Mae gennym ni gyfle gwych i gefnogi rhieni i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, ac yn cael mewnbwn uniongyrchol i’r gwaith mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi rhieni.

Mae gennym ni gyfle gwych i gefnogi rhieni i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, ac yn cael mewnbwn uniongyrchol i’r gwaith mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi rhieni.
Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Cyswllt Rhieni Cymru gasglu peth gwybodaeth gan rieni. Bydden nhw’n hoffi:-

 

· Sicrhau dealltwriaeth well gan rieni/ofalwyr o’r gefnogaeth a’r wybodaeth mae arnyn nhw ei hangen/heisiau ar eu taith fel rhieni, o enedigaeth hyd at 18 oed.

· Deall faint o ymwybyddiaeth sydd o gymorth rhianta Llywodraeth Cymru a rhianta cadarnhaol.

· Casglu adborth gan rieni ar ymgyrch a gwefan ‘Magu Plant. Rhowch Amser Iddo’.

 

Rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o wahanol ffyrdd i rieni roi eu hadborth. Nawr mae angen eich help chi arnon ni i gyrraedd rhieni a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed. Byddwn ni’n defnyddio’r dulliau canlynol i wneud hyn:-

· Arolwg Ar-lein

· Pôl Piniwn

· Cystadleuaeth Ffotograffiaeth

· Sesiynau profiad defnyddiwr

 

  1. Arolwg byr ar-lein:-
    Arolwg byr ar Ffurflen Microsoft yw hwn, yn holi rhieni am eu profiadau o fagu plant. Bydd angen rhyw 5-10 munud ar rieni i’w gwblhau. Cewch hyd i’r arolygon trwy ddilyn y dolenni canlynol:-

CymraegSaesneg
 

  1. Cystadleuaeth ffotograffiaeth:-
    Byddwn ni’n cynnal cystadleuaeth yn gofyn i rieni dynnu ffotograff sy’n crisialu ‘Bywyd Rhiant’. Gall hyn gynnwys eu plentyn/plant, gwrthrych, golygfa neu rywbeth haniaethol. Gofynnir iddyn nhw ddarparu capsiwn neu deitl byr ar gyfer y llun. Bydd enwau pawb sy’n cystadlu yn cael eu rhoi mewn het, gyda chyfle i ennill taleb Amazon gwerth £50.

Taflen cystadleuaeth llun

  1. Pôl piniwn Mentimeter:-
    Dim ond tri chwestiwn sydd yma, yn holi rhieni am eu profiadau o fagu plant

 Cymraeg Saesneg
 

  1. Sesiwn profiad y defnyddiwr a phrofi’r wefan

Rydyn ni wedi dylunio sesiwn fer o 45 munud i’w chyflwyno i’r rhieni rydych chi’n gweithio gyda nhw. Sesiwn profiad y defnyddiwr yw hon, a fydd yn tywys rhieni trwy’r wefan ‘Rhianta. Rhowch Amser Iddo’, ac yn casglu adborth ynghylch eu barn amdani.

Rydyn ni wedi creu’r holl ddeunyddiau mae arnoch chi eu hangen i gyflwyno’r sesiwn hon, a byddwn ni’n rhoi mwy o gefnogaeth ac arweiniad i chi i’w cyflawni.
Mae’r fideo yma ar YouTube yn esbonio mwy:-
Cyswllt Rhieni Cymru – Magu Plant. Rhowch Amser Iddo, Profi’r Wefan a Gweithdy Profiad y Defnyddiwr 

Os gallwch chi gyflwyno sesiwn gyda’r rhieni rydych chi’n gweithio gyda nhw, cysylltwch â fatiha.ali@childreninwales.org.uk i dderbyn yr holl adnoddau bydd arnoch chi eu hangen.
Mae gennym ni tan 20 Hydref i GLYWED gan gynifer o Rieni â phosibl. Gofynnir i chi gefnogi lle gallwch chi, a hybu hyn ymhlith pawb rydych chi’n gweithio gyda nhw.

Os bydd angen unrhyw gefnogaeth arnoch chi, neu os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau, cofiwch gysylltu.
fatiha.ali@childreninwales.org.uk neu anna.westall@childreninwales.org.uk

Parents_Connect_Logo(RGB300dpi).jpg