A A English | Cymraeg

Ymgynghoriadau

This page provides details about current consultations which impact on children and young people in Wales.  Details of closed consultations can be obtained by using the advanced search facility.

 

12.08.19

Effaith y Mesur Hawliau Plant (Cymru) 2011, 12/08/2019 [C]

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad…


28.01.19

Papur gwyn Llywodraeth Cymru ar ddiwygio’r cwricwlwm yn destun ymgynghori, 28/01/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei phapur gwyn sy’n pennu…


07.01.19

Canllaw i gyrff llywodraethu ysgolion ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion, 29/11/18 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ganllawiau a fydd yn…


12.06.17

Cam 2 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 – Agweddau yn ymwneud â’r gweithlu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar newidiadau drafft i’r…


22.09.16

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Strategol Drafft 2016 – 2021, 22/09/16 [C]

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymgynghori i sicrhau eich barn…


04.06.15

Ymgynghoriad cyhoeddus ar bynciau arfaethedig ar gyfer holiadur Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr, 04/06/15 [C/Ll]

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ymgynghori ar y pynciau a…


08.05.15

Gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Ymgynghori ar y rheoliadau a’r Cod Ymarfer mewn perthynas â rhan 5 (Codi Tâl ac Asesiad Ariannol) y Ddeddf, 08/05/15 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y rheoliadau a wneir…


05.03.15

Ymgynghori ar y Fframwaith Gwasanaethau ar gyfer Triniaeth Pobl â Phroblem Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau ar yr Un Pryd 2015, 05/03/15 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch ei chanllawiau newydd ar…


22.09.14

Cynllun 10 mlynedd drafft am weithlu’r blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae yng Nghymru, 22/09/2014 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chynllun 10 mlynedd drafft…


18.02.14

Y Sgwrs Genedlaethol am ‘Y Gymru a Garem’, 18/02/14 [C]

Mae’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Jeff Cuthbert AC, a…