Bwrdd o Ymddiriedolwyr

Rheolir Plant yng Nghymru gan ein Bwrdd o Ymddiriedolwyr, yn unol â chanllawiau’r Comisiwn Elusennau. Ein Hymddiriedolwyr sy’n goruchwylio cyllid, trefn lywodraethu a chydymffurfiaeth Plant yng Nghymru, ac yn gosod a chynnal ein gweledigaeth a’n gwerthoedd
Bwrdd o Ymddiriedolwyr

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn cynnwys hyd at 12 aelod.  Mae tri o’r rhain yn Ymddiriedolwyr penodedig (ein Cadeirydd a’n Trysorydd, er enghraifft), ac mae’r naw Ymddiriedolwr arall yn cael eu hethol yn ein Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol. Gall Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ddewis penodi Ymddiriedolwyr Cyfetholedig am gyfnod o flwyddyn i sicrhau dilyniant neu i lenwi bylchau sgiliau neu wybodaeth.

Gwirfoddolwyr yw ein Hymddiriedolwyr ac maen nhw’n cyflawni rôl werthfawr iawn yn ein sefydliad.

Dr David Williams

Cadeirydd

Dr David Williams

Wedi’i eni a’i fagu yng Nghaerdydd, bu David Williams yn fyfyriwr yn Ysgol Feddygol Prifysgol Southampton cyn hyfforddi mewn Seiciatreg Plant yn Ne Cymru. Cafodd ei benodi’n Feddyg Ymgynghorol Seiciatreg Plant yng Nghwm Rhymni yn 1998 gan ddod yn Gyfarwyddwr Clinigol CAMHS Gwent yn 2001. Mae David bellach yn gweithio gyda’r Tîm Anableddau Dysgu Plant a’r Glasoed. Yn ogystal, mae’n arwain ar weithredu’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol ar ran y Bwrdd Iechyd.

Mae David wedi cyhoeddi gwaith ymchwil ynghylch ymwrthod ag alcohol ac wedi arwain prosiect ymchwil wedi’i gyllido ar oroeswyr trychineb Aberfan, 30 mlynedd wedi’r digwyddiad. David oedd cyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi seiciatreg plant yng Nghymru (2004-2009), ac mae bellach yn ymgynghorydd proffesiynol i’r Prif Swyddog Meddygol a Llywodraeth Cymru ar Iechyd Meddwl Plant ers 2011.

Suman Bhogal

Trysorydd

Suman Bhogal

Mae Suman Bhogal yn gyfrifydd siartredig llawn ac yn aelod o CIMA (Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli). Bu’n gweithio i Barnardo’s fel Rheolwr Busnes Cyllid ers 2015.

Bu Suman yn byw yn Sydney am chwe blynedd ac yn gweithio i Rwydwaith Teledu fel Rheolwr Cyllid Masnachol. Cyn hynny, bu’n gweithio yn y diwydiant hysbysebu fel Cyfrifydd Rheoli. Y tu allan i’r gwaith, mae Suman yn fam brysur i dri o blant ifanc.

Cherrie Bija

Cherrie Bija

Mae Cherrie, fel mae hi’n esbonio, yn “credu’n angerddol mewn sicrhau bod plant yn cael cyfleoedd i gyflawni eu dymuniad o ran pwy a beth maen nhw am fod”. Mae’r gwaith mae hi’n ei arwain fel Prif Swyddog Gweithredol “Ffydd mewn Teuluoedd” (Faith in Families) yn sicrhau bod plant yn derbyn yr hawl sylfaenol i ddysgu, chwerthin a chyfeillgarwch, wrth fyw gyda heriau tlodi a phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE).

Mae Cherrie yn credu’n bendant na ddylem farnu galluoedd, anableddau, amgylchiadau, sgôr ACE, lliw, rhyw, oed na chrefydd pobl a bod cyfrifoldeb ar bawb i eiriol dros degwch a chydraddoldeb.

