A A English | Cymraeg

Cynhadledd Plant yng Nghymru yn archwilio llythrennedd emosiynol, 19/09/07 [C]

Dydd Iau, 20 a Dydd Gwener, 21 Medi 2007

   CYNHADLEDD PLANT YNG NGHYMRU YN ARCHWILIO LLYTHRENNEDD EMOSIYNOL

Mae adroddiad diweddar gan UNICEF yn dodi’r Deyrnas Unedig ar waelod tabl cynghrair ar gyfer lles plant mewn 21 o wledydd diwydiannol.  Mae’r gynhadledd allweddol hon yng Nghaerdydd yn edrych ar rôl llythrennedd emosiynol mewn hyrwyddo lles emosiynol plant a phobl ifanc a sut y gall gwneuthurwyr penderfyniadau a gweithwyr proffesiynol ei ddefnyddio’n effeithlon.

Dan gadeiryddiaeth Dr Mike Shooter CBE, daw cynhadledd ddeuddydd Plant yng Nghymru “Llythrennedd Emosiynol mewn Plant a Phobl: Blociau Adeiladu ar gyfer Dysgu, Bywyd a Lles” â phobl broffesiynol flaenllaw yn y maes ynghyd i ymchwilio sut y gall llythrennedd emosiynol hybu addysg, perthynas a lles plant a phobl ifanc. Datblygwyd amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau i hyrwyddo llythrennedd emosiynol a chaiff rhai ohonynt eu hymchwilio yn y gynhadledd.

Mae’r siaradwyr allweddol yn cynnwys:

Jane Hutt AC, Gweinidog Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau fydd yn amlinellu sut mae polisïau Llywodraeth Cynulliad Cymru yn hyrwyddo iechyd emosiynol plant a phobl ifanc.

Disgyblion o Ysgol Uwchradd Cathays fydd yn siarad am y Gwasanaeth Cefnogi Cyfoedion a ddefnyddir yn eu hysgol a arweinir gan ddisgyblion Blwyddyn 12 wedi’u hyfforddi gan yr NSPCC. Mae’r disgyblion sy’n rhedeg y gwasanaeth yn siarad nifer o ieithoedd i ateb anghenion disgyblion o bob cefndir ethnig – caiff 33 o wahanol ieithoedd eu dysgu yn Ysgol Uwchradd Cathays.

Dr Marilyn Tew, Antidote fydd yn siarad am waith y sefydliad hwn i helpu ysgolion a gwasanaethau plant i ddefnyddio llythrennedd emosiynol i hybu dysgu, lles a chymuned. Mae Antidote wedi datblygu Arolwg Amgylchedd Emosiynol Ysgolion ar gyfer Dysgu, erfyn hunanwerthuso ar-lein sy’n rhoi’r wybodaeth y mae staff a myfyrwyr ei hangen i gychwyn gwella amgylchedd emosiynol eu dosbarth neu ysgol.

 Dr Nisha Dogra, Uwch Ddarlithydd mewn Seiciatreg Plant a’r Glasoed ym Mhrifysgol Caerlŷr fydd yn trafod ffyrdd y gall darparwyr gofal mynd i’r afael ag anghenion plant a phobl ifanc o gefndiroedd diwylliannol gwahanol.

 Yr Athro Richard Williams, Prifysgol Morgannwg yw Cynghorydd Proffesiynol Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed i Lywodraeth Cynulliad Cymru a bu’n Athro Strategaeth Iechyd Meddwl ym Mhrifysgol Morgannwg ac yn Seiciatrydd Ymgynghorol Plant a’r Glasoed gydag Ymddiriedolaeth GIG Gofal Iechyd Gwent ers 1998.

 Dafydd Ifans, CAFCASS fydd yn edrych ar ffyrdd y medrai’r System Cyfiawnder Teulu gyfyngu’r trawma posibl a brofir gan blant sydd wedi bod yn agored i neu gymryd rhan mewn digwyddiadau sydd wedi peri trawma i’w rhieni.

Penny Mansfield o’r sefydliad One Plus One fydd yn dangos ffilm, yn amlinellu’r effeithiau posibl ar blant sy’n profi gwrthdaro rhieni.

 Elizabeth Williams, Isadran Cyfleoedd Dysgu Ieuenctid ac Oedolion yn Llywodraeth Cynulliad Cymru ac Adrian Owen Williams, Nyrs Arbenigydd Clinigol Tîm Troseddu Ieuenctid/Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed, Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru fydd yn rhoi safbwyntiau Llywodraeth Cynulliad Cymru ac iechyd.

