A A English | Cymraeg

Ffocws ar rôl rhaglenni i gefnogi rhieni, 10/09/14 [C]

 

Bydd amrediad o ymchwilwyr, rheolwyr gwasanaethau cymorth i deuluoedd, a hwyluswyr rhaglenni rhianta, yn cwrdd yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf i drafod y ffyrdd gorau i wasanaethau gefnogi rhieni.  Bydd gan gynrychiolwyr sy’n cwrdd yng nghynhadledd Wythnos Rhieni Plant yng Nghymru y cyfle i glywed oddi wrth amrediad o arbenigwyr am negeseuon allweddol ymchwil ac elfennau rhaglenni rhianta llwyddiannus.  Bydd y gynhadledd yn cael ei hannerch hefyd gan y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi, Vaughan Gething AC, a fydd yn trafod ymagwedd Llywodraeth Cymru at gymorth rhianta, ac yn lansio canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru ar gefnogi ac ymgysylltu â rhieni.  Bydd y cynadleddwyr yn cael eu gwahodd i rannu eu gwybodaeth a’u profiadau hwythau trwy drafodaethau a gweithdai.

Pwyslais y gynhadledd fydd rhannu gwybodaeth am beth sy’n gweithio a hefyd sut i gydweithredu â mentrau cymorth teuluoedd eraill gyda gweledigaeth y bydd gan rieni yng Nghymru fynediad i wasanaethau cymorth i rieni cysylltiedig a phwrpasol o’r radd flaenaf.

Yn ôl yr ymchwil mae rhianta da yn allweddol i blant a bod gan raglenni rhianta fanteision hirdymor i rieni a phlant.  Fel y mae Catriona Williams OBE, Prif Weithredydd Plant yng Nghymru, yn esbonio, “Mae pawb yn gwybod bod rhianta’n dasg hynod o anodd.  Mae’n anos byth pan nad oes gan rieni’r gefnogaeth mae arnyn nhw ei hangen.  Mae’n rhaid i rieni ymdrin â sefyllfaoedd gwahanol yn gyson wrth i’w plant dyfu a datblygu.  Dangoswyd bod rhaglenni rhianta yn helpu llawer o rieni i ddeall y gwahanol gyfnodau mae eu plant yn mynd drwyddynt ac yn rhoi hyder iddyn nhw ddelio â sefyllfaoedd gwahanol.

Mae cefnogaeth i rieni yn arbennig o hanfodol i’r llawer o deuluoedd yng Nghymru sy’n cael anawsterau o ganlyniad i galedi economaidd.  Gall bywyd i’r teuluoedd hyn fod yn straen bob dydd sy’n gwneud rhianta’n fwy anodd.  Mae ymchwil wedi dangos y gall rhianta da helpu plant i dorri’n rhydd rhag cylch amddifadedd, ac felly mae’n bwysig iawn sicrhau bod rhaglenni rhianta da, sy’n seiliedig ar dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio, ar gael i bob teulu sydd eu hangen.  Mae’n hanfodol bwysig hefyd  bod y sawl sy’n darparu’r gwasanaethau hyn yn gweithio’n dda gyda gwasanaethau eraill e.e. ysgolion, gweithwyr cymunedol, gweithwyr iechyd, gweithwyr cymdeithasol a’r rhai sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor.”

Nodiadau

 

  1. Bydd y gynhadledd, Ymyrraeth Gynnar a      Rhianta – cryfhau cyfraniad gwasanaethau cymorth rhianta, yn      digwydd ddydd Mercher, 10 Medi 2014, 9.30am – 4pm, yn Future Inn, Bae      Caerdydd.  Mae’r siaradwyr yn      cynnwys:

Vaughan Gething AC, Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi

Kirsten Asmussen, Dadansoddwr Tystiolaeth yn y Sefydliad Ymyrraeth Gynnar

Dr John Coleman, Uwch Gymrodor Ymchwil, Prifysgol Rhydychen

Gail Bennett, Cyngor Sir y Fflint a Chadeirydd Rhwydwaith Cydlynwyr Rhianta Cenedlaethol

Shelley Davies, Uwch Reolwr Partneriaethau Strategol, CBS Powys

Dr. Sue Evans, Seicolegydd Plant Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Addysgol Powys

Angela Davies, Cyfarwyddwr, Creative Parent Engagement UK

John Poyner, Rheolwr Cysylltu Cymunedau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

 

  1. Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél      cenedlaethol ar gyfer sefydliadau trydydd sector, statudol, annibynnol a      phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng      Nghymru www.childreninwales.org.uk.      Sefydlwyd Plant yng Nghymru ym Mawrth 1992 a daeth yn elusen gofrestredig      ym 1993.  Ei nod yw hybu buddiannau      plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant yn uchel ar yr agenda      yng Nghymru.  Gweithiwn yn agos      gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, llunwyr polisi a      grwpiau defnyddwyr i wella bywydau plant sy’n byw yng Nghymru, yn enwedig      gan blant ifanc, y sawl sy’n dioddef ansefydlogrwydd teuluol, plant anabl      a’r sawl sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.  Rydym yn casglu ac yn lledaenu      gwybodaeth am blant ac yn hyrwyddo arfer da mewn gwasanaethau plant drwy      ymchwil, datblygu polisi ac arfer, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau,      hyfforddiant a mynediad i lyfrgell a gwasanaeth gwybodaeth helaeth.  Mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng      Nghaerdydd a Chaernarfon.

 

  1. Am fwy o wybodaeth am fynychu’r digwyddiad neu i drefnu cyfweliad      cysylltwch â: Lian Williams, Ffôn 029 20342434, e-bost: lian.williams@childreninwales.org.uk