A A English | Cymraeg

Cynhadledd Plant Ryngwladol Fawr yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf, 23/9/08 [W]

Fe fydd cynhadledd ryngwladol fawr yn dod ag arbenigwyr plant o bob cwr o’r byd i Gaerdydd yr wythnos nesaf. Fe fydd Fforwm Byd 2008 yn ystyried y ffyrdd gorau o ymyrryd yn gynnar pan fydd gan blant broblemau.  Fe fydd cynrychiolwyr yn ystyried sut y mae ymyrraeth gynnar yn gweithio mewn ystod o sefyllfaoedd, yn cynnwys amddiffyn plant, cyfiawnder ieuenctid, addysg, masnachu mewn pobl, gwaith gyda phlant sydd ag anableddau, a llawer o bethau eraill.  Fe fydd cynrychiolwyr hefyd yn ystyried dulliau a all rwystro problemau rhag codi yn y lle cyntaf.

Fe ddisgwylir y bydd mwy na 300 o gynrychiolwyr o bob cwr o’r byd yn dod ynghyd i rannu syniadau ac ymchwil yn y gynhadledd, sydd yn cael ei chyd-gynnal gan Plant yng Nghymru a’r Fforwm Rhyngwladol dros Les Plant.

Fe fydd Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, yn rhoi anerchiad agoriadol ar ddiwrnod cyntaf y gynhadledd, ddydd Llun, y 29ain o Fedi, 2008.  Fe ddywedodd Mr Morgan:

Yn ychwanegol at weithwyr proffesiynol, fe fydd y gynhadledd hefyd yn dod â phobl ifanc o Hwngari, Ynys Cyprus, yr Almaen a Chymru ynghyd am raglen chwe diwrnod ble y gallant amlygu’u profiadau hwy’u hunain.

Diwedd –

Nodiadau:

1.       Cynhelir FforwmByd 2008 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd rhwng 29 Medi – 1 Hydref 2008.  Fe’i trefnir gan y Fforwm Rhyngwladol dros Les Plant (IFCW) a Plant yng Nghymru.  Y mae rhagor o fanylion ar gael ar y wefan: www.worldforum2008.org

2.       Bydd Rhaglen Gweithgareddau Pobl Ifanc yn cael ei chynnal rhwng dydd Sul, 28 Medi a dydd Gwener, 3 Hydref, 2008.

3.       Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. www.plantynghymru.org.uk.

4.       Y mae’r Fforwm Rhyngwladol dros Les Plant (IFCW) yn sefydliad anllywodraethol rhyngwladol sy’n ymroddedig i hyrwyddo hawliau a lles plant ym mhob rhan o’r byd. www.ifcw.org.

5.       Y mae astudiaethau achos sy’n amlinellu’r gwaith y mae cyflwynwyr yn y gynhadledd yn ei wneud ar gael oddi wrth Plant yng Nghymru.

6.       Medrir cael rhagor o wybodaeth am y datganiad i’r wasg hwn drwy gysylltu â Kate Richards, Plant yng Nghymru, 25 Plas Windsor, Caerdydd, Ffôn: 029 2034 2434, E-bost: kate.richards@childreninwales.org.uk