A A English | Cymraeg

Wythnos Gofalwyr 2015, 04/06/15 [C/Ll/GI/A]

Eleni, 8-14 Mehefin fydd Wythnos Gofalwyr, a’r nod fydd tynnu sylw at y cyfraniad a wneir gan y rhai sy’n gofalu am deulu a ffrindiau.

Mae Plant yng Nghymru yn gweithio gyda gofalwyr ifanc ledled Cymru, ac yn ystod yr wythnos rydyn ni’n cymryd y cyfle hwn i gydnabod yr heriau arbennig mae gofalwyr ifanc yn eu hwynebu.

Gofalwyr ifanc yw plant neu bobl ifanc sy’n cyflawni rôl bwysig yn y gwaith o ofalu am aelod o’r teulu. Gallai’r aelod o’r teulu fod yn dioddef problemau iechyd corfforol neu feddyliol, anabledd, neu broblemau cyffuriau ac alcohol.

Mae gofalwyr ifanc yn gwneud gwaith aruthrol bwysig, ond mae hynny’n rhoi eu haddysg, eu llesiant, eu hiechyd a’u bywyd cymdeithasol dan bwysau. Mae’n bwysig bod gofalwyr yn cael eu cefnogi gymaint â phosibl, a bod eu hanghenion hwythau’n cael eu diwallu.

I nodi Wythnos Gofalwyr, bydd prosiectau ar draws Cymru yn cynnal digwyddiadau i ddathlu’r gefnogaeth mae gofalwyr ifanc yn ei darparu yn y ffyrdd canlynol:

Mae Gofalwyr Ifanc yn Cyfri

 • Bydd y digwyddiad Gofalwyr Ifanc yn Cyfri yn cael ei gynnal yn Rhondda Cynon Taf. Bydd pob gofalwr ifanc yn cael eu cydnabod am eu rôl ofalu, a bydd gwobrau arbennig yn cael eu cyflwyno am gyflawniadau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gyda phryd 3-chwrs i ddilyn.

 

Carnifal yn yr hen ddull i Ofalwyr

 • Bydd carnifal yn yr hen ddull i ofalwyr o bob oed a’u teuluoedd hefyd yn cael ei gynnal yn Rhondda Cynon Taf. Bydd gêmau ffair traddodiadol, yn ogystal â chastell neidio, peintio wynebau, swynwr a bwyd a diod.

 

Barbeciw i’r Teulu

 • Bydd Torfaen yn cynnal Barbeciw Teuluol i 30 o ofalwyr ifanc a’u teuluoedd, wedi’i ariannu trwy ddyraniad o gyllid gan y cyngor lleol.

 

Cyfrannu at ddigwyddiadau gwybodaeth

 • Bydd gan Ofalwyr Ifanc Torfaen stondin mewn digwyddiad yn Llyfrgell Cwmbrân, gyda gwybodaeth i’r cyhoedd ar y gwaith mae gofalwyr yn ei wneud.
 • Hefyd bydd stondin wybodaeth yn Ysbyty Cwm Cynon, Aberpennar, yn y prif atriwm yn ystod yr wythnos.
 • Bydd Gofalwyr Ifanc Powys yn cael sylw yn yr arddangosfeydd yn Neuadd y Sir, Llandrindod, yn ystod yr wythnos, ac mewn sawl archfarchnad leol, yn cynnwys Morrisons yn y Drenewydd, Tesco yn Llandrindod, a Morrisons yn Aberhonddu.
 • Bydd materion Gofalwyr Ifanc yn cael eu cynnwys ar bosteri ac mewn gwybodaeth fydd yn cael ei ddosbarthu ledled Powys mewn meddygfeydd, fferyllfeydd, llyfrgelloedd a swyddfeydd gwasanaethau cymdeithasol.

 

Gweithio mewn ysgolion

 • Bydd Gofalwyr Ifanc Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych yn gweithio’n agos gydag ysgolion lleol i hybu Diwrnod Cenedlaethol Gofalwyr Ifanc ar 12 Mehefin.
 • Bydd Rhondda Cynon Taf yn cynnal gwasanaethau boreol ar hyd yr wythnos yn Ysgol Gyfun Bryn Celynnog, Beddau, a hefyd yn cynnal gwersi ABCh ar hyd yr wythnos gyda blynyddoedd 9 a 10.
 • Bydd Wythnos Gofalwyr Ifanc yn cael sylw mewn gwasanaethau boreol ysgolion ar hyd yr wythnos yn Ysgol Gyfun Aberpennar, ynghyd â sesiynau galw heibio yn ystod awr ginio’r ysgol.

 

Bydd Plant yng Nghymru yn parhau i gefnogi gofalwyr ifanc trwy ein Rhwydwaith Gofalwyr Ifanc, ein gwaith gyda phrosiectau lleol, a thrwy gefnogi datblygiad polisi.

Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Catriona Williams, Prif Weithredwr, neu Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi, ar 029 2034 2434 neu 07721 568084, neu anfonwch e-bost I info@childreninwales.org.uk.

Nodiadau

 1. Plant yng Nghymru yw’r corff trosfwaol cenedlaethol ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Ei nod yw hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant ar frig yr agenda yng Nghymru. Rydym yn gweithio’n agos gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, llunwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn arbennig plant ifanc, rhai y mae ansefydlogrwydd teuluol yn effeithio arnynt, plant ag anableddau, a rhai sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.
 2. Gallwch ddysgu mwy am waith Plant yng Nghymru gyda gofalwyr ifanc yn https://www.childreninwales.org.uk/our-work/young-carers/
 3. Yn 2015, 8-12 Mehefin fydd Wythnos Gofalwyr Ifanc. Eleni mae’n canolbwyntio ar adeiladu cymunedau sy’n cefnogi gofalwyr i roi gofal da i’w hanwyliaid, ochr yn ochr â chydnabod eu bod yn unigolion â’u hanghenion eu hunain. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn http://www.carersweek.org