A A English | Cymraeg

“Fe allai wneud yn well…”: Cerdyn Adrodd Diogelwch Plant yn dangos o waith, 12/06/12 [C]

Mae asesiadau o ddiogelwch plant a gyhoeddir heddiw wedi dangos bod Cymru wedi gwneud nifer o welliannau pwysig i atal anafiadau ers 2009, ond bod rhagor o waith i’w wneud eto.

Mae anafiadau anfwriadol yn un o achosion pennaf marwolaeth i blant yng Nghymru ac Ewrop. Yn wir, mae plentyn yn marw bob awr ar draws yr Undeb Ewropeaidd o ganlyniad  i anaf, a nod y Cerdyn Adrodd yw amlygu cryfderau a gwendidau pob gwlad.

Meddai Karen McFarlane, Swyddog Datblygu Diogelwch Plant i Plant yng Nghymru; “Mae llawer o’r damweiniau hyn yn achosi newidiadau am weddill eu bywyd i’r plant a’u teuluoedd.  Ni ddylem ni lapio plant mewn gwlân cotwm, ond yn hytrach deall bod yna risgiau ‘derbyniol’ ac ‘annerbyniol’.  Y ‘risgiau annerbyniol’, fel boddi, syrthio o ffenestri, damweiniau ffordd, yw beth mae’r cerdyn adrodd yn ceisio ymdrin â nhw.  Mae gwledydd eraill yn Ewrop wedi profi bod modd atal y mathau hyn o ddamweiniau ac y gallwn leihau nifer y plant sy’n derbyn anafiadau marwol, difrifol ac anablu yng Nghymru.”

Mae’r Cardiau Adrodd Diogelwch Plant yn sgorio gwledydd Ewrop sy’n cymryd rhan am eu harweinyddiaeth, eu hisadeiledd a’u strategaethau i atal anafiadau anfwriadol i blant. 31 o wledydd a gymerodd ran eleni.

Sgoriodd Cymru 30.5 allan o 60 ‘seren’ bosibl am ddefnyddio dulliau profedig o leihau marwolaeth ac anaf damweiniol, i fyny o 29.5 yn 2009.

Mae hyn yn cymharu â 35.5 yn Lloegr a 39 yn yr Alban, gan ddangos bod meysydd o bosibl lle gall gwledydd y Deyrnas Unedig ddysgu oddi wrth ei gilydd.

Yn benodol, mae angen i Gymru ddatblygu arweinyddiaeth well ac ymagwedd gan y llywodraeth gyfan at atal damweiniau plant. Mae diogelwch ffyrdd a dŵr, yn ogystal â diogelwch yn y cartref, yn feysydd mae angen eu gwella.  Hefyd argymhellir bod mwy yn cael ei wneud i addysgu ymarferwyr a gofalwyr, a chyflwyno polisïau a rhaglenni i atal boddi, cwympiadau, gwenwyno, llosgiadau a sgaldiadau.

Cerdyn Adrodd Diogelwch 2012: Cymru

………………………….

 

Nodiadau

1.        Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol ar gyfer cyrff gwirfoddol, statudol a proffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. www.childreninwales.org.uk. Sefydlwyd Plant yng Nghymru ym Mawrth 1992 a daeth yn elusen gofrestredig ym 1993.  Ei nod yw hyrwyddo lles plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant yn uchel ar agenda Cymru.  Gweithiwn yn agos gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, gwneuthurwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywyd pob plentyn sy’n byw yng Nghymru, ond yn enwedig plant ifanc, y sawl y mae ansefydlogrwydd teuluol yn effeithio arnynt, plant ag anghenion arbennig neu anableddau, a’r sawl sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.  Rydym yn casglu ac yn lledaenu gwybodaeth am blant ac yn hyrwyddo arfer da mewn gwasanaethau plant drwy ymchwil, datblygu polisi ac arferion, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a mynediad i wasanaeth gwybodaeth a llyfrgell helaeth.  Mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.

2.        Cysylltwch â: Karen McFarlane, Swyddog Datblygu Diogelwch Plant, Ffôn: 029 2034 2434, E-bost: Karen.mcfarlane@childreninwales.org.uk

3.        Datblygir Cardiau Adrodd Diogelwch Plant gan Gynghrair Diogelwch  Plant Ewrop fel rhan o fenter Cynllun Gweithredu Diogelwch Plant. Maent yn cynnig trosolwg sy’n crynhoi lefelau diogelwch sydd gan y wlad ar gyfer plant drwy gyfrwng polisïau cenedlaethol. Mae manylion llawn a phroffiliau’r gwledydd ar gael ar wefan Cynghrair Diogelwch  Plant Ewrop yma: <http://www.childsafetyeurope.org/reportcards/index.html>