A A English | Cymraeg

Adroddiad Blynyddol Dechrau’n Deg Ebrill 2018 – Mawrth 2019, 07/08/2019 [C]

13.08.19

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Dechrau’n Deg ar gyfer y flwyddyn 2018 i 2019.

Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg ystadegol o waith y gwasanaeth rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019.

Mae ystadegau allweddol yn nodi bod 36,367 wedi elwa o’r gwasanaeth yn ystod 18/19, nifer is na’r flwyddyn flaenorol, ond nifer oedd yn dal yn uwch na’r disgwyl.

Manteisiwyd ar fwy o gynigion gofal plant mewn lleoliadau Dechrau’n Deg yn ystod y flwyddyn hon o gymharu â’r flwyddyn flaenorol, a gwelwyd cynnydd bychan yn nifer y plant oedd yn byw mewn ardaloedd Dechrau’n Deg oedd wedi cael imiwneiddiad llawn erbyn eu pen-blwydd yn bedair oed.

Gwelwyd rhywfaint yn llai o blant hyd at bedair oed gan ymwelwyr iechyd neu’r tîm iechyd ehangach nag yn y flwyddyn flaenorol, ac er bod cynnydd yn nifer y babanod 10 diwrnod oed oedd yn bwydo ar y fron ledled Cymru, roedd y nifer yn is mewn ardaloedd Dechrau’n Deg nag mewn ardaloedd eraill.

Mae’r ystadegau llawn i’w gweld yn yr adroddiad ar wefan Llywodraeth Cymru.