A A English | Cymraeg

Polisi preifatrwydd

Contents

 1. Pwy ydym ni?
 2. Pa wybodaeth oes arnom ei hangen?
 3. Pam y caniateir i Plant yng Nghymru brosesu’ch gwybodaeth bersonol?
 4. Sut ydym yn cael gafael ar eich gwybodaeth bersonol?
 5. Beth ydym ni’n ei wneud gyda’ch gwybodaeth?
 6. Pa fath o wybodaeth ydym ni’n ei hanfon allan?
 7. Am faint o amser byddwn yn cadw’ch gwybodaeth?
 8. A fyddwn yn rhannu’ch gwybodaeth ag unrhyw un arall?
 9. Gwefan
 10. Polisi Cwcis
 11. Cyfryngau Cymdeithasol
 12. Trafodion ariannol
 13. Rhoddion
 14. Beth yw’ch hawliau chi?
 15. Manylion cysylltu Plant yng Nghymru
 16. Hysbysu am Newidiadau

Mae Plant yng Nghymru wedi ymrwymo i amddiffyn eich data personol. Byddwn ond yn anfon gwybodaeth atoch chi os bydd gennym eich caniatâd ac ni fyddwn byth yn gwerthu nac yn rhannu’ch gwybodaeth i gwmnïau marchnata.  Bydd Plant yng Nghymru bob amser yn prosesu unrhyw ddata personol yn gyfreithlon gan fod yn deg ac yn dryloyw am sut y gwnawn hynny. 

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn dweud wrthych sut rydym ni, fel rheolydd data, yn casglu ac yn storio’ch data, pam mae arnom ei angen a’r hyn a wnawn gydag ef.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein Polisi Preifatrwydd, yr wybodaeth a dderbyniwch neu’r wybodaeth rydym yn ei phrosesu a’i storio, cysylltwch â’r:

Tîm Gwybodaeth

Plant yng Nghymru

25 Plas Windsor

Caerdydd

CF10 3 BZ

E-bost:             info@childreninwales.org.uk

Ffôn:                029 2034 2434

 

Pwy ydym ni?

Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol dros gyrff ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.  Mae Plant yng Nghymru yn elusen gofrestredig (1020313) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant (2805996).

 [Dychwelwch i’r dechrau]

Pa wybodaeth oes arnom ei hangen?

O dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018, Plant yng Nghymru yw’r ‘rheolydd data’ mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi.  Mae hyn yn golygu bod Plant yng Nghymru yn gyfrifol am gadw’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel ar bob adeg a, lle bo’n berthnasol, yn ei defnyddio dim ond mewn ffordd rydych wedi cytuno iddi.

Fel arfer dim ond data personol sylfaenol a gasglwn, a allai gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, sefydliad neu’ch meysydd gwaith.  Mae’r wybodaeth hon yn sicrhau y gallwn gyflawni’n rôl fel corff ymbarél cenedlaethol, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi a rhannu gwybodaeth berthnasol.

O bryd i’w gilydd, byddwn efallai’n datgan bod ffotograffau cyffredinol yn cael eu tynnu mewn un o’n digwyddiadau neu byddwn efallai’n gofyn am eich cydsyniad i dynnu neu ddefnyddio ffotograff penodol ohonoch chi er mwyn hyrwyddo ein gwaith neu ein mentrau.

Os ydych wedi ymrestru ar un o’n cyrsiau hyfforddiant achrededig, bydd arnom angen eich dyddiad geni, rhywedd a rhybudd am unrhyw anghenion ychwanegol hefyd.  Mae’r wybodaeth hon yn eich adnabod chi fel y dysgwr ac yn sicrhau y gallwn fodloni’ch anghenion dysgu.  Defnyddiwn yr wybodaeth hon i’ch cofrestru am achrediad.  Gwneir hyn drwy wefan ddiogel sy’n cael ei chynnal gan Agored Cymru, y corff achredu.  At ddibenion achredu, mae Agored Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i Plant yng Nghymru brosesu a storio’r wybodaeth hon yn ddiogel. Am ragor o wybodaeth am sut mae Agored Cymru yn prosesu’ch gwybodaeth, ewch i’w gwefan www.agored.cymru.

Os ydych o dan 18 mlwydd oed, weithiau bydd angen i ni ofyn am eich dyddiad geni. Gwnawn hyn er mwyn gwneud yn siŵr bod gennym y cydsyniadau cywir i weithio gyda chi a’ch bod yn mynychu’r digwyddiadau cywir i bobl ifanc. O dan rai amgylchiadau, mae’n bosibl y gofynnwn am wybodaeth arall, fel eich rhywedd ac a oes gennych chi unrhyw anableddau. Y rheswm am hyn yw sicrhau ein bod yn darparu’n gwasanaethau a gwybodaeth mewn ffordd sy’n briodol i’ch anghenion, er enghraifft am drefniadau mynediad, digwyddiadau preswyl neu wrth ddarparu deunyddiau digwyddiad.

O dan yr amgylchiadau hyn, mae’r wybodaeth hon yn cael ei chategoreiddio’n ‘Gategori Arbennig’ a byddwn ond yn prosesu’r wybodaeth hon pan fyddwch yn rhoi’ch cydsyniad penodol i ni wneud hynny.  Byddwn bob amser yn prosesu’r wybodaeth hon yn ddiogel.

[Dychwelwch i’r dechrau]

Pam y caniateir i Plant yng Nghymru brosesu’ch gwybodaeth bersonol?

O dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018, mae Plant yng Nghymru yn rheolydd data am ein bod yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth bersonol.  Caniateir i ni wneud hyn ar yr amod bod gennym reswm dilys, cyfreithlon dros ei wneud.

Mae’r canlynol yn dangos y seiliau cyfreithiol rydym yn dibynnu arnynt i brosesu’ch gwybodaeth bersonol:

Pan fyddwch yn mynychu cynhadledd, seminar, gweithdy, digwyddiad neu gwrs hyfforddiant, byddwn yn prosesu’ch data personol er mwyn:

 • Rhoi cadarnhad i chi bod eich lle wedi’i neilltuo, manylion y lleoliad, trefniadau mynediad a phan fydd taliad wedi’i wneud, er mwyn prosesu a chofnodi’r taliad hwn. Mae angen y prosesu hwn i gyflawni’r contract rhyngom ni.
 • Anfon ffurflen werthuso neu adborth atoch i’w chwblhau a’i dychwelyd. Mae hyn er ein buddiannau cyfreithlon i asesu effeithiolrwydd ac addasrwydd ein digwyddiadau ac i wella’n gwasanaethau.
 • Hyrwyddo’n digwyddiadau gan ddefnyddio ffotograffau. Yn ein cynadleddau, seminarau, gweithdai a chyrsiau hyfforddiant, mae’n bosibl y tynnir ffotograffau.  Caiff y ffotograffau hyn eu defnyddio dim ond i adrodd ar ddigwyddiadau blaenorol a’u rhannu, ac i hyrwyddo digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.  Mae’r prosesu hwn er ein buddiannau cyfreithlon i rannu gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyrwyddo digwyddiadau’r dyfodol o fewn sectorau proffesiynol perthnasol.
 • Rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau tebyg y byddwn efallai’n eu cynnal yn y dyfodol. Byddwn yn gwneud hyn dim ond pan fyddwch wedi dweud wrthym o’r blaen eich bod yn dymuno derbyn gwybodaeth.  Os felly, dibynnwn ar eich cydsyniad i brosesu’ch data personol yn gyfreithlon.
 • Eich cofrestru ar gyrsiau hyfforddiant achrededig lle bo’n berthnasol. Byddwn yn eich cofrestru ar ein cyrsiau hyfforddiant achrededig dim ond gyda’ch cydsyniad.  I wneud hyn, byddwn yn gofyn i chi ddarparu’ch enw, cyfeiriad, dyddiad geni, rhywedd, gallu ac mewn rhai achosion, eich rhif yswiriant gwladol.  Defnyddir yr wybodaeth hon i’ch cofrestru’n ddiogel gydag Agored, y corff achredu.  Mae hyn yn ofyniad am gofrestru gydag Agored a heb yr wybodaeth hon, ni chawn eich cofrestru am achrediad.  Mae’r wybodaeth hon yn angenrheidiol i gyflawni’r contract, sef yn yr achos hwn, prosesu achrediad.

Os derbyniwch ddeunydd marchnata uniongyrchol am gyrsiau hyfforddiant, cynadleddau, seminarau, gweithdai a digwyddiadau eraill Plant yng Nghymru, byddwn yn prosesu’ch data personol er mwyn:

 • Rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau’r dyfodol. Ein nod yw sicrhau bod yr wybodaeth a anfonwn atoch o ddiddordeb ac yn berthnasol i’ch gwaith.  Byddwn yn anfon deunydd marchnata uniongyrchol dim ond pan fyddwch wedi cydsynio o’r blaen i’w dderbyn.  Cewch dynnu’ch cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg (mae’r adran Beth yw’ch hawliau isod yn rhoi manylion sut mae tynnu’ch cydsyniad yn ôl).  Dibynnwn ar eich cydsyniad i brosesu’ch data personol yn gyfreithlon.

