Eiriolaeth

Mae eiriolaeth yn golygu codi llais dros blant a phobl ifanc, gan wneud yn siŵr bod eu hawliau’n cael eu parchu a bod eu barn yn cael ei chlywed mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw.  Mae eiriolaeth hefyd yn golygu cefnogi plant a phobl ifanc i siarad drostynt eu hunain, a hynny ar sail y fframwaith rhyngwladol a ddarperir gan CCUHP.

Mae Plant yng Nghymru wedi bod yn gweithio i hyrwyddo darparu gwasanaethau eiriolaeth o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc ers i Adroddiad Waterhouse, Ar Goll Mewn Gofal, gael ei gyhoeddi yn 2000.  Roedd yr adroddiad yn argymell sefydlu gwasanaethau eiriolaeth annibynnol a sefydlu Comisiynydd Plant Cymru.  Bu Plant yng Nghymru yn rhan o’r gwaith hwn, ynghyd â’r consortiwm a sefydlodd Linell Gymorth MEIC yn 2010.

Mae Plant yng Nghymru yn gweithio gyda’n haelod-sefydliadau i helpu i sicrhau bod gwasanaethau eiriolaeth annibynnol ar gael i helpu i amddiffyn plant, gan gynnwys y rhai mwyaf agored i niwed, rhag camdriniaeth a niwed. 

Grŵp Darparwyr Eiriolaeth Plant a Phobl Ifanc Cymru Gyfan

Sefydlodd Plant yng Nghymru y rhwydwaith proffesiynol hwn yn 2004 i hyrwyddo gwaith partneriaeth ymhlith ein haelod-sefydliadau, sy’n darparu gwasanaethau eiriolaeth annibynnol i blant a phobl ifanc ar draws Cymru.  Mae’r rhwydwaith hwn yn gweithio tuag at ddarparu llais cyfunol ar gyfer y sector eiriolaeth, gan ddatblygu safbwyntiau polisi a strategaethau sy’n gymorth i roi deddfwriaeth a pholisïau ar waith ar lefel genedlaethol, a darparu gwasanaethau wedi’u comisiynu ar lefel ranbarthol. 

Mae’r rhwydwaith proffesiynol yn gweithio tuag at y nodau hyn trwy:

 • Ymgysylltu â Llywodraeth Cymru ynghylch trefniadau comisiynu, effeithiolrwydd y broses dendro a rhoi deddfwriaeth allweddol a chanllawiau cysylltiedig ar waith

 • Llywio cyflwyniad y Dull Cenedlaethol o ymdrin ag Eiriolaeth Statudol (NASA)

 • Darparu llais ymgyrchu/lobïo cyfunol i’r sector eiriolaeth, ac i blant a phobl ifanc sy’n cyrchu cymorth eiriolaeth

 • Rhannu arfer da o fewn fframwaith y Safonau Eiriolaeth Cenedlaethol
 • Darparu llais unedig ar faterion allweddol mewn perthynas â systemau statudol
 • Codi proffil eiriolaeth ar draws pob gwasanaeth, gan roi sylw arbennig i bob grŵp agored i niwed
 • Ceisio cyllid teg ar draws Cymru
 • Trafod a chydweithio ar ymatebion i ymgyngoriadau perthnasol Llywodraeth Cymru
 • Ymgysylltu â llinell gymorth MEIC a chefnogi ei darpariaeth  
 • Ymgysylltu â Chomisiynydd Plant Cymru ar faterion sy’n ymwneud ag eiriolaeth

Mae aelodaeth y grŵp yn cynnwys gwasanaethau eiriolaeth broffesiynol annibynnol (IPA) a gomisiynir i ddarparu eiriolaeth i blant a phobl ifanc Cymru, ochr yn ochr â sefydliadau sydd â rôl gysylltiedig mewn hyrwyddo hawliau plant sydd â phrofiad o ofal a grwpiau eraill agored i niwed a allai gael budd o ddarpariaeth eiriolaeth.  Mae’r cynrychiolwyr yn cynnwys:

 • Gwasanaethau IPA -  NYAS Cymru a TGP Cymru
 • Voices from Care Cymru
 • SNAP Cymru
 • Llinell gymorth MEIC - ProMo Cymru
 • Llywodraeth Cymru
 • Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru (Sylwedydd)

Bydd sefydliadau eraill yn cael eu gwahodd i gyfarfodydd y Rhwydwaith lle gwelir bod cysylltiad clir â’r agenda eiriolaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith eiriolaeth, cysylltwch â: Sean O’Neill (Cyfarwyddwr Polisi), e-bost sean.oneill@childreninwales.org.uk