A A English | Cymraeg

Gwefan newydd i gefnogi plant anabl ifainc a’u teuluoedd, 7/2/11 [C]

Mae’r Rhaglen Cefnogi Cynnar, sy’n darparu cefnogaeth i blant anabl ifainc a’u teuluoedd, wedi lansio’i gwefan newydd.

Cefnogi Cynnar Cymru yw mecanwaith Llywodraeth Cynulliad Cymru i wella gwasanaethau i blant anabl dan bum mlwydd oed a’u teuluoedd.  Mae’r rhaglen Cefnogi Cynnar yn darparu ystod o adnoddau a hyfforddiant sy’n galluogi’r sawl sy’n gweithio gyda phlant anabl i weithio gyda’i gilydd mewn partneriaeth gyda’r teulu i sicrhau bod gofynion y plentyn a’i deulu’n cael eu diwallu.  Y nod yw rhoi rhieni yng nghanol y broses gynllunio.  Fe wnaeth y gwaith o ddatblygu adnoddau Cefnogi Cynnar a’r hyfforddiant ddechrau yn Lloegr, ac maent bellach wedi’u diweddaru, eu gwella a ble y bo’n angenrheidiol, wedi’u haddasu i gyd-fynd â’r cyd-destun Cymreig.

Mae’r wefan yn darparu modd o gyrchu adnoddau Cefnogi Cynnar, a manylion yr hyfforddiant a ddarperir drwy’r rhaglen.  Mae yna hefyd ystod o hanesion oddi wrth deuluoedd gyda phlant anabl am eu profiadau.

Meddai Ceri Belli, rhiant sydd wedi bod yn gysylltiedig â’r Prosiect Cefnogi Cynnar: “Mae’n hanfodol, fel rhiant gyda phlentyn sydd ag anghenion ychwanegol, cael modd o gyrchu rhwydwaith cefnogi sydd nid yn unig ar gael ond sydd yn gwirioneddol weithio.  Mae cael yr holl wasanaethau gan wahanol asiantaethau wedi’u tynnu ynghyd yn hanfodol i wella bywydau teuluoedd fel un y fi.  Mae ansawdd y gefnogaeth a ddarperir i blant a’u teuluoedd sydd â Syndrom Down a chyflyrau eraill yn gwneud gwir wahaniaeth i’w cynnydd drwy gydol bywyd.”

Fe ddywedodd Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi yn Plant yng Nghymru: “Rwyf wedi fy nghyffroi yn wirioneddol ynglŷn â lansiad y wefan hon.  Fe fydd yn ei gwneud hi’n llawer haws i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol o bob cwr o Gymru ganfod gwybodaeth am y rhaglen Cefnogi Cynnar a’r gwasanaethau, hyfforddiant a’r wybodaeth y gall y rhaglen eu darparu i gefnogi teuluoedd gyda phlant anabl i gael gwasanaeth llawer mwy di-dor a chydgysylltiedig.”

Y sefydliad ymbarél dros blant, Plant yng Nghymru, sy’n arwain y bartneriaeth i weithredu Cefnogi Cynnar ledled Cymru.

Nodiadau

1.      Ewch i wefan Cefnogi Cynnar yn: www.earlysupportwales.org.uk/ href=”http://www.earlysupportwales.org.uk/”>www.earlysupportwales.org.uk

2.      Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru.    www.childreninwales.org.uk  .  Fe sefydlwyd Plant yng Nghymru ym mis Mawrth 1992 ac fe ddaeth yn elusen gofrestredig yn 1993.  Mae’n amcanu at hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant yn uchel ar yr agenda Gymreig.  ‘Rydym yn gweithio’n agos gyda’n haelodau, sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, llunwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn enwedig plant ifainc, y sawl yr effeithir arnynt gan ansefydlogrwydd teuluol, plant sydd ag anghenion arbennig neu anableddau, a phlant sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.  ‘Rydym yn casglu ac yn lledaenu gwybodaeth am blant ac yn hyrwyddo arfer da mewn gwasanaethau plant drwy ymchwil, datblygu polisi ac arfer, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a mynediad at wasanaeth llyfrgell a gwybodaeth helaeth.  Mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.

3.      Am ragor o wybodaeth parthed y datganiad hwn i’r wasg, cysylltwch â:
Lynne Hill
Plant yng Nghymru,
25, Plas Winsor,
Caerdydd.
Ffôn: 029 2034 2434,
E-bost: Lynne.Hill@childreninwales.org.uk neu
Marcia Jones
Ffôn: 029 2034 2434,
marcia.jones@childreninwales.org.uk