Fel aelod o Plant yng Nghymru, byddwn yn prosesu’ch data personol er mwyn:

 • Rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau aelodaeth, manteision, adnoddau a gwybodaeth am ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Mae’r prosesu data hwn yn angenrheidiol i gyflawni’r contract aelodaeth sydd rhyngom.
 • Rhoi gwybodaeth i chi am ffioedd adnewyddu aelodaeth a dyddiadau adnewyddu. Mae’r prosesu data hwn at ddibenion buddiannau cyfreithlon i gynorthwyo wrth gadw aelodau a’u hymgysylltu â Plant yng Nghymru.

Pan dderbyniwch ymgynghoriadau, arolygon, papurau briffio electronig, e-fwletinau a newyddlenni, byddwn yn prosesu’ch data personol er mwyn:

 • Rhoi gwybodaeth i chi am bynciau a sectorau penodol. Byddwn yn anfon yr wybodaeth hon atoch dim ond os ydych wedi cydsynio o’r blaen i’w derbyn.  Dibynnwn ar eich cydsyniad i brosesu’ch data personol yn gyfreithlon.  Cewch dynnu’ch cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg.
 • Coladu canlyniadau arolygon. Bydd yr holl sylwadau a chanfyddiadau a gaiff eu coladu o arolygon yn aros yn ddi-enw.  Mae’n bosibl y caiff canfyddiadau arolygon eu rhannu’n genedlaethol neu eu cyhoeddi mewn adroddiadau.  Pan fyddwn yn cyhoeddi canfyddiadau neu’n defnyddio dyfyniad uniongyrchol, ni fyddwn byth yn enwi’r ffynhonnell oni bai eich bod wedi rhoi’ch cydsyniad penodol i ni wneud hynny.  Caiff y data hwn ei brosesu at ddibenion buddiannau cyfreithlon er mwyn sicrhau bod lleisiau plant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol yn cael eu clywed ar lefel genedlaethol; llywio polisi cenedlaethol; a gwella’r gwasanaethau a ddarperir gan Plant yng Nghymru.

Pan fyddwch yn comisiynu Plant yng Nghymru am hyfforddiant, ymgynghoriaeth, rheoli prosiect, darparu prosiect a darnau eraill o waith byrdymor, byddwn yn prosesu’ch data personol er mwyn:

 • Caniatáu i ni gyflawni’r comisiwn a rhoi manylion penodol pellach i chi am y gwaith a gomisiynwyd, gan gynnwys adroddiadau, diweddariadau, ystadegau ac at ddiben prosesu taliadau. Bydd hyn yn angenrheidiol er mwyn cyflawni’r contract a gomisiynwyd rhyngom ni.

Pan fyddwch yn ymgysylltu neu’n gweithio gyda Plant yng Nghymru, byddwn yn prosesu’ch data personol er mwyn:

 • Nodi’r gwahanol sectorau a chyrff rydym yn gweithio gyda hwy. Defnyddir yr wybodaeth hon at ddibenion adrodd, fel ein hadroddiadau blynyddol a chyllidwyr a thynnir pob enw o’r wybodaeth cyn ei chyhoeddi.  Mae er ein buddiannau cyfreithlon asesu ac adrodd ar gwmpas ein gwaith.  Ni fyddwn yn anfon unrhyw ddeunydd marchnata uniongyrchol atoch o ganlyniad i’ch ymgysylltu â ni oni bai eich bod wedi rhoi’ch cydsyniad penodol i ni wneud hynny.
 • Nodi dewis o ran iaith, gofynion mynediad ac anghenion ychwanegol. Defnyddir yr wybodaeth honni sicrhau bod ein hymgysylltu yn cyd-fynd ag anghenion sydd wedi eu nodi.  Mae er ein buddiannau cyfreithlon nodi anghenion y sawl rydym yn gweithio gyda hwy i’n galluogi i ymgysylltu’n briodol.
 • Nodi dewis o ran iaith, gofynion mynediad ac anghenion ychwanegol at ddiben adrodd i’n cyllidwyr. Tynnir pob enw o’r wybodaeth a chaiff ei chyflwyno ar ffurf ystadegol.  Mae er ein buddiannau cyfreithlon coladu’r wybodaeth hon fel un o ofynion ein cyllidwyr sy’n ei defnyddio i nodi cwmpas ac anghenion y sefydliad.

Pan fyddwch yn ymuno ag un o’n rhwydweithiau neu rwydwaith sy’n cael ei hwyluso gan Plant yng Nghymru, byddwn yn prosesu’ch data personol er mwyn:

 • Rhoi gwybodaeth i chi am drefniadau ar gyfer cyfarfodydd, agendâu, papurau a gwybodaeth berthnasol arall mewn perthynas â’r rhwydwaith. Mae er ein buddiannau cyfreithlon sicrhau bod aelodau’r rhwydwaith yn derbyn gwybodaeth berthnasol i ddilyn nodau’r rhwydwaith.

