A A English | Cymraeg

Holi Teidiau a Neiniau am eu Rôl, 08/09/10 [C]

Mae Plant yng Nghymru yn cynnal arolwg i ganfod mwy o wybodaeth am y rôl sydd gan deidiau a neiniau yng Nghymru. Ledled y Deyrnas Unedig, mae 1 o bob 3 o deuluoedd yn dibynnu ar deidiau a neiniau am ofal plant, ac mewn rhai amgylchiadau mae teidiau a neiniau yn dod yn ofalwyr llawn amser dros eu hwyrion.  Fe ganfu ymchwil1 diweddar fod mwy na thraean o bobl ifanc 11-16 mlwydd oed wedi rhoi gwybod mai’u taid neu’u nain oedd y person pwysicaf yn eu bywyd ar ôl eu rhieni neu’u brodyr a’u chwiorydd.  Fodd bynnag, mae yna ond ychydig iawn o ymchwil sy’n benodol i Gymru ynglŷn â’r rôl sydd gan deidiau a neiniau. 

Fe eglurodd Lucy Akhtar, Swyddog Datblygu Rhianta yn Plant yng Nghymru: “Fe wyddom ychydig iawn am union faint a graddau cyfranogiad teidiau a neiniau o ran cymorth teuluoedd yng Nghymru, ac mae arnom angen canfod mwy o wybodaeth oherwydd bod ganddo oblygiadau enfawr ar gyfer polisïau sy’n cael eu datblygu i gymorth teuluoedd.  Mae’r arolwg wedi’i gynllunio i ddarparu proffil cyffredinol o sut mae teidiau a neiniau yng Nghymru yn cyfranogi ym mywydau’u plant, a faint y maent yn ei gyfrannu i’r cymorth a roddir i’w hwyrion mewn termau ymarferol, ariannol neu emosiynol.  Mae bod yn daid a nain i raddau pell yn rôl gadarnhaol mae angen ymchwilio iddi a’i chefnogi.”

Mae pob taid a nain yng Nghymru yn cael eu hannog i gwblhau’r holiadur, sydd ar gael yn: http://www.surveymonkey.com/s/teidiauaneiniau neu mewn copi caled oddi wrth Plant yng Nghymru tan ddiwedd mis Tachwedd.  Fe fydd enw pawb sy’n cwblhau’r arolwg yn cael ei roi ymlaen i gymryd rhan mewn cystadleuaeth tynnu enwau am wobr i ennill dau docyn i weld y Pantomeim, Cinderella, yn Y Theatr Newydd yng Nghaerdydd, ynghyd â chael £30 ar gyfer costau teithio.

Nodiadau

1.      Fe wnaed yr ymchwil gan Brifysgol Rhydychen, mewn cydweithrediad â’r Athrofa Addysg, Llundain. Buchanan, A. and Griggs, J. (2009) “My second mum and dad”: Rhan teidiau a neiniau ym mywydau’u hwyrion yn eu harddegau, Llundain: GrandparentsPlus: http:www.grandparentsplus.org

2.      Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phant a phobl ifanc yng Nghymru. www.plantyngnghymru.org.uk .  Sefydlwyd Plant yng Nghymru ym mis Mawrth, 1992 a daeth yn elusen gofrestredig yn 1993.  Mae’n amcanu at hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant yn uchel ar yr agenda Gymreig.  ‘Rydym yn gweithio’n agos gyda’n haelodau, sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, llunwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywydau pob plentyn sy’n byw yng Nghymru, ond yn enwedig plant ifainc, y sawl yr effeithir arnynt gan ansefydlogrwydd teuluol, plant sydd ag anghenion arbennig neu anableddau, a’r sawl sy’n dioddef oherwydd effeithiau tlodi ac amddifadedd.  ‘Rydym yn casglu ac yn lledaenu gwybodaeth am blant ac yn hyrwyddo ymarfer da mewn gwasanaethau plant drwy ymchwil, polisi a datblygu ymarfer, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a modd o gael at wasanaeth llyfrgell a gwybodaeth helaeth.  Mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.

3.         Am ragor o wybodaeth parthed y datganiad hwn i’r wasg, cysylltwch â:

Lucy Akhtar, Swyddog Datblygu Rhianta, Plant yng Nghymru e-bost: lucy.akhtar@childreninwales.org.uk 

Ffôn: 029 2034 2434,

Plant yng Nghymru, 25, Plas Winsor, Caerdydd

Neu Tony Ivens, Swyddog Datblygu Tadolaeth, Plant yng Nghymru, e-bost: tony.ivens@childreninwales.org.uk

Ffôn: 029 2034 2434,

Plant yng Nghymru, 25, Plas Winsor, Caerdydd.