A A English | Cymraeg

Cymru’n Cael ei Graddio’n Wael o ran Atal Damweiniau yn ystod Plentyndod, 06/05/09 [C]

Y mae cymhariaeth ryngwladol o waith sy’n cael ei wneud i atal damweiniau yn ystod plentyndod yn dangos bod Cymru’n llusgo ar ôl y rhan fwyaf o’n cymheiriaid Ewropeaidd.  

Yn 2005, fe fu farw 81o blant a glasoed yng Nghymru o ganlyniad i anaf.  Ond pe byddai’r gyfradd marwolaethau drwy anafiadau wedi bod ar yr un lefel â’r wlad ddiogelaf yn Ewrop y flwyddyn honno, sef yr Iseldiroedd, fe fyddai 33 o’r bywydau hyn, neu 41%, wedi’u hachub. 

Y mae 24 o wledydd yn Ewrop wedi bod yn gysylltiedig â phrosiect i ostwng damweiniau ac anafiadau ymysg plant.  Drwy’r prosiect, y mae pob un wlad yn cael “Cerdyn Adroddiad ar Ddiogelwch Plant”, sy’n graddio’u perfformiad mewn amrywiaeth o feysydd, megis diogelwch teithwyr, atal cwympiadau, atal llosgi a sgaldio, ac yn y blaen, yn ogystal â sgôr cyffredinol sy’n cymharu â’r gwledydd eraill sy’n cymryd rhan.  Yr oedd sgôr cyffredinol Cymru yn ei gosod yn 21ain allan o’r 24.

Fe sgoriodd Cymru’n gymharol dda mewn meysydd megis diogelwch cerbydau a cherddwyr, ond yn wael mewn meysydd eraill, yn cynnwys diogelwch dŵr, atal cwympiadau, llosgiadau a sgaldiadau.  Fe wnaeth Cymru hefyd sgorio’n wael yn nosbarth arweinyddiaeth o ran diogelwch plant.  Y mae hyn oherwydd nad oes yna adran neu weinyddiaeth lywodraethol flaenllaw sy’n cymryd cyfrifoldeb cyffredinol am ddiogelwch plant.   

Fe eglurodd Karen McFarlane, Swyddog Datblygu Diogelwch Plant yn Plant yng Nghymru: “Tra bod y cerdyn adroddiad yn dangos cynnydd da mewn rhai meysydd o atal damweiniau i blant, y mae hefyd yn amlygu meysydd y mae angen rhoi sylw iddynt, yn enwedig yn ymwneud ag arweinyddiaeth.  Er mwyn gostwng y niferoedd uchel o blant a phobl ifanc sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol gan ddamweiniau bob blwyddyn, y mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cymryd arweiniad o ran damweiniau plant i gyd ac yn arwain y ffordd gyda mesurau atal cynaliadwy ac effeithiol.  Yr wyf wrth fy modd cyhoeddi bod Plant yng Nghymru wedi bod yn cyfarfod â Llywodraeth Cynulliad Cymru i drafod sut i fwrw ymlaen â diogelwch plant yng Nghymru, gan sicrhau ateb cydgysylltiedig, effeithiol a hirdymor.”

Fe ddywedodd Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau yn Llywodraeth Cynulliad Cymru: “I very much welcome this report which clearly outlines where Wales needs to improve in its approach to child safety.  We do score well in some areas and we need to build on these as well as taking positive action to address those areas that need more work. We also need to learn lessons from other countries where they have scored better than Wales.

“The Welsh Assembly Government is taking steps to reduce the number of accidents and injuries with funding of £244,000 from 2008/2009 – 2010/2011 to Children in Wales. This funding will be used to improve child safety practice and co-ordination across Wales; inform policy on a national and local basis and develop a Child Safety Action Plan for Wales.

“This assessment in the report card will be used to inform future policies and programmes.”