Pan fyddwch yn ymgeisio am swydd (am dâl neu wirfoddol) yn Plant yng Nghymru, byddwn yn prosesu’ch data personol er mwyn:

 • Rhoi gwybodaeth i chi am y swydd, asesu’ch addasrwydd am y swydd a lle bo’n berthnasol, dweud wrthych am gamau nesaf y broses ddethol. Mae Plant yng Nghymru yn cadw’r wybodaeth hon yn ddiogel.  Mae ein pecynnau ymgeisio yn cynnwys gwybodaeth fanylach am ba wybodaeth rydym yn ei phrosesu ac am faint y cadwn yr wybodaeth hon.  Mae er ein buddiannau cyfreithlon prosesu’r data hwn fel rhan o’n prosesau.

[Dychwelwch i’r dechrau]

Sut ydym yn cael gafael ar eich gwybodaeth bersonol?

Rydym dim ond yn casglu gwybodaeth bersonol rydych wedi ei rhoi i ni’n benodol.  Gall hyn ddigwydd pan fyddwch yn gofyn am dderbyn gwybodaeth, yn eistedd ar un o’n rhwydweithiau, yn mynychu neu’n cofrestru am hyfforddiant a digwyddiadau neu’n dod yn aelod o Plant yng Nghymru.

[Dychwelwch i’r dechrau]

Beth ydym ni’n ei wneud gyda’ch gwybodaeth?

Caiff eich gwybodaeth ei phrosesu yn swyddfeydd Plant yng Nghymru yng Nghaerdydd a Bangor.  Byddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth yn y modd rydych wedi cytuno iddo.  Er enghraifft, os ydych wedi gofyn am dderbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau, byddwn ond yn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau.

Gwnawn yn siŵr bod eich gwybodaeth yn cael ei thrin a’i storio’n ddiogel a diweddarwn ein gweithdrefnau’n rheolaidd. Ni ddefnyddiwn eich gwybodaeth i gynnal penderfyniadau awtomeiddiedig mewn perthynas â chi.

Er mwyn cyflawni’r gwasanaeth rydych chi’n ei ddisgwyl, er enghraifft, i anfon gwybodaeth atoch chi am ddigwyddiadau, weithiau mae angen i ni anfon eich gwybodaeth gyswllt bersonol i drydydd partïon. Nid yw’r trydydd partïon hyn yn gwerthu nac yn rhannu’ch gwybodaeth at ddibenion marchnata.

Mae’n bosibl y trosglwyddwn wybodaeth i’r cyrff canlynol at y dibenion canlynol.

 1. Microsoft: Defnyddiwn feddalwedd gyfrifiaduro cwmwl i wneud ein gwaith, sy’n cael ei ddarparu gan Microsoft. Mae’r data yn cael ei brosesu yn y DU. Gallwch glicio yma i weld ym mha ganolfannau data.
 2. Constant Contact: Rydyn ni’n defnyddio Constant Contact i anfon ein gwybodaeth a deunydd marchnata atoch. Mae hyn yn cynnwys ein papur briffio newyddion polisi, hyfforddiant, gwybodaeth am ddigwyddiadau ac ymgynghoriadau ac arolygon. Mae prif swyddfa Constant Contact yn yr Unol Daleithiau a dyna lle mae’r data yn cael ei brosesu. Mae Constant Contact wedi’i ardystio o dan Privacy Shield yr Undeb Ewropeaidd-Unol Daleithiau, sy’n bwriadu amddiffyn eich data os ydych chi’n byw yn yr UE a chaiff eich data ei anfon i’r UD. Mae polisi preifatrwydd Constant Contact yma. Mae gwybodaeth am Privacy Shield yr UE-UD i’w weld ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd.
 3. Survey Monkey / SnapSurveys: Weithiau gallai Plant yng Nghymru ofyn i chi gwblhau arolwg. Efallai byddwn ni’n gofyn eich barn am ein gwasanaethau neu fater polisi penodol. Wrth wneud hynny, gallwn ni ddefnyddio SnapSurveys neu Survey Monkey i gasglu’ch ymatebion. Mae’r darparwyr hyn yn prosesu eu data yn yr UE ac yn yr UD. Gallwch ddarllen polisi preifatrwydd Survey Monkey yma a pholisi SnapSurvey yma. Mae gwybodaeth am Privacy Shield yr UE-UD i’w gweld ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd.

[Dychwelwch i’r dechrau]

Pa fath o wybodaeth ydym ni’n ei hanfon allan?

