A A English | Cymraeg

Cefnogi Teuluoedd Plant Anabl Ieuainc, 02/02/09

Y mae yna raglen newydd fydd yn gwella’r gefnogaeth a ddarperir i deuluoedd plant ieuainc sydd ag anableddau i’w gweithredu ledled Cymru.

Fe gafodd y Rhaglen Cymorth Cynnar ei datblygu yn Lloegr i wella ansawdd, cysondeb a chydgysylltu gwasanaethau ar gyfer plant anabl o dan bum mlwydd oed a’u teuluoedd. Fe’i cynlluniwyd i sicrhau bod yr holl wasanaethau a ddarperir ar gyfer y teuluoedd hyn wedi’u cydgysylltu’n dda ac yn ymatebol i’w anghenion. 

Y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn awr wedi cytuno i weithredu Cymorth Cynnar ledled yr holl 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru.  Fe fydd hyn yn golygu y bydd awdurdodau lleol ac awdurdodau iechyd Cymru yn mabwysiadu pecyn o ddeunyddiau a hyfforddiant Cymorth Cynnar i’w galluogi hwy i ddarparu’r gefnogaeth iawn i deuluoedd.

Y sefydliad ymbarél dros blant, Plant yng Nghymru, sy’n arwain y bartneriaeth i ddatblygu gwybodaeth a hyfforddiant Cymorth Cynnar ar gyfer Cymru. 

Fe ddywedodd Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi yn Plant yng Nghymru: “Yr wyf wrth fy modd ein bod wedi ennill y contract hwn, a fydd yn ein galluogi ni, gyda’n partneriaid, i ddatblygu’r rhaglen Cymorth Cynnar yng Nghymru.  Yr ydym yn hyderus y bydd plant anabl ieuainc a’u teuluoedd, a’r ymarferwyr sydd yn eu cymorth, yn gweld gwir fuddion oddi wrth y rhaglen.”

1.      Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru, www.plantyngnghymru.org.uk.  Fe sefydlwyd Plant yng Nghymru ym mis Mawrth 1992 ac fe ddaeth yn elusen gofrestredig yn 1993.  Eu nod yw hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant yn uchel ar yr agenda Gymreig.  Yr ydym yn gweithio’n agos gyda’n haelodau, sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, llunwyr polisi a grwpiau defnyddwyr, i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn enwedig plant ieuainc, y sawl yr effeithir arnynt gan ansefydlogrwydd teuluol, plant sydd ag anghenion arbennig neu anableddau, a’r sawl sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.  Yr ydym yn casglu ac yn lledaenu gwybodaeth am blant ac yn hyrwyddo ymarfer da mewn gwasanaethau plant drwy ymchwil, datblygu polisi ac ymarfer, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a mynediad i wasanaeth llyfrgell a gwybodaeth helaeth.  Y mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.

2.      Mae Plant yng Nghymru’n trefnu cyfres o Ddiwrnodau Gwybodaeth i godi ymwybyddiaeth o’r Rhaglen Cymorth Cynnar.  Fe fydd y rhain yn cael eu cynnal yn Llandrindod ar 23 o Fawrth 2009, ac yn Ne Orllewin Cymru a Wrecsam ar y 10 a 12 o Fehefin 2009, yn ôl eu trefn.  Fe gynhelir lansiad cenedlaethol ym mis Medi 2009.

Am ragor o wybodaeth parthed y datganiad hwn i’r wasg, cysylltwch â Lynne Hill: Plant yng Nghymru, 25 Plas Winsor, Caerdydd, Ffôn: 029 2034 2434, E-bost: Lynne.Hill@childreninwales.org.uk