu eu safbwyntiau gydag ASau, ac yn ddiweddar fe fuon nhw'n siarad mewn digwyddiad yn Nhŷ'r Arglwyddi i rannu pam fod y Mesur Diogelwch Ar-lein mor hanfodol iddyn nhw.

Maen nhw hefyd wedi gweithio i helpu i lunio gwaith Childline, gan gynnwys creu cynnwys ar gyfer sianeli cymdeithasol y gwasanaeth ar bynciau sy'n bwysig iddyn nhw gan gynnwys mis Pride, Mis Hanes Pobl Dduon, delwedd y corff, ac adferiad bwlio.

Ac roedden nhw hefyd yn cefnogi creu gwasanaeth ysgolion uwchradd newydd NSPCC, Talk Relationships. Rhannasant eu safbwyntiau o addysg a mewnbwn perthnasau iach i bob cam o ddatblygiad y gwasanaeth.

Mae ceisiadau nawr ar agor i grŵp newydd o bobl ifanc 13 - 16 oed ymuno â'r bwrdd am y ddwy flynedd nesaf.

Gall unrhyw berson ifanc o'r DU wneud cais ac os ydynt yn sicrhau lle, gallant ddefnyddio'r platfform hwn i godi ymwybyddiaeth o'r hyn sydd bwysicaf i bobl ifanc, gweithredu a gwneud i newid ddigwydd - tra hefyd â rôl allweddol yn cynghori staff ac ymddiriedolwyr NSPCC.

Dros gyfnod o ddwy flynedd, bydd aelodau'r bwrdd yn cymryd rhan mewn preswylfeydd, cyfarfodydd a gweithdai, cwrdd â phobl ifanc eraill, yn ogystal â datblygu hyder a dysgu sgiliau gydol oes, fel ymgyrchu a siarad cyhoeddus.