A A English | Cymraeg

Mae Rhieni’n Cael eu Hannog i Gadw Plant yn Ddiogel wrth ymyl Dŵr, 21/06/10

Fel mae Wythnos Diogelwch Plant yn dechrau, mae rhieni’n cael eu hannog i gadw’u plant yn ddiogel o amgylch dŵr. Fe all plant ifainc foddi mewn cyn lleied â 3 centimetr o ddŵr, ac fe all hyn ddigwydd yn gyflym iawn ac yn dawel iawn.  Fodd bynnag, mae modd ei atal yn hawdd, ac mae arbenigwyr diogelwch plant yn Plant yng Nghymru yn annog rhieni i oruchwylio plant bychain wrth ymyl pyllau, a sicrhau bod pyllau padlo bob amser yn cael eu gwagio cyn iddi nosi. 

Mae Karen McFarlane, Swyddog Diogelwch Plant yn Plant yng Nghymru, yn egluro: “Er y dylai plant yn bendant gael eu hannog i chwarae y tu allan yn y tywydd cynnes, a mwynhau gemau dŵr a phyllau padlo, mae ar rieni a gofalwyr angen bod yn ymwybodol o’r peryglon posibl y gallant fod.  Mae pyllau gerddi’n dod yn gynyddol gyffredin ond maent yn gyfrifol am fwy neu lai ddwy ran o dair o’r digwyddiadau boddi i blant o dan bum mlwydd oed.  Fe ddylai teuluoedd a gofalwyr sydd â phyllau gerddi, ble y bo’n bosibl, eu llenwi i mewn, neu fel arall sicrhau bod ganddynt grât neu giard gwarchod diogel sydd wedi’i ffitio’n gywir, a bod yna ffens o’u hamgylch fel na all plant eu cyrraedd.  Mae ar rieni angen bod yn neilltuol o wyliadwrus pan fyddant yn ymweld â chyfeillion neu berthnasau a allai fod â phyllau yn eu gardd.”

“Mae pyllau padlo yn ffynhonnell wych o hwyl i blant, ond hyd yn oed gydag ychydig o ddŵr ynddynt, mae ar rieni a gofalwyr plant ifainc angen bod yn wyliadwrus.  Mae llawer o ddamweiniau sy’n digwydd gyda phyllau padlo yn digwydd pan fônt wedi’u gadael allan fwrw’r nos, ac mae plant yn rhedeg i mewn iddynt bore drannoeth.  Felly, hyd yn oed pan nad ydynt yn cael eu defnyddio, fe ddylid eu gwagio bob amser.  Yn ffodus, nid yw pob digwyddiad o foddi yn angheuol, ond fe allant eto i gyd achosi anafiadau difrifol ac anafiadau sy’n anablu, gan amrywio o niwed i’r ymennydd i broblemau i’r cefn.  Mae atal ond yn cymryd ychydig o funudau – gwagiwch eich pwll padlo ar ôl pob un defnydd ohono a goruchwyliwch blant ifainc o amgylch dŵr…”

Nodiadau

1.            1. Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru, www.plantyngnghymru.org.uk.  Fe sefydlwyd Plant yng Nghymru ym mis Mawrth 1992 ac fe ddaeth yn elusen gofrestredig yn 1993.  Eu nod yw hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant yn uchel ar yr agenda Gymreig.  Yr ydym yn gweithio’n agos gyda’n haelodau, sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, llunwyr polisi a grwpiau defnyddwyr, i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn enwedig plant ieuainc, y sawl yr effeithir arnynt gan ansefydlogrwydd teuluol, plant sydd ag anghenion arbennig neu anableddau, a’r sawl sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.  Yr ydym yn casglu ac yn lledaenu gwybodaeth am blant ac yn hyrwyddo ymarfer da mewn gwasanaethau plant drwy ymchwil, datblygu polisi ac ymarfer, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a mynediad i wasanaeth llyfrgell a gwybodaeth helaeth.  Y mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.

2.            Fe gafodd Cardiau Adrodd am Ddiogelwch Plant, sy’n darparu cymhariaeth ryngwladol o fesurau diogelwch plant sy’n cael eu cymryd ledled gwahanol wledydd Ewrop, eu cyhoeddi fis Mai, 2009.  Fe raddiwyd Cymru yn neilltuol o isel o ran diogelwch dŵr a mesurau atal boddi. 

3.            Ym mis Chwefror, 2009, fe wnaeth Plant yng Nghymru gyhoeddi cynllun gweithredu, “Gweithio Tuag at Strategaeth Diogelwch Plant i Gymru”, ynglŷn â lleihau damweiniau i blant yng Nghymru.

Am ragor o wybodaeth parthed y datganiad hwn i’r wasg, cysylltwch â: Karen McFarlane yn Plant yng Nghymru, 25, Plas Winsor, Caerdydd, Ffôn: 029 2034 2434, E-bost: karen.mcfarlane@childreninwales.org.uk