A A English | Cymraeg

RHAG-GYHOEDDIAD – Bwriad i lansio Cardiau Adrodd Diogelwch Plant 2012, 16/05/12 [C/Ll]

Ar 12 Mehefin 2012, bydd Cynghrair Diogelwch Plant Ewrop EuroSafe yn lansio Cardiau Adrodd Diogelwch Plant am fwy na 30 o wledydd ewropeaidd yn Senedd Ewrop yn Strasbwrg gyda chefnogaeth ASE Malcolm Harbour, Cadeirydd Pwyllgor Marchnad Fewnol ac Amddiffyn Defnyddwyr a’r Comisiynydd Ewropeaidd dros Bolisi Iechyd a Defnyddwyr, John Dalli.

Mae digwyddiadau lansio cydamserol yn cael eu paratoi yn y gwledydd sy’n cymryd rhan. Bydd Cardiau Adrodd Diogelwch Plant a Phroffiliau Gwlad cenedlaethol ar gael am Awstria, Bwlgaria, Croatia, Cymru, Denmarc, Ffrainc, Gweriniaeth Tsec, Gwlad Belg, Gwlad Groeg, Gwlad Pŵyl, Gwlad yr Iâ, Hwngari, Israel, Iwerddon, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, Lloegr, Malta, Norwy, Portiwgal, Romania, Sbaen, Slofacia, Slofenia, Sweden, Y Ffindir, Yr Alban, Yr Almaen, Yr Eidal, a’r Iseldiroedd,.

I bedair gwlad (Bwlgaria, Croatia, Slofacia a Romania) cerdyn adrodd 2012 fydd yr un cyntaf, ond i 14 o wledydd bydd eu trydydd ac i 15 dyma eu hail gerdyn. Mae hyn yn golygu bod modd i ni yn 2012 feincnodi cynnydd mewn 29 o wledydd.

Mae Cardiau Adrodd a Phroffiliau 2012 yn disgifio: 1) llwyddiant gwlad i’w gwneud yn ddiogel i blant, 2) y bylchau mewn gweithredu ar anafiadau anfwriadol y mae angen mynd i’r afael â nhw, a 3) pha arferion da a ddylai gael eu mabwysiadu i atal anafiadau ac i achub bywydau mwy o blant.

Mae’r Cardiau Adrodd yn asesu graddfa’r camau diogelwch a ddarperir i blant a phobl ifanc drwy archwilio a graddio mabwysiadu, gweithredu a gorfodi polisïau ar sail dystiolaeth yn genedlaethol sy’n mynd i’r afael ag anaf anfwriadol. Mae cerdyn adrodd cryno am fwy na 30 o wledydd yn cynnig trosolwg aml-wlad i hwyluso cynllunio ar lefel Ewrop i gefnogi ymdrechion ar lefel genedlaethol, gan gynnwys adran newydd am anghydraddoldebau a diogelwch plant. Mae Cardiau Adrodd yn rhan o weithgareddau i feincnodi a monitro anafiadau plant a gweithredu cysylltiedig fel rhan o brosiect TACTICS a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd. Enillodd Cardiau Adrodd Diogelwch Plant Wobr Iechyd Ewrop oddi wrth y Fforwm Iechyd Ewropeaidd Gastein yn 2011.

Mae 12 maes polisi o fewn y cardiau adrodd yn cwmpasu

Naw maes diogelwch sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc:

–     Diogelwch teithwyr,

–     Diogelwch sgwterau modurol a mopedau,

–     Diogelwch cerddwyr, 

–     Diogelwch beicio,

–     Diogelwch dŵr/ atal boddi,

–     Atal cwympo,

–     Atal llosgi,

–     Atal gwenwyno,

–     Atal tagu/llindagu.

Ynghyd â thri maes strategaeth i gefnogi ymdrechion diogelwch plant, sef:

–     Arweinyddiaeth,

–     Isadeiledd a

–     Gallu.

Am ragor o wybodaeth a chanlyniadau ar 12 Mehefin, 2012 ewch i: www.childsafetyeurope.org  

Cyllid a phartneriaeth TACTICS:  Mae TACTICS yn cael ei gyd-drefnu gan Gynghrair Diogelwch Plant Ewrop, mewn partneriaeth â’r Comisiwn Ewropeaidd, RoSPA, Prifysgol Maastricht, Ysgol Iechyd y Cyhoedd Nordig, Prifysgol Dinas Dulyn, Prifysgol Abertawe, Cynghrair Ewropeaidd Iechyd y Cyhoedd a Chymdeithas,Ysgolion dros Iechyd yn Ewrop, Cyngor Diogelwch Trafnidiaeth Ewrop, UNICEF, Corff Iechyd y Byd (WHO) a’r cyrff partner cenedlaethol ym mhob gwlad sy’n cymryd rhan (mae rhestr lawn o’r cyrff sy’n cymryd rhan ar gael yn www.childsafetyeurope.org).

Am ragor o wybodaeth parthed y datganiad hwn i’r wasg, cysylltwch â: Karen McFarlane, Swyddog Datblygu Diogelwch Plant (yn y Saesneg), Ffôn: 029 2034 2434, E-bost: karen.mcfarlane@childreninwales.org.uk