Mae Plant yng Nghymru yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a gwybodaeth ac ar yr amod bod gennym eich cydsyniad, mae’n bosibl y darparwn wybodaeth am:

 • Aelodaeth
 • Cynadleddau
 • Digwyddiadau
 • Rhwydweithiau
 • Ymgynghoriadau
 • Arolygon
 • Polisïau
 • Newidiadau deddfwriaethol
 • Ymchwil
 • Papurau briffio electronig
 • Meysydd gwaith ar bynciau penodol
 • Gwasanaethau Ymgynghorol
 • Offer ac Adnoddau

[Dychwelwch i’r dechrau]

Am faint o amser byddwn yn cadw’ch gwybodaeth?

Os ydych wedi gofyn am dderbyn unrhyw bapurau briffio electronig neu gyhoeddiadau oddi wrth Plant yng Nghymru, yna byddwn yn cadw’ch manylion personol nes i chi ddweud wrthym nad ydych eisiau erbyn gwybodaeth ragor.  Mae pob papur briffio electronig ac e-bost marchnata yn cynnwys dolen ‘datdanysgrifio’ a chewch ddatdanysgrifio neu newid eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen yn yr e-bost, neu drwy gysylltu â’n Tîm Gwybodaeth yn uniongyrchol.

Os ydych wedi talu am wasanaethau neu wedi talu i fynychu hyfforddiant neu ddigwyddiad, mae’n rhaid i ni gadw’ch manylion at ddibenion archwilio ariannol am gyfnod o 12 mis ar ôl eich archeb.  Ar ôl y cyfnod hwn, caiff yr holl fanylion ariannol a phersonol eu difa’n ddiogel. Fodd bynnag, os ydych wedi rhoi’ch cydsyniad i dderbyn gwybodaeth farchnata a gwybodaeth arall, dim ond eich manylion ariannol a gaiff eu difa a byddwch yn parhau i dderbyn gwybodaeth am ein gwasanaethau.  O dan yr amgylchiadau hyn, cadwn eich gwybodaeth nes i chi ofyn i ni beidio neu nes bydd ein rheswm dros gadw’r wybodaeth hon yn newid.

Os bydd angen i ni gael caniatâd i dynnu a defnyddio ffotograffau penodol ohonoch chi, byddwn yn cadw’r ffotograffau am 2 flynedd yn unig.  Ar ôl y cyfnod hwn, byddant yn cael eu difa’n ddiogel.  Gall pob ffotograff grŵp cyffredinol arall a dynnir yn ein digwyddiadau gael ei ddefnyddio am gyfnod o 2 flynedd.  Ar ôl y cyfnod hwn, ni fyddwn yn eu defnyddio rhagor a byddant yn cael eu difa’n ddiogel.

[Dychwelwch i’r dechrau]

A fyddwn yn rhannu’ch gwybodaeth ag unrhyw un arall?

Ni fyddwn byth yn gwerthu nac yn rhannu’ch gwybodaeth i gwmnïau marchnata allanol.

Mae Plant yng Nghymru yn cynhyrchu cylchgrawn a gwybodaeth arall ar bapur.  Defnyddiwn gwmni allanol (Stephens and George) i becynnu a phostio’r wybodaeth hon.  Gan hynny, mae’n rhaid i ni roi eich enw a’ch cyfeiriad i’r cwmni hwn.  Gwneir hyn yn ddiogel ac nid yw unrhyw wybodaeth arall yn cael ei darparu.  Ar ôl i’r wybodaeth gael ei phostio atoch, mae’r cwmni postio yn dileu pob enw a chyfeiriad yn ddiogel.  Am ragor o wybodaeth am sut mae Stephens and George yn prosesu’r wybodaeth hon, ewch i  www.stephensandgeorge.co.uk

Os ydych wedi ymrestru am un o’n cyrsiau hyfforddiant achrededig, bydd angen i ni eich cofrestru am achrediad gydag Agored Cymru.  Gwneir hyn drwy borth diogel sy’n cael ei gynnal gan Agored Cymru ac mae’n angenrheidiol ar gyfer y broses achredu.  Os hoffech gael rhagor owybodaeth am sut mae Agored Cymru yn prosesu’ch gwybodaeth, ewch i’w gwefan www.agored.cymru.

