A A English | Cymraeg

NODYN DYDDIADUR: 19 MEHEFIN 2012 – Lansio Strategaeth Cynllun Diogelwch Cartref newydd

Ar 19 Mehefin, cynhelir lansiad Strategaeth Diogelwch Cartref newydd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan ar gyfer plant dan 5 oed.

Anaf anfwriadol yw achos pennaf marwolaeth i blant ifanc , gyda phlant dan  5 oed sy’n byw mewn ardaloedd amddifadedd yn y risg mwyaf.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gweithio  gyda Dechrau’n Deg, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Plant yng Nghymru i lunio ymagwedd newydd at leihau’r damweiniau hyn.

Nod y strategaeth newydd, Lleihau Anafiadau Anfwriadol yn y Cartref i Blant 0 – 5 oed, yw gwella ymwybyddiaeth a hyrwyddo hyfforddiant ac arfer gorau. Bydd yn cwmpasu Tor-faen, Casnewydd, Caerffili, Sir Fynwy a Blaenau Gwent.

Bydd y digwyddiad lansio yn digwydd yn ystod Wythnos Diogelwch Plant, gan gynnig y cyfle i ddarganfod sut y bydd y strategaeth yn gweithio’n ymarferol ac i siarad yn uniongyrchol â’r sawl sydd wedi ei datblygu.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn neu os hoffech ei fynychu, cysylltwch â Karen McFarlane, Swyddog Datblygu Diogelwch Plant yn Plant yng Nghymru, ar Karen.mcfarlane@childreninwales.org.uk.

………………………….

 

 

Nodiadau

1.        Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol ar gyfer cyrff gwirfoddol, statudol a proffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. www.childreninwales.org.uk. Sefydlwyd Plant yng Nghymru ym Mawrth 1992 a daeth yn elusen gofrestredig ym 1993.  Ei nod yw hyrwyddo lles plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant yn uchel ar agenda Cymru.  Gweithiwn yn agos gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, gwneuthurwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywyd pob plentyn sy’n byw yng Nghymru, ond yn enwedig plant ifanc, y sawl y mae ansefydlogrwydd teuluol yn effeithio arnynt, plant ag anghenion arbennig neu anableddau, a’r sawl sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.  Rydym yn casglu ac yn lledaenu gwybodaeth am blant ac yn hyrwyddo arfer da mewn gwasanaethau plant drwy ymchwil, datblygu polisi ac arferion, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a mynediad i wasanaeth gwybodaeth a llyfrgell helaeth.  Mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.

2.        Cysylltwch â: Karen McFarlane, Swyddog Datblygu Diogelwch Plant, Ffôn: 029 2034 2434, E-mail:karen.macfarlane@childreninwales.org.uk

3.        Cynhelir digwyddiad lansio Strategaeth Diogelwch Cartref newydd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan – Lleihau Anafiadau Anfwriadol yn y Cartref i Blant 0 – 5 oed – ar 19 Mehefin 2012 rhwng 10 y bore a hanner dydd yn y Tŷ Weindio yn Nhredegar Newydd.