A A English | Cymraeg

Confensiwn y CU

Ynglyn â’r Confensiwn

Un o amcanion Plant yng Nghymru yw sicrhau bod Confensiwn y Cenhedloedd Unedig yn dod yn realiti yng Nghymru. Fe luniwyd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) gan wledydd sy’n aelodau o’r Cenhedloedd Unedig ym mis Tachwedd, 1989, ac fe’i cadarnhawyd gan y Deyrnas Gyfunol ym mis Rhagfyr, 1991. Y mae’n cynnwys 54 o erthyglau, 41 yn ymwneud â hawliau plant a 13 yn ymwneud â’i weithredu, a’r bwriad yw sicrhau bod hawliau hollgyffredinol plant yn cael eu cynnal ledled y byd. Wrth gadarnhau’r cytundeb, fe wnaeth Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol nodi amheuon wrth y Confensiwn, sy’n dal mewn grym hyd y dydd heddiw. Y mae’r rhain yn cynnwys amheuon parthed yr erthyglau yn ymwneud â chyfiawnder i ieuenctid (Erthygl 37) a llochesu a mewnfudo (Erthygl 22). Fe wnaeth Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol dileu eu amheuaeth ar yr erthygl i wneud a llochesu a mewnfuo yn 2008. Fe ddaeth y Confensiwn i rym yn y Deyrnas Gyfunol ym mis Ionawr, 1992.

Darllenwch Erthyglau’r Confensiwn

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig yng Nghymru

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru dderbyn yn ffurfiol Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn i ddarparu sylfaen egwyddor ar gyfer ymdrin â phlant mewn dadl mewn Cyfarfod Llawn ar y 14eg o Ionawr, 2004.

Mae’r Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi sylw dyledus i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) wrth iddi gyflawni ei holl swyddogaethau o fis Mai 2014, ac mewn unrhyw gyfraith neu bolisi newydd a ffurfir rhwng 2012 a 2014.  Disgwylir i Lywodraeth Cymru hefyd lunio Cynllun Hawliau Plant a hybu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r CCUHP.

Yn dilyn cael sylwadau terfynol ar y cynnydd a wnaethpwyd yn y Deyrnas Unedig yn 2008, lansiodd Llywodraeth Cymru gynllun gweithredu 5 mlynedd dan y teitl ‘Gwneud Pethau’n Iawn’ ym mis Tachwedd 2009.  Mae’r cynllun hwn yn cynnwys 16 blaenoriaeth yn ymwneud â hawliau plant yng Nghymru.

Ceir rhagor o wybodaeth am waith Llywodraeth Cymru ar hawliau plant yma.

Cadw Golwg ar y Confensiwn

Y mae llywodraethau yn adrodd ynglyn â sut y maent yn gweithredu’r Confensiwn i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn bob pum mlynedd. Fe adroddodd Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn1994 , 1999 a 2007. Yn dilyn adroddiadau’r llywodraeth, y mae’r corff rhyngwladol sy’n cadw golwg ar y cytundeb ar ran y Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn yn cyhoeddi’i adroddiadau’i hun ar gynnydd pob Llywodraeth. Fe gafodd adroddiadau ar gynnydd Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol eu cyhoeddi yn 1995 , 2002 a 2008.

Yn ychwanegol at yr adroddiadau a wnaed gan lywodraethau, y mae cyrff anllywodraethol (NGOs) hefyd yn llunio adroddiadau i ddangos sut y maent yn credu y mae’r Confensiwn wedi’i weithredu yn eu gwlad.. Fe gynrychiolir Plant yng Nghymru ar Grwp Monitro UNCRC sy’n gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod yna gydlynu effeithiol ar y modd y cedwir golwg ar Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yng Nghymru.