A A English | Cymraeg

Gweledigaeth pum mlynedd am ofal mamolaeth yng Nghymru, 03/07/2019 [C]

17.07.19

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, wedi cyhoeddi’r cynllun am Ofal Mamolaeth yng Nghymru am y pum mlynedd nesaf.

Mae pum egwyddor graidd gan y cynllun, sy’n pennu cyfeiriad ymrwymiadau, camau gweithredu cenedlaethol a rhai sefydliadol neu fyrddau iechyd sydd yn yr arfaeth.

Y pum egwyddor yw:

  • Gofal sy’n Canolbwyntio ar y Teulu – Bydd menywod yn derbyn gofal personol, wedi ei gynllunio mewn partneriaeth â nhw ac a fydd yn adlewyrchu eu dewisiadau a’u hanghenion iechyd
  • Gofal Diogel ac Effeithiol – “[bydd] llai o risg, ymyrraeth ac amrywiad lle bynnag y bo modd”
  • Parhad o ran Gofalwr – Bydd pob menyw yn cael bydwraig benodedig, ac obstetregydd penodedig, lle bo angen.
  • Timau Amlbroffesiwn Medrus – bydd gofal yn dod oddi wrth dimau amlbroffesiwn a bydd gan fenywod fynediad i wasanaethau arbenigol.
  • Gwasanaethau o Ansawdd Cynaliadwy – bydd gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru yn cael eu dylunio i fod o’r ansawdd gorau posibl ac er mwyn i lefel yr ansawdd gael ei chynnal.

Mae Gofal mamolaeth yng Nghymru: gweledigaeth pum mlynedd ar gyfer y dyfodol (2019 -2024) yn mynd i mewn i lawer mwy o fanylion yng nghorff yr adroddiad. Mae’n pennu pa gamau a gaiff eu cymryd yng Nghymru i roi’r egwyddorion hyn ar waith.