A A English | Cymraeg

Wythnos Gofalwyr 2016, 03/06/16 [C]

Rhwng 6 a 12 Mehefin 2016, bydd unigolion a sefydliadau yn dod at ei gilydd i godi ymwybyddiaeth am yr heriau o ofalu a chydnabod cyfraniad y rhai hynny â chyfrifoldebau gofalu.

Mae Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch a gynhelir yn flynyddol ledled y DU i dynnu sylw at y gwaith gwerthfawr mae gofalwyr yn ei wneud ac amlygu’r problemau posib allent eu hwynebu. Mae’r wythnos yn cynnwys digwyddiadau wedi’u trefnu gan grwpiau ac unigolion i ddangos pa mor bwysig yw gofalu.

Eleni bydd yr ymgyrch yn canolbwyntio ar feithrin Cymunedau Cyfeillgar i Ofalwyr. Golyga hyn gymunedau sy’n cynorthwyo gofalwyr i ofalu am eu hanwyliaid, wrth gydnabod ar yr un pryd eu bod nhw’n unigolion gyda’u hanghenion nhw eu hunain.

Mae Plant yng Nghymru yn rhoi cymorth i ofalwyr ifanc. Mae’r rhain yn blant neu bobl ifanc sydd â rôl sylweddol yn gofalu am aelod o’r teulu. Gall yr aelod teulu fod yn dioddef o broblem gorfforol neu iechyd meddwl, anabledd neu broblemau’n ymwneud â chyffuriau ac alcohol.

Creda Plant yng Nghymru’n bod gwaith i gefnogi gofalwyr ifanc yn hanfodol gan fod eu sefyllfaoedd yn aml wedi’u cuddio’n ac nid yw eu hanghenion yn cael eu cyflawni. Efallai nad yw gofalwyr ifanc yn sylweddoli bod eu rolau o fewn y teulu’n wahanol i blant a phobl ifanc eraill, ond maent yn ysgwyddo beichiau corfforol a seicolegol sylweddol yn aml. Nid yw gofalwyr ifanc yn cael prin neu ddim amser o gwbl iddyn nhw eu hunain, a dim amser i fwynhau plentyndod arferol.

Mae ein gwaith yn y maes hwn yn cynnwys hwyluso rhwydwaith gofalwyr ifanc, eistedd ar weithgorau Llywodraeth Cymru i gynrychioli gofalwyr ifanc, cefnogi prosiectau cydweithio i ddatblygu gweithgareddau i ofalwyr ifanc, ac ymgymryd ag ymgynghoriadau’n ymwneud â gofalwyr ifanc.

Dywedodd Lynne Hill, Cyfarwyddwraig Polisi ym Mhlant yng Nghymru:

“Yn ystod wythnos gofalwyr, rydym angen cydnabod y cyfrifoldebau mae gofalwyr ifanc yn eu chysgwyddo, ymdrechwn i sicrhau bod holl ofalwyr ifanc yn cael yr amser maent eu hangen i fod yn blant a phobl ifanc, cyfarfod ffrindiau a chael hwyl.”

Os hoffech gymryd rhan yn Wythnos Gofalwyr Ifanc neu drefnu digwyddiad, ewch i www.carersweek.org.

Cysylltwch â:

To find out more about our work with young carers or to arrange an interview, please contact lynne.hill@childreninwales.org.uk or phone 029 2034 2434.

Nodiadau:

  1. Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél cenedlaethol ar gyfer pobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Ein hamcan craidd yw cyfrannu at wneud Confensiwn y Cenhedloedd ar Hawliau Plentyn (UNCRC) yn realiti’n Nghymru.
  2. Mae Wythnos Gofalwyr yn cael ei chynnal rhwng 6 a 12 Mehefin 2016. Gallwch ddarganfod rhagor yn http://www.carersweek.org.
  3. Manylion am Rwydwaith Gofalwyr Ifanc Plant yng Nghymru i’w gweld yn https://www.childreninwales.org.uk/our-work/young-carers/.