 

Nodiadau

1.         Y mae’r Cerdyn Adroddiad ar Ddiogelwch Plant Cymru yn cael ei lansio ddydd Mercher, y 6ed o Fai, 2009 am 3.00 y pnawn yn Tŷ Hywel, Bae Caerdydd.  Fe fydd yn cael ei lansio gan Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau yn Llywodraeth Cynulliad Cymru; Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru; a’r Athro Ronan Lyons, Cadeirydd y Grŵp Llywio ar Ddiogelwch Plant yng Nghymru.  I neilltuo lle yn y digwyddiad lansio, a fyddech cystal â chysylltu â Karen McFarlane yn Plant yng Nghymru, e-bost: karen.mcfarlane@childreninwales.org.uk

2.         Fe ddatblygwyd y Cerdyn Adroddiad ar Ddiogelwch Plant gan y Prosiect Cynllun Gweithredu ar Ddiogelwch Plant, sef menter Ewropeaidd o dan arweiniad Cynghrair Diogelwch Plant Ewrop o EuroSafe i ddarparu man cychwyn ar gyfer mesur cynnydd tuag at a gosod targedau ar gyfer gostwng marwolaethau ac anableddau yn gysylltiedig ag anafiadau ymysg plant a’r glasoed yng Nghymru.  Y mae’r cerdyn adroddiad wedi’i seilio ar archwiliad o bolisi ymarfer da yn seiliedig ar dystiolaeth yng Nghymru i gymorth diogelwch plant a’r glasoed hyd at fis Gorffennaf 2008.  Y Cydgysylltydd Gwlad ar gyfer y prosiect Cynllun Gweithredu ar Ddiogelwch Plant yng Nghymru yw Karen McFarlane, Swyddog Datblygu Diogelwch Plant yn Plant yng Nghymru.   

3.      Sgôr Cymru allan o bump yn y gwahanol feysydd anafiadau yw:     

Diogelwch moped/sgwter modur         3.5

Diogelwch teithwyr/gyrwyr          3

Diogelwch cerddwyr                  3

Diogelwch beicio                           2.5

Diogelwch dŵr/atal boddi             0.5

Atal cwympo                           1

Atal gwenwyno                           2.5

Atal llosgi/sgaldio                           2.5

Atal tagu/llindagu                           1.5

Arweinyddiaeth Diogelwch Plant          1

Isadeiledd Diogelwch Plant          4

Adeiladu Cynhwysedd Diogelwch Plant         4.5

4.          Fe wnaeth Plant yng Nghymru ymgynghori ar gynllun gweithredu i ostwng damweiniau i blant yng Nghymru yn ystod 2007, ac fe gyhoeddwyd y ddogfen derfynol, “Gweithio Tuag at Strategaeth Diogelwch Plant i Gymru”, ym mis Chwefror 2009.  

5.         Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru www.childreninwales.org.uk.  Fe sefydlwyd Plant yng Nghymru ym mis Mawrth 1992 ac fe ddaeth yn elusen gofrestredig yn 1993.  Ei nod yw hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru, a rhoi plant yn uchel ar yr agenda Gymreig.  Yr ydym yn gweithio’n agos gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, llunwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn enwedig plant ieuainc, y sawl yr effeithir arnynt gan ansefydlogrwydd teuluol, plant sydd ag anghenion arbennig neu anableddau, a’r sawl sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.  Yr ydym yn casglu a lledaenu gwybodaeth am blant, a hyrwyddo ymarfer da mewn gwasanaethau plant drwy ddatblygu ymchwil, polisi ac ymarfer, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a mynediad at wasanaeth llyfrgell a gwybodaeth helaeth.  Y mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.

6.            Fe fydd y Cerdyn Adroddiad ar Ddiogelwch Plant ar gael i’w lawrlwytho oddi ar wefan Plant yng Nghymru o 6 Mai: www.childreninwales.org.uk/publications .  Y mae manylion gwledydd Ewropeaidd eraill ar gael ar wefan Cynghrair Diogelwch Plant Ewrop www.eurosafe.eu.com .

Am ragor o wybodaeth parthed y datganiad hwn i’r wasg, cysylltwch â: Karen McFarlane yn Plant yng Nghymru, 25, Plas Winsor, Caerdydd, Ffôn: 029 2034 2434, E-bost: karen.mcfarlane@childreninwales.org.uk