A A English | Cymraeg

Cyfnod 1 Bil Plant (Dileu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Ymateb i’r alwad am dystiolaeth ysgrifenedig

13.05.19

Mae Plant yng Nghymru wedi cyflwyno ymateb i ymgynghoriad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Fil Plant (Dileu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

Cynhaliodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ymchwiliad ar Gyfnod 1 y broses graffu, gan edrych ar egwyddorion cyffredinol y Bil.

Roedd ein hymateb yn cefnogi’r Bil ac yn datgan ei bod yn hen bryd newid y gyfraith, gan nad oes gan blant ar hyn o bryd yr un amddiffyniad ag oedolion o dan y gyfraith yn erbyn ymosod a churo. Bydd y newid yn y gyfraith yn ei gwneud yn glir nad yw cosbi’n gorfforol yn dderbyniol, a bydd yn annog dulliau rhianta mwy cadarnhaol, yn ogystal â chyd-fynd â hawliau plant.

Gallwch lawrlwytho ein hymateb yma.

Consultation response – Children (Abolition of Reasonable Punishment) (Wales) Bill-CYMRAEG