A A English | Cymraeg

Arbenigwyr yn cwrdd yng Nghynhadledd Flynyddol Plant yng Nghymru i drafod pwysigrwydd y blynyddoedd cynnar, 19/01/15 [C]

Cynhelir cynhadledd yng Nghaerdydd ar 20 Ionawr 2015, yn edrych ar y materion sy’n ymwneud ag addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, yn erbyn cefndir Cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, Adeiladu Dyfodol Disglair.

Y blynyddoedd cynnar yw’r cyfnod cyn-geni hyd at ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, neu 0-7 oed. Mae’r blynyddoedd hynny’n gyfnod hanfodol, pan fydd plant yn tyfu’n gyflym, a phan fydd yr amgylchedd y maent yn tyfu i fyny ynddo yn effeithio ar eu datblygiad corfforol a meddyliol.

Fel y dywedodd Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi i Plant yng Nghymru:

“Ar sail ymchwil yma ac yn rhyngwladol rydyn ni’n gwybod mai profiadau a dylanwadau blynyddoedd cynnar bywyd plentyn sy’n creu templed ar gyfer dyfodol y plentyn. Mae’r blynyddoedd cynnar yn dylanwadu ar iechyd a llesiant yn y dyfodol, cyflawniad addysgol, a rhagolygon bywyd i’r dyfodol.”

Meddai Catriona Williams OBE, Prif Weithredwr Plant yng Nghymru:

“Mae’r blynyddoedd cynnar yn hollbwysig oherwydd ein bod ni’n gwybod os bydd plant y tu ôl i’w cyfoedion wrth gychwyn yn yr ysgol, bod hynny’n cael effaith ddrastig ar eu canlyniadau addysgol tymor hwy a’u cyfleoedd mewn bywyd. Rydyn ni’n awyddus i gyfrannu at welliannau gwirioneddol i blant ifanc trwy sicrhau bod llunwyr polisi ac ymarferwyr yng Nghymru yn gallu cyrchu gwybodaeth o safon i gefnogi eu gwaith.”

Ar gyfer cynhadledd flynyddol eleni, mae Plant yng Nghymru wedi dod ag arbenigwyr ynghyd o Gymru, y Deyrnas Unedig ac Ewrop i edrych ar pam mae sicrhau’r addysg a’r gofal iawn yn ystod plentyndod cynnar mor bwysig. Bydd y cynrychiolwyr yn clywed gan Lesley Griffiths, Aelod Cynulliad a Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi yn Llywodraeth Cymru, a fydd yn cyflwyno cefndir dyheadau plant yng Nghymru, o safbwynt gweithredu polisi. Ymhlith y siaradwyr eraill mae’r Athro Iram Siraj OBE, yr Athro Karen Graham, Dr Jane Waters a Dr Gwenllian Lansdown Davies, i enwi ambell un yn unig, a bydd pob un ohonynt yn tynnu sylw at yr ymchwil ddiweddaraf, materion sy’n ymwneud â llesiant, arfer gorau a sut mae’r blynyddoedd cynnar yn effeithio ar gyrhaeddiad yn y dyfodol.

Cadeirydd y gynhadledd fydd Dr Sian Wyn Siencyn, Deon y Gyfadran Addysg a Chymunedau, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.

Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Catriona Williams OBE, Prif Weithredwr Plant yng Nghymru, ar 029 2034 2434 neu 07721 568084 neu drwy e-bostio catriona.williams@childreninwales.org.uk

Nodiadau

  1. Plant yng Nghymru yw’r corff trosfwaol cenedlaethol ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Ei nod yw hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant ar frig yr agenda yng Nghymru. Rydym yn gweithio’n agos gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, llunwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn arbennig plant ifanc, rhai y mae ansefydlogrwydd teuluol yn effeithio arnynt, plant ag anableddau, a rhai sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.
  2. Mae rhagor o wybodaeth am waith Plant yng Nghymru yng nghyswllt y blynyddoedd cynnar ar gael yn https://www.childreninwales.org.uk/our-work/early-years/
  3. Cynhelir y gynhadledd ddydd Mawrth, 20 Ionawr 2015 yng Ngwesty Mercure Holland House, Caerdydd
  4. 4.    Adeiladu Dyfodol Disglair: Y Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yw strategaeth 10-mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer y blynyddoedd cynnar yng Nghymru. Fe’i lansiwyd yn 2013, gyda’r nod o gyfuno gwahanol linynnau polