A A English | Cymraeg

Cynhadledd: 24-25 Medi 2009: Lleihau Anafiadau Plentyndod

Mae arbenigwyr o bob cwr o Brydain ac Iwerddon yn cyfarfod yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf i drafod sut i atal anafiadau i blant ac oedolion ieuainc. Fe fydd y gynhadledd ddeuddydd yn edrych ar ymyriadau effeithiol ar gyfer anafiadau, a achoswyd drwy ddamweiniau, hunan-niweidio a thrais.  Fe fydd yn cwmpasu ystod o destunau a dulliau atal ledled y Deyrnas Unedig, Ewrop ac yn rhyngwladol.  Fe fydd y gynhadledd hefyd yn ystyried mesurau atal damweiniau ar gyfer anafiadau sy’n digwydd yn y cartref, ar y ffordd fawr a thrwy danau yn y cartref.

Fe ddywedodd yr Athro Ronan Lyons, Cadeirydd Arsyllfa Anafiadau Prydain ac Iwerddon, “Gyda chymaint o blant a phobl ifanc yn cael eu heffeithio gan anafiadau angheuol ac anafiadau sy’n peri anabledd bob blwyddyn, mae’n hanfodol bod gweithwyr proffesiynol, ymchwilwyr ac ymarferwyr yn rhannu’u gwybodaeth.  Mae’r gynhadledd hon yn darparu cyfle pwysig ar gyfer mwy o ddealltwriaeth o sut y gallwn ni leihau’r golled hon yn effeithiol.” 

Fe eglurodd Karen McFarlane, Swyddog Datblygu Diogelwch Plant yn Plant yng Nghymru: “Nid yw’r gynhadledd hon yn ymwneud ag ymyriadau sy’n lapio plant mewn gwlân cotwm, ond yn hytrach sut y gallwn ni wella bywydau a chanlyniadau i’n plant a phobl ifanc.  Fe fydd trafodaethau, profiadau ac ymyriadau amhrisiadwy yn cael eu rhannu gydag arbenigwyr ac ymarferwyr o’r Deyrnas Unedig, Ewrop, Canada a Seland Newydd.

Nodiadau

1.      Fe gynhelir 2ail Gynhadledd Atal Anafiadau y Deyrnas Unedig ac Iwerddon yng Ngwesty’r Barcelo Angel, Caerdydd ar y 24ain a’r 25ain o Fedi 2009.  Mae’n cael ei threfnu gan Arsyllfa Anafiadau Prydain ac Iwerddon (IOBI) ac yn cael ei chyd-groesawu gan Plant yng Nghymru a Chanolfan Iechyd Cymru.  Fe ellir lawrlwytho rhaglen y gynhadledd oddi ar wefan Arsyllfa Anafiadau Prydain ac Iwerddon: www.injuryobservatory.net.  Fe fydd siaradwyr o Gymru yn cynnwys Tony Jewell, Prif Swyddog Meddygol, ac Ann Jones, AC (Dyffryn Clwyd).

2.      Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru, www.plantyngnghymru.org.uk.  Fe sefydlwyd Plant yng Nghymru ym mis Mawrth 1992 ac fe ddaeth yn elusen gofrestredig yn 1993.  Eu nod yw hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant yn uchel ar yr agenda Gymreig.  Yr ydym yn gweithio’n agos gyda’n haelodau, sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, llunwyr polisi a grwpiau defnyddwyr, i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn enwedig plant ieuainc, y sawl yr effeithir arnynt gan ansefydlogrwydd teuluol, plant sydd ag anghenion arbennig neu anableddau, a’r sawl sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.  Yr ydym yn casglu ac yn lledaenu gwybodaeth am blant ac yn hyrwyddo ymarfer da mewn gwasanaethau plant drwy ymchwil, datblygu polisi ac ymarfer, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a mynediad i wasanaeth llyfrgell a gwybodaeth helaeth.  Y mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.

Am ragor o wybodaeth parthed y datganiad hwn i’r wasg, cysylltwch â: Karen McFarlane yn Plant yng Nghymru, 25, Plas Winsor, Caerdydd, Ffôn: 029 2034 2434, E-bost: karen.mcfarlane@childreninwales.org.uk