A A English | Cymraeg

Cymru Cyfeillgar i Ofalwyr

24.11.17

Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr (24 Tachwedd 2017), cyhoeddodd y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies, £1 miliwn yn 2018/19 ar gyfer byrddau iechyd lleol er mwyn gwella bywydau gofalwyr.

Diolchodd y Gweinidog i ofalwyr di-dâl a’r bobl a’r cyrff sy’n eu cefnogi am y gwaith maent yn ei wneud. “Mae gofalwyr di-dâl o bob oedran yn rhan werthfawr ac amhrisiadwy o gymdeithas,” meddai’r datganiad.

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn rhoi hawl gyfartal i ofalwyr gael asesiad o’u hanghenion â’r bobl maent yn gofalu amdanynt, dywedodd y Gweinidog.

Fel rhan o’r ymgynghoriad parhaus â gofalwyr a’u cynrychiolwyr, mae tair blaenoriaeth wedi cael eu nodi.

Y tair blaenoriaeth genedlaethol yw cefnogi bywyd ar gyfer gofalwyr ochr yn ochr â gofalu, nodi a chydnabod gofalwyr, er mwyn iddynt gael manteisio ar gefnogaeth, a darparu gwybodaeth a chymorth i ofalwyr.

Cyhoeddodd y Gweinidog greadigaeth Grŵp Ymgynghorol Gweinidogol i ymgysylltu â rhanddeiliaid, a dyrannu cronfa ar gyfer dulliau cenedlaethol o fodloni’r blaenoriaethau.

I ddarllen datganiad y Gweinidog yn llawn, ewch i wefan Llywodraeth Cymru, yma.