A A English | Cymraeg

Pwysigrwydd profiadau cynnar i gael ei amlygu mewn cynhadledd ar iechyd meddwl babanod, 30/01/13 [C]

Mae sut mae mamau a thadau yn deall ac yn ymateb i deimladau eu baban yn hanfodol i les a datblygiad babanod. Gall cefnogaeth i deuluoedd yn ystod blynyddoedd cyntaf baban gynyddu’r tebygolrwydd y bydd babanod yn ymlynu’n gadarn wrth eu rhieni, elfen hanfodol ar gyfer eu datblygiad wedi hynny. Mae cefnogi lles mamau a thadau a’u helpu i feithrin iechyd emosiynol eu baban yn cael ei gydnabod fwyfwy fel elfen sydd lawn mor bwysig â’r ffocws traddodiadol ar iechyd corfforol y fam a’r plentyn.

Bydd academyddion ac ymarferwyr o’r sector plant yn dod ynghyd i drafod ymchwil ac ymarfer pwysig yn y maes hwn yn nigwyddiad Plant yng Nghymru, Hybu Iechyd Meddwl Babanod, a gynhelir yn Future Inns, Bae Caerdydd, ar 6 Chwefror 2013.

Bydd y gynhadledd yn edrych ar yr amrywiaeth o ffactorau a all effeithio ar allu mam i feithrin perthynas gref gyda baban, megis iselder ôl-enedigol a’r rôl bwysig mae tadau yn ei chwarae. Yn ogystal ag ymchwil gyfredol, bydd y cynrychiolwyr hefyd yn edrych ar sut gall gwasanaethau gefnogi mamau a thadau yn ystod beichiogrwydd a’r blynyddoedd cyntaf hollbwysig ar ôl yr enedigaeth.

Mae Plant yng Nghymru wedi cadarnhau rhaglen o siaradwyr ardderchog ar gyfer y digwyddiad, a fydd yn cynnwys y canlynol:

Dr Amanda Jones yw Pennaeth Gwasanaeth Iechyd Meddwl Amenedigol/Rhieni-Babanod 3edd Haen Ymddiriedolaeth Sefydliad GIG Gogledd-ddwyrain Llundain. Hyfforddodd yn therapydd teulu, a bu’n ymwneud â rhaglenni dogfen Channel Four ‘Help me love my baby,’ a enillodd Wobr Cymdeithas Frenhinol y Teledu yn 2007 am y Rhaglenni Ffeithiol Gorau

Yr Athro Dale Hay, Prifysgol Caerdydd, a fydd yn astudio tarddiadau datblygiadol cydweithredu, gwrthdaro, a pherthnasoedd rhyngbersonol ymhlith plant

Dr Jane Hanley, Prifysgol Abertawe, a fydd yn archwilio effaith iselder ôl-enedigol

 

Adrienne Burgess, Cyd-Brif Swyddog Gweithredol yn y Sefydliad Tadolaeth yn Llundain, a fydd yn archwilio rôl bwysig y tad

Nodiadau

  1. Cynhelir y digwyddiad hwn, Hybu Iechyd Meddwl Babanod, ddydd Mercher 6 Chwefror yn Future Inns, Bae Caerdydd. Mae rhagor o fanylion ar gael yma: https://www.childreninwales.org.uk/19957.html
  2. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Lucy Akhtar neu Eleri Griffiths (sy’n gallu siarad Cymraeg) drwy ffonio 02920 342434 neu e-bostio lucy.akhtar@childreninwales.org.uk neu eleri.griffiths@childreninwales.org.uk

3.        Plant yng Nghymru yw’r corff trosfwaol cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. www.plantyngnghymru.org.uk. Sefydlwyd Plant yng Nghymru ym mis Mawrth 1992, a daeth yn elusen gofrestredig yn 1993. Ei nod yw hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant ar frig agenda Cymru. Rydym yn gweithio’n agos gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, llunwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn arbennig plant ifanc, rhai y mae ansefydlogrwydd teuluol yn effeithio arnynt, plant ag anghenion arbennig neu anableddau, a rhai sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd. Rydym yn casglu ac yn lledaenu gwybodaeth am blant ac yn hybu arfer da mewn gwasanaethau plant trwy ymchwil, polisi a datblygu ymarfer, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a mynediad at wasanaeth llyfrgell a gwybodaeth helaeth. Mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.