Mae Plant yng Nghymru wedi ymrwymo i gadw’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel.  Pe bai angen i ni ddifa gwybodaeth brintiedig bersonol, gyfrinachol, gwnawn hyn yn ddiogel drwy gwmni rhwygo cyfrinachol allanol, Taclus Confidential.  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut maent yn gwaredu’ch gwybodaeth yn ddiogel, ewch i’w gwefan:  www.taclusconfidential.co.uk

Os bydd camdriniaeth plant yn cael ei datgelu, bydd Plant yng Nghymru yn trosglwyddo gwybodaeth bersonol i’r corff priodol, a allai gynnwys yr Heddlu neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

[Dychwelwch i’r dechrau]

Gwefan

Pan ddefnyddiwch ein gwefan, mae’r wybodaeth ganlynol yn cael ei chasglu’n awtomatig:

 • Dyddiad ac amser yr ymweliad
 • Cyfeiriad IP
 • Y math o borwr sy’n cael ei ddefnyddio
 • Y tudalennau yr ymwelwyd â hwy
 • Pa eitemau sy’n cael eu lawrlwytho

Bydd eich ymweliad â’n gwefan yn aros yn ddi-enw gan nad yw unrhyw ddata sy’n cael ei gasglu yn gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth bersonol.  Bydd yn storio ac yn prosesu data personol dim ond os rhowch fanylion personol o’ch gwirfoddol drwy ffurflen neu ymholiad ar-lein.  Os gwnewch hyn, byddwn yn defnyddio’ch data personol dim ond at y dibenion y gwnaethoch ei roi.

Mae’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu o’r wefan yn cael ei defnyddio dim ond i asesu tudalennau ac adnoddau lawrlwytho poblogaidd ac i ddatrys unrhyw broblemau gyda’n gweinydd.  Mae hyn yn ein helpu i wella’n gwefan a’ch profiad chi yn gyson.

Gall ein gwefan gynnwys dolenni â gwefannau eraill.  Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros wefannau eraill ac nid ydym, felly, yn gyfrifol am eu cynnwys neu eu Polisïau Preifatrwydd.  Rydym yn eich cynghori i ddarllen Polisïau Preifatrwydd gwefannau eraill cyn i chi eu defnyddio.

[Dychwelwch i’r dechrau]

Polisi Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich dyfais pan fyddwch yn ymweld â gwefan.  Fel arfer maent yn casglu ac yn storio’r wybodaeth a ddarparwch.  Er enghraifft, efallai bod eich cyfrinair neu’ch cyfeiriad wedi eu teipio i mewn yn barod am fod y cwcis ar y wefan honno’n eu cofio.

Mae Plant yng Nghymru yn defnyddio cwcis ar ein gwefan.  Cliciwch yma i weld ein polisi cwcis.

 [Dychwelwch i’r dechrau]

Cyfryngau Cymdeithasol

Nid yw Plant yng Nghymru yn casglu, yn storio neu’n paru enwau â data personol oni bai eich bod wedi rhoi’ch cydsyniad.  Er enghraifft, efallai eich bod wedi dewis derbyn gwybodaeth drwy gyfryngau cymdeithasol, wedi cynnwys enw Twitter gyda’ch manylion personol neu wedi dewis ein dilyn.  Os ydych wedi cytuno ymlaen llaw, byddwn weithiau’n hyrwyddo enwau Twitter siaradwyr yn ein digwyddiadau, er mwyn i gynadleddwyr gael eu tagio neu anfon neges atynt yn ystod y dydd.

Mae’n bosibl y caiff unrhyw bostiadau neu sylwadau cyfryngau cymdeithasol a anfonwch atom eu rhannu neu eu hail-drydar yn gyhoeddus (e.e. drwy gyfrwng Facebook/Twitter).

Nid yw Plant yng Nghymru yn gyfrifol am Delerau ac Amodau Defnydd a Pholisïau Preifatrwydd y platfformau hyn ac rydym yn eich cynghori i ddarllen Polisïau Preifatrwydd platfformau cyfryngau cymdeithasol cyn eu defnyddio.  Dyma ychydig o’r platfformau cyffredin:

Cliciwch i weld Polisi Preifatrwydd Twitter    https://twitter.com/en/privacy

Cliciwch i weld Polisi Preifatrwydd Facebook https://en-gb.facebook.com/privacy/explanation

Cliciwch i weld Polisi Preifatrwydd Instagram https://help.instagram.com/519522125107875

Cyfarfodydd a digwyddiadau ‘rhithwir’ ar-lein

Efallai bydd rhai o ddigwyddiadau a chyfarfodydd Plant yng Nghymru yn cael eu cynnal ar-lein ar blatfformau fel Zoom, Skype neu Microsoft Teams. Nid Plant yng Nghymru sy’n gyfrifol am Delerau ac Amodau Defnydd a Pholisïau Preifatrwydd y platfformau hyn, ac rydyn ni’n eich cynghori i ddarllen Polisïau Preifatrwydd y cwmnïau hyn cyn eu defnyddio. Dyma rai platfformau cyffredin:

Cliciwch yma i weld Polisi Preifatrwydd Zoom

Cliciwch yma i weld Polisi Preifatrwydd Microsoft Teams

[Dychwelwch i’r dechrau]

Trafodion ariannol

Gan fod taliadau am gyrsiau hyfforddiant a chynadleddau yn cael eu gwneud i Plant yng Nghymru drwy Paypal neu BACS (Gwasanaethau Clirio Awtomeiddiedig Bancwyr), nid ydym yn casglu nac yn storio manylion cardiau.