 Dywedodd Catriona Williams, Prif Weithredydd:

“Gyda phwysau bywyd modern, daw gallu plant a phobl ifanc i drafod cymhlethdodau emosiynau yn gynyddol bwysig. Bu cynnydd yn y diddordeb am ‘lythrennedd emosiynol’ o fewn system addysg Prydain mewn blynyddoedd diweddar ac mae rhaglenni i hyrwyddo llythrennedd emosiynol mewn plant a phobl ifanc wedi dangos llwyddiant mewn creu amgylchedd cadarnhaol a gwella canlyniadau dysgu. Ar gyfer y gynhadledd hon daeth Plant yng Nghymru ag ymarferwyr blaenllaw ynghyd i ymchwilio’r berthynas rhwng llythrennedd emosiynol a lles a chanlyniadau dysgu plant a goblygiadau hyn ar gyfer ysgolion, gwneuthurwyr polisi a seicolegwyr addysgol. Bydd y gynhadledd yn cynnig cyfoeth o syniadau ymarferol i ymarferwyr blynyddoedd cynnar, ysgolion ac ymarferwyr eraill sy’n dymuno helpu i ddatblygu sgiliau llythrennedd emosiynol plant a phobl ifanc.”

Dywedodd Dr Mike Shooter, Cadeirydd Plant yng Nghymru:

“Mae pwysigrwydd iechyd a lles emosiynol plant a phobl ifanc wedi derbyn cydnabyddiaeth gynyddol gan y llywodraeth mewn blynyddoedd diweddar. Nid dim ond am ddatblygu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol plant a phobl ifanc mae llythrennedd emosiynol, ond hefyd am sut i ymestyn llythrennedd emosiynol yr oedolion sy’n gweithio gyda hwy. Mae angen i ni gydnabod fod ymddygiad amhriodol pobl yn gysylltiedig â’u brwydr i ryngweithio’n effeithlon, deall a chysylltu gyda’u cyfoedion ac oedolion.”


I gael gwybodaeth bellach cysyllter â:

 Catriona Williams, Prif Weithredydd

Plant yng Nghymru, 25 Plas Windsor, Caerdydd  CF10 3BZ

Ffôn: 029 2034 2434

Symudol: 07721 568084

Ffacs: 029 2034 3134

E-bost: catriona.williams@childreninwales.org.uk

Gwefan:  www.childreninwales.org.uk

 

neu

 Lucy Akhtar, Swyddog Datblygu Rhianta

Plant yng Nghymru, 25 Plas Windsor, Caerdydd  CF10 3BZ

Ffôn: 029 2034 2434

Symudol: 07887 947207

Ffacs: 029 2034 3134

E-bost: lucy.akhtar@childreninwales.org.uk

Mae siaradwyr ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Cysylltwch â Plant yng Nghymru os gwelwch yn dda os dymunwch drefnu cyfweliad.

 – Diwedd –

 Nodiadau:

 1.      Y gynhadledd

Cynhelir y gynhadledd ddeuddydd yng Nghanolfan Gynadledda ESIS, Nantgarw, ger Caerdydd ar 20 a 21 Medi 2007.  

2.      Cefndir PLANT YNG NGHYMRU 

Sefydlwyd Plant yng Nghymru ym mis Mawrth 1992 a daeth yn elusen gofrestredig yn 1993. Ei nod yw hyrwyddo diddordebau plant, i wella gwasanaethau yng Nghymru ac i ddodi plant yn uchel ar yr agenda yng Nghymru. Gweithiwn yn agos gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, gwneuthurwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywyd yr holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn arbennig blant ifanc, y rhai y mae ansefydlogrwydd teuluoedd yn effeithio arnynt, plant gydag anghenion arbennig neu anabledd a rhai sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd. Casglwn a lledaenwn wybodaeth am blant a hyrwyddo arfer da mewn gwasanaethau plant drwy ymchwil, polisi a datblygu ymarfer, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a mynediad i lyfrgell eang a gwasanaeth gwybodaeth. Mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.

Mae Plant yng Nghymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r National Children’s Bureau a Children in Scotland ac mae’n aelod gweithgar o EUROCHILD (gyda Catriona Williams yn Llywydd) a hefyd y Fforwm Rhyngwladol dros Les Plant.

 3.      Beth yw llythrennedd emosiynol?            

Drwy ddeall eu hemosiynau eu hunain ac eraill, gall pobl ifanc ddeall ei gilydd yn well a  theimlo mwy o gysylltiad gyda’i gilydd. Mae’r sgiliau hyn yn eu galluogi i ymdrin â sefyllfaoedd lle medrent fel arall fod wedi ennyn eu dicter neu encilio’n ddigalon. Mae llythrennedd emosiynol hefyd yn ei gwneud yn haws i bobl ifanc i ymdopi â gwybodaeth newydd gan arwain at brofiadau dysgu cyfoethocach. Mae llythrennedd emosiynol hefyd yn bwysig yn y blynyddoedd cynnar pan mae plant yn dechrau dysgu’r sgiliau cymdeithasol a all eu helpu i wneud ffrindiau, cydweithredu gydag eraill a datrys problemau cymdeithasol. Gall y sgiliau hyn helpu plant i ddisgwyl i aros eu tro, rhannu, datrys gwrthdaro, rheoli dicter a sefyll lan drostynt eu hunain mewn modd priodol.