A A English | Cymraeg

Cynhadledd rianta, 13/02/17 [C]

Ar 15 Chwefror, cynhelir cynhadledd rianta yng Nghaerdydd i edrych ar sut all gweithwyr proffesiynol wella eu gwaith ymarfer â theuluoedd.

Mae Plant yng Nghymru yn cynnal y digwyddiad yn dilyn ein cynhadledd rianta lwyddiannus eisoes. Addawa’r digwyddiad i fod yn ddiwrnod prysur a chyffrous. Bydd siaradwyr a chynrychiolwyr yn edrych ar sut orau i ddatblygu sgiliau’r rhai hynny sy’n cynorthwyo rhieni a gofalwyr.

Dangosodd adborth gan gynrychiolwyr yn y gynhadledd rianta ddiwethaf y byddai’r wybodaeth a gafwyd yn cael effaith bositif ar sut mae pobl yn ymdrin â’u gwaith â theuluoedd.

Bydd Karen Graham, Athro Emeritws ym Mhrifysgol Glyndŵr, yn siarad am sut i sicrhau bod gan staff y wybodaeth, y gallu a’r sgiliau angenrheidiol ac yn awgrymu sut allwn weithio gyda’n gilydd i hyrwyddo gwerth Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a fframweithiau.

Bydd Honor Rhodes OBE, Cyfarwyddwr Strategaeth yn Tavistock Relationships, yn siarad am rôl goruchwylio mewn datblygu rhagoriaeth mewn gweithwyr teulu a rhianta a’u rheolwyr.

Bydd Lucy Akhtar, Uwch Reolwr rhianta gyda Llywodraeth Cymru yn siarad am ymagwedd y llywodraeth i gynorthwyo rhieni.

Bydd arweinwyr gweithdy yn cynnig y cyfle i ddysgu am wahanol feysydd. Mae’r rhain yn cynnwys ymagweddau adferol mewn ymgysylltiadau teuluol, goruchwylio fel amser i feddwl a theimlo, gwersi am ymgysylltu â rhieni ifanc, gweithio gyda’n gilydd mewn ysgolion i gynorthwyo rhieni, a modelu trefniadau cymwysterau eich gwasanaeth.

Cyswllt:

I wybod mwy neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â Geraldine Murphy ar 029 2034 2434 neu e-bostiwch geraldine.murphy@childreninwales.org.uk.

Nodiadau:

  1. Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél i bobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Ein nod craiddl yw cyfrannu tuag at wneud Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn Children (UNCRC) yn realiti yng Nghymru.
  2. Gallwch gael mwy o wybodaeth am ein gwaith ar gymorth i deuluoedd a rhianta ar ein gwefan ar https://www.childreninwales.org.uk/our-work/family-support-parenting/.
  3. Cynhelir y gynhadledd sef Cynhadledd Rianta 2017: Cymorth Rhianta a Theuluoedd – Datblygu’n Gweithlu i Gwrdd â’r Her, ar 15 Chwefror yn yr Holiday Inn yng Nghaerdydd. Gallwch wybod mwy ar https://www.childreninwales.org.uk/item/parenting-conference-2017/.