Sarah Crawley

Sarah Crawley

Sarah yw Cyfarwyddwr Barnardo’s Cymru. Derbyniodd ei haddysg ym Mhrifysgol Loughborough a Phrifysgol Coventry. Mae ganddi gefndir helaeth ym maes gofal cymdeithasol plant ac oedolion, gwasanaethau ymyrraeth gynnar i deuluoedd a phobl ifanc, adfywio cymunedol, tai ac ailsefydlu troseddwyr, a bu’n uwch-swyddog mewn nifer o awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr. Mae ganddi ddiddordeb byw mewn gwella gwasanaethau i holl blant, pobl ifanc a theuluoedd Cymru trwy bartneriaethau amlasiantaeth.

Professor David Egan

Professor David Egan

Mae David Egan yn Athro Emeritws Addysg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Yn ystod ei yrfa, mae wedi bod yn Athro Polisi Addysg Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant lle’r oedd yn Gyfarwyddwr Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, yn athro, yn arweinydd ysgol, yn bennaeth Adran Addysg Prifysgol ac yn Arolygydd Cofrestredig i Estyn. Bu’n ymgynghorydd i’r Llywodraeth, gan gynnwys bod yn Gynghorydd Arbennig i Brif Weinidog a Chabinet Llywodraeth Cymru rhwng 2005 a 2007, ac mae wedi gwasanaethu fel cadeirydd Grŵp Cynghori Arbenigol Llywodraeth Cymru ar Drechu Tlodi, ac ar Fwrdd Partneriaeth y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Llywodraeth Cymru.

Mae ei bortffolio gwaith presennol yn canolbwyntio’n benodol ar dorri’r cysylltiad rhwng tlodi a chyflawniad addysgol isel. Ar hyn o bryd mae’n aelod o Grŵp Arbenigol Llywodraeth Cymru ar y Cyfnod Sylfaen ac yn Olygydd Cylchgrawn Addysg Cymru.

Deborah Jones

Deborah Jones

Mae Deborah yn Brif Swyddog Gweithredol Lleisiau o Ofal Cymru (VFCC) ac mae ganddi brofiad helaeth fel ymddiriedolwr yn y trydydd sector.

Yn ogystal â Plant yng Nghymru, mae Deborah hefyd yn un o ymddiriedolwyr 5 gwlad 1 llais (cadeirydd) ac yn cyflawni rôl Ysgrifenyddiaeth i Grŵp Hollbleidiol Llywodraeth Cymru ar Blant a Phobl Ifanc. Bu Deborah yn astudio ar gyfer MBA a Diploma mewn Cwnsela ac mae ganddi hanes hir o weithio gyda’r gymuned sydd â phrofiad o ofal.

Deborah oedd cynrychiolydd cyfreithiol VFCC yn “Ymchwiliad Gogledd Cymru” a bu’n arwain y gwaith o bwyso am newid go iawn o ran arddel hawliau’r gymuned ofal yng Nghymru, yn unol â CCUHP.

Jackie Murphy

Jackie Murphy

Mae Jackie Murphy yn weithiwr cymdeithasol cymwysedig sydd â gradd Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes. Bu’n Brif Swyddog Gweithredol Tros Gynnal, sef TGP Cymru bellach, ers 2013. Mae Jackie yn Gadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol CAFCASS Cymru a bu’n aelod o Grŵp Gorchwyl a Gorffen Eiriolaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru, yn Gadeirydd Swyddogion ac Eiriolwyr Hawliau Plant (CROA) ac yn Aelod Anweithredol o Fwrdd Iechyd Lleol Rhondda Cynon Taf.

Jane Newby

Jane Newby

Ar ôl hyfforddi’n athrawes ym Mhrifysgol Caerdydd, mae Jane wedi gweithio mewn nifer o ysgolion ar draws De Cymru. Mae hi’n frwd o blaid cefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol ac fe hyfforddodd yn athrawes plant ag Anghenion Dysgu Penodol (Dyslecsia) ym Mhrifysgol Caerefrog.
A hithau’n Ddirpwy Bennaeth yr Ysgol Addysg, Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol De Cymru, dywed Jane iddi ‘gael y fraint o weithio gyda chydweithwyr ymroddedig i ddatblygu a hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol sy’n cefnogi plant a theuluoedd.’

