A A English | Cymraeg

‘Cadw’n Ddiogel?’ Angen gwell cefnogaeth ar gyfer plant sydd mewn perygl o ddioddef ecsbloetio rhywiol, 09/08/2019 [C]

13.08.19

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Caerdydd yn dangos bod angen gwell cefnogaeth ar gyfer plant sydd mewn perygl o ddioddef ecsbloetio rhywiol (CSE).

Bu’r ymchwil yn edrych ar achosion grŵp o bobl ifanc a fu’n ymwneud â gwasanaethau plant yn 2006. Cawsant eu hasesu o ran risg ecsbloetio rhywiol.

Ffactor arwyddocaol o ran cynyddu’r risg oedd symud plant o’u llety. Dangosodd yr ymchwil fod siawns uwch i bobl ifanc ddioddef ecsbloetio rhywiol yn ddiweddarach po fwyaf y caent eu symud. Po amlaf y câi person ifanc ei symud, uchaf oedd y tebygolrwydd o brofi camdriniaeth mewn perthnasoedd oedolaeth gynnar, bod mewn sefyllfa ansefydlog o ran tŷ, a bod yn ddi-waith neu allan o fyd addysg.

Y math mwyaf buddiol o gefnogaeth oedd bod ag oedolyn cefnogol yn eu bywyd, a gwaith un i un oedd yr ymyrraeth oedd yn fwyaf tebygol o helpu. Nid oedd ymatebion cyffredin i CSE, fel addysg perthnasoedd iach, yn cael effaith gadarnhaol yn achos y rhan fwyaf o bobl ifanc, yn ôl yr adroddiad, ac weithiau bydden nhw’n gwneud y sefyllfa’n waeth.

Mae’r adroddiad llawn, “Cadw’n Ddiogel?” Dadansoddiad o ganlyniadau gwaith gyda phobl ifanc yng Nghymru sydd wedi dioddef ecsbloetio rhywiol, ar gael o wefan Prifysgol Caerdydd.