Cliciwch i weld Polisi Preifatrwydd Paypal   https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full

Cliciwch i weld Polisi Preifatrwydd BACS

https://www.bacs.co.uk/Pages/PrivacyPolicy.aspx

[Dychwelwch i’r dechrau]

Rhoddion

Os gwnewch rodd ariannol i Plant yng Nghymru, byddwn yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol dim ond er mwyn gweinyddu’ch rhodd.  Ni fyddwn yn cysylltu â chi oni bai eich bod wedi gofyn i ni wneud ac ni fyddwn byth yn rhannu nac yn gwerthu’ch gwybodaeth bersonol neu rodd.

At ddibenion archwilio, cadwn wybodaeth am eich rhodd am 12 mis.  Os na fydd gennych unrhyw ymwneud pellach â Plant yng Nghymru, ar ôl y cyfnod hwn, byddwn yn dileu’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel.

[Dychwelwch i’r dechrau]

Beth yw’ch hawliau chi?

O dan y gyfraith diogelu data, mae gennych nifer o wahanol hawliau mewn perthynas â sut rydym ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol.  Mae’r gyfraith am pryd mae’r hawliau hyn yn gymwys, yr eithriadau i’ch hawliau a’n rhwymedigaethau ni yn gymhleth.  O ganlyniad, isod rydym yn rhoi crynodeb yn unig o’ch hawliau chi a’n rhwymedigaethau ni.  I weld rhagor o wybodaeth am eich hawliau, ewch i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) – www.ico.org.uk/

Eich hawl i fynediad i’ch data personol

 • Mae gennych yr hawl i ofyn i Plant yng Nghymru a ydym yn prosesu’ch gwybodaeth neu beidio
 • Mae gennych yr hawl i weld yr wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch. Ni chodir unrhyw dâl am hyn a phan gawn gais, byddwn yn rhoi copi o’ch data personol i chi cyn gynted â phosibl, ond bob amser o fewn 28 diwrnod.

Eich hawl i gael data personol wedi ei gywiro

 • Mae gennych yr hawl i ofyn i Plant yng Nghymru gywiro’ch data personol os bydd yn anghywir neu’n anghyflawn.

Eich hawl i gael eich anghofio

 • Mae gennych yr hawl i gael eich data personol wedi ei ddileu ar yr amod:

–  Nad oes angen y data hwn arnom ragor mewn perthynas â’r rheswm y cafodd ei gasglu amdano

Neu;

– Ein sail gyfreithiol dros brosesu’ch gwybodaeth bersonol oedd cydsyniad ac rydych nawr yn tynnu’ch cydsyniad yn ôl.

Os bydd yr uchod yn wir, mae’n rhaid i Plant yng Nghymru ddileu’r wybodaeth bersonol.

Eich hawl i gludadwyedd data

 • O dan rai amgylchiadau, efallai y bydd gennych yr hawl i ofyn i ni ddarparu copi electronig i chi o’ch gwybodaeth bersonol naill ai at eich defnydd chi eich hun neu er mwyn i chi ei rhannu â darparwr Pan fydd yr hawl hon yn gymwys, gallwch ofyn i ni drosglwyddo’ch data personol yn uniongyrchol i’ch darparwr gwasanaethau.

Eich hawl i wrthwynebu

 • Mae gennych yr hawl i wrthwynebu ein bod yn prosesu’ch data personol pan:

–  Y sail i’n gwaith prosesu yw bod gennym fuddiant cyfreithlon mewn gwneud hynny, ond mae gwneud hynny’n cael effaith andwyol arnoch chi

Neu,

–  Rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol.

Pan ddigwydd hyn, mae gennych yr hawl i ofyn i ni roi’r gorau i brosesu’ch gwybodaeth bersonol.  Cofiwch y gallwch atal derbyn gwybodaeth oddi wrth Plant yng Nghymru ar unrhyw adeg.  Mae ond angen clicio’r ddolen DATDANYSGRIFIO ar unrhyw wybodaeth e-bost rydych wedi ei derbyn, neu gysylltu â’n tîm gwybodaeth yn info@childreninwales.org.uk.