Professor Patrick Thomas

Professor Patrick Thomas

Patrick Thomas yw Athro Emeritws Plentyndod a Ieuenctid ym Mhrifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn (UCLAN), a sylfaenydd y Ganolfan Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc. Yn flaenorol, bu’n ymarferydd, yn rheolwr ac yn gynghorydd gwaith cymdeithasol yn Lloegr ac yn addysgwr gwaith cymdeithasol yng Nghymru. Mae’n aelod unigol o Plant yng Nghymru ers blynyddoedd lawer, a bu’n Ymddiriedolwr rhwng 2000 a 2007, gan ailymuno â’r Bwrdd yn 2017. Mae hefyd yn un o Ymddiriedolwyr Point (Ymddiriedolaeth Pobl Ifanc Abergwaun ac Wdig).

Bethan Webber

Bethan Webber

Bethan Webber yw Prif Swyddog Gweithredol Home-Start Cymru, elusen genedlaethol sy’n darparu cefnogaeth gan wirfoddolwyr ac yn y gymuned i blant a’u teuluoedd ledled Cymru.

Mae ei chefndir yn cwmpasu rolau arwain yn y sector gwirfoddol yn ogystal â mwy na 17 mlynedd o waith mewn amryw o sefydliadau yn y gwasanaeth sifil, gan gynnwys y Swyddfa Gartref, Swyddfa’r Llywodraeth yn y De-orllewin, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru –yn gyn-bennaeth Polisi Gofal Plant a Chwarae. Mae gan Bethan brofiad helaeth o ddatblygu strategaeth a pholisi’r llywodraeth, a dealltwriaeth ardderchog o’r cyd-destun gwleidyddol ar lefel y Deyrnas Unedig, llywodraeth ddatganoledig a llywodraeth leol. Mae Bethan hefyd wedi cyflawni nifer o brosiectau ymchwil a gwerthuso ar ei liwt ei hun, yn aml gyda ffocws ar y blynyddoedd cynnar.

Mae Bethan yn Aelod o Banel Addasrwydd i Ymarfer Gofal Cymdeithasol Cymru, yn gyn-gyd-Gadeirydd Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru ac yn llywodraethwr ysgol. Yn ogystal â gweithio’n frwd dros gydraddoldeb cymdeithasol, y gymuned a rhoi’r cychwyn gorau mewn bywyd i blant, mae Bethan hefyd yn fam i dri o blant ac yn mwynhau rhedeg, cerdded gyda’r ci, teithio a threulio amser ar lan y môr.

Jenny Williams

Jenny Williams

Ers 2014 mae Jenny wedi bod yn Gyfarwyddwr Strategol Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ar ôl gweithio’n flaenorol fel Pennaeth Gwasanaethau Plant ac yna’n Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol. Dechreuodd Jenny, sy’n Weithiwr Cymdeithasol cymwysedig, ei gyrfa mewn amrywiaeth o swyddi, gan arbenigo yn bennaf mewn Mabwysiadu a Phlant sy’n Derbyn Gofal.

Ar lefel genedlaethol, mae Jenny wedi cadeirio Grŵp Polisi Diogelu cenedlaethol Cymdeithas Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSSC), wedi bod yn aelod o Grŵp Cydlynu Strategol Ymgyrch Pallial, hi oedd Llywydd Cymdeithas y Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol yn 2018/19 a hi yw cadeirydd presennol Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru.

Ymddiriedolwyr Cyfetholedig

Diane Daniel

Diane Daniel

Dr. Nia John

Dr. Nia John

Rôl Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am drefn lywodraethu gyffredinol a chyfeiriad strategol Plant yng Nghymru (CIW)

Darganfod mwy

board-members.jpg