A A English | Cymraeg

Sylwadau cloi Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar hawliau plant yn y DU, 09/06/2016 [C]

Mae Pwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn wedi cyhoeddi eu Sylwadau Cloi ar Bumed Adroddiad Cyfnodol y DU.

Mae adroddiad y Sylwadau Cloi yn gwneud argymhellion ar wella hawliau plant ledled y DU gan ddilyn tystiolaeth gan Barti Gwladwriaeth y DU, ynghyd â chydnabod a chroesawu lle mae pethau’n mynd ar gyfer hawliau plant.

Ymysg eu sylwadau, mae’r Pwyllgor wedi mynegi pryder fod polisïau cyllidol yn y DU wedi arwain at anghydraddoldeb cynyddol yng ngallu plant i fwynhau eu hawliau. Argymhella’r adroddiad ailddyrannu adnoddau i sicrhau gweithredu hawliau plant.

Mae’r Pwyllgor yn galw am fuddsoddiad mewn gwasanaethau iechyd meddwl plant, a chasglu data ar les meddyliol.

Mynegir pryder am y cynnydd mewn plant mewn gofal. Argymhella’r Pwyllgor gymorth priodol i rieni a gwarcheidwaid cyfreithiol gan gynnwys gofalwyr carennydd.

Dan yr adran ar barch am safbwyntiau y Plentyn, galwa’r Pwyllgor am strwythurau ar gyfer cyfranogiad gweithredol ac ystyrlon plant. Dywed y dylid tynnu sylw penodol at gynnwys plant ieuengach a phlant mewn sefyllfaoedd bregus fel plant ag anableddau.

Yng Nghymru, argymhella’r Pwyllgor sicrhau gweithrediad llawn y Rhaglen i Blant a Phobl Ifainc, a gyhoeddwyd yn 2015. Croesawa fesurau a gymerir i ddelio ag ecsbloetio a cham-drin plant yn rhywiol.

Rhoddodd staff o Blant yng Nghymru a’i chynrychiolwyr o rwydwaith Cymru Ifanc – (dirprwyon o Leisiau o Ofal a Fforwm Ieuenctid Merthyr Tudful) – dystiolaeth i’r Pwyllgor yn Genefa fel rhan o’r sesiynau tystiolaeth ar gyfer y broses adrodd.

Dywedodd Catriona Williams OBE, y Prif Weithredwr:

“Rydym yn falch iawn fod y Pwyllgor wedi cydnabod y problemau parhaus mawr o frwydro tlodi plant, gwella iechyd meddwl plant, lleihau y nifer o blant a phobl ifainc yn y system ofal a phwysigrwydd gwrando ar blant.

Drwy ein aelodaeth aml-ddisgyblaethol a thraws-sector, ynghyd â thrwy ein rhwydwaith gyfranogi Cymru Ifanc o blant a phobl ifainc, gweithiwn gyda Llywodraeth Cymru, y Cynulliad Cenedlaethol ac eraill i wella bywydau plant a phobl ifainc Cymru. Mae’r argymhellion hyn o gymorth mawr.”

Cyswllt:

I wybod mwy am ein gwaith gyda gofalwyr ifainc neu drefnu cyfweliad, cysylltwch â Catriona Williams OBE ar catriona.williams@childreninwales.org.uk neu ffoniwch 029 2034 2434

Symudol 07721 568084

Nodiadau:

  1. Plant yng Nghymru yw’r mudiad ymbarél cyffredinol i bobl sy’n gweithio â phlant a phobl ifainc yng Nghymru. Ein nod craidd yw cyfrannu tuag at wneud y CCUHP (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn) yn realiti yng Nghymru. Cewch fanylion o’n gwaith ar www.childreninwales.org.uk/our-work/ .
  2. Gallwch gael mynediad at y Sylwadau Clo ar http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGBR%2fCO%2f5&Lang=en .