Sylwch, os byddwch yn datdanysgrifio drwy’r ddolen e-bost, byddwch yn datdanysgrifio i bopeth.  Fel arall, cewch newid eich dewisiadau ar unrhyw adeg.  Mae hyn yn golygu y gallwch ddewis pa wybodaeth rydych am ei derbyn.  Cliciwch yma neu cysylltwch â Plant yng Nghymru i newid eich dewisiadau.

Mae gennych yr hawl i gyfyngu prosesu

 • Mae gennych yr hawl i flocio prosesu’ch gwybodaeth bersonol. Os yw’n ofynnol i Plant yng Nghymru gyfyngu sut rydym yn prosesu’ch gwybodaeth. Byddwn yn gallu ei storio, ond nid ei ddefnyddio.  Cawn gadw dim ond digon o wybodaeth amdanoch i sicrhau bod y cyfyngiad yn cael ei barchu yn y dyfodol.

Mae gennych yr hawl i dynnu’ch cydsyniad yn ôl

Pan seilir ein defnydd o’ch data personol ar eich cydsyniad, mae gennych yr hawl i dynnu’ch cydsyniad yn ôl.

Cewch dynnu’ch cydsyniad yn ôl yn y dulliau canlynol:

 • Datdanysgrifio i’r e-bost marchnata nad ydych am ei dderbyn rhagor drwy glicio ar y ddolen ar waelod y neges e-bost honno
 • Newid eich dewisiadau er mwyn lleihau’r math o wybodaeth a gewch. Cliciwch yma
 • E-bostio, ffonio neu bostio’ch cais i dynnu’ch cydsyniad yn ôl i’n tîm gwybodaeth yn Plant yng Nghymru

E-bost:         info@childreninwales.org.uk  

Ffôn:       029 2034 2434 (Dydd Llun – ddydd Gwener, 9am – 5pm) 

Post:          Plant yng Nghymru, 25 Plas Windsor, Caerdydd, CF10 3BZ 

Ar ôl i ni dderbyn hysbysiad eich bod am dynnu’ch cydsyniad yn ôl, ni fyddwn yn prosesu’ch gwybodaeth chi bellach at y dibenion y gwnaethoch gytuno iddynt yn wreiddiol.  Sylwch, yn dibynnu ar ein seiliau cyfreithiol am brosesu’ch gwybodaeth, cawn brosesu’ch data o hyd at ddibenion gwahanol.

Pwyntiau cyffredinol am eich hawliau

 • Cewch wneud cais i ni i ymarfer unrhyw rai o’r hawliau a grynhoir uchod. Cewch wneud hynny dros y ffôn, drwy’r post neu e-bost.  Gweler y manylion cysylltu ar frig y dudalen.
 • Byddwn yn ymateb i’ch cais o fewn 28 diwrnod.
 • Mae’n bosibl y bydd gan Plant yng Nghymru yr hawl i wrthod cydymffurfio â’ch cais. Os felly, byddwn yn cysylltu â chi o fewn 28 diwrnod ac yn esbonio’n rhesymau.
 • Ni fydd Plant yng Nghymru yn codi tâl arnoch am ymarfer eich hawliau.

[Dychwelwch i’r dechrau

Manylion cysylltu Plant yng Nghymru

E-bost:            info@childreninwales.org.uk  

Ffôn:               029 2034 2434 (Dydd Llun – ddydd Gwener, 9am – 5pm) 

Post:                Plant yng Nghymru, 25 Plas Windsor, Caerdydd, CF10 3BZ 

Os dymunwch gwyno am sut rydym wedi trafod eich data personol, mae ein Gweithdrefn Gwyno ar gael ar ein gwefan.  Cliciwch yma i’w gweld

Os ydych yn anfodlon ar ein hymateb neu os credwch nad ydym yn prosesu’ch data personol o fewn y gyfraith, gallwch gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).  www.ico.org.uk

[Dychwelwch i’r dechrau]

Hysbysu am Newidiadau

Os gwnawn newidiadau sylweddol i’n Polisi Preifatrwydd, byddwn yn postio’r rhain ar dudalen hafan ein gwefan.  Os bydd unrhyw rai o’r newidiadau hyn yn arwyddocaol neu os penderfynwn ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol chi mewn dull gwahanol, byddwn yn cysylltu â chi’n uniongyrchol fel y gallwch ddewis a gawn ddefnyddio’ch gwybodaeth yn y dull newydd hwn neu beidio.  Bydd gennych ddewis gwybodus bob tro am sut y defnyddiwn eich gwybodaeth bersonol.

Adolygir ein Polisi Preifatrwydd yn rheolaidd.  Cafodd ei adolygu diwethaf yn Mehefin 2020.

[Dychwelwch i’r dechrau]