A A English | Cymraeg

Peidiwch â cholli cyfle! Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2017 24/11/16 [C/Ll/GI/A]

Ar 25 Tachwedd, mae gofalwyr o bob rhan o’r DU yn cael eu hannog i beidio â cholli cyfle i fanteisio ar y cymorth mae ganddynt hawl i’w gael i’w helpu gyda’u rôl.

Fel rhan o Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr eleni, mae Carers UK yn helpu’r sawl sy’n gyfrifol am edrych ar ôl aelodau o’u teulu i ddysgu am eu hawliau a sut i fanteisio ar y cymorth mae ganddynt hawl i’w gael. Thema eleni yw ‘Colli cyfle? Mynnwch wybod eich hawliau fel gofalwr’.

Mae’r diwrnod yn cael ei gynnal yn flynyddol i godi ymwybyddiaeth o’r gwaith mae gofalwyr yn ei wneud a dod â chyrff ynghyd i helpu’r sawl sydd â chyfrifoldebau dros ofalu er mwyn deall sut i drefnu i’w hanghenion eu hunain gael eu bodloni.

Mae Plant yng Nghymru yn credu bod gwaith i gefnogi gofalwyr ifanc yn arbennig o hanfodol am eu bod ynghudd yn aml a gall eu hanghenion hwy gael eu colli. Mae’n bosibl na fydd gofalwyr ifanc yn cydnabod bod eu rôl o fewn y teulu yn wahanol i blant a phobl ifanc eraill, ond yn aml maent yn cario beichiau corfforol a seicolegol arwyddocaol.  Yn aml ychydig neu ddim amser rhydd sydd gan ofalwyr a gallai eu rôl effeithio ar eu haddysg a’u bywyd cymdeithasol.

Mae gwaith presennol Plant yng Nghymru yn y maes hwn yn cynnwys hwyluso Rhwydwaith Gofalwyr Ifanc; eistedd ar weithgorau Llywodraeth Cymru i gynrychiolwyr gofalwyr ifanc; cefnogi prosiectau i ddatblygu gweithgareddau ar gyfer gofalwyr ifanc; ac ymgymryd â gwaith ymgynghorol i Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi Plant yng Nghymru: “Mae llawer o ofalwyr ifanc yn peidio â manteisio ar eu hawliau o dan UNCRC, ac er bod gwasanaethau yng Nghymru yn gweithio’n galed iawn i’w cefnogi ac i gynnig amrediad o weithgareddau a gwybodaeth i’w galluogi i arfer eu hawliau, mae’n hanfodol adnabod pob gofalwr ifanc a’r sawl maen nhw’n gofalu amdanyn nhw a’u cefnogi’n effeithiol.”

 

Os hoffech chi ddysgu mwy am gymryd rhan yn y Diwrnod Hawliau Gofalwyr, ewch i https://www.carersuk.org/news-and-campaigns/carers-rights-day.

Cysylltu:

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith gyda gofalwyr ifanc neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â lynne.hill@childreninwales.org.uk neu ffoniwch 029 2034 2434.

Nodiadau:

  1. Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarèl dros bobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Ein nod craidd yw cyfrannu tuag at wireddu UNCRC (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn) yng Nghymru.
  2. Gwelir manylion Rhwydwaith Gofalwyr Ifanc Plant yng Nghymru yn https://www.childreninwales.org.uk/our-work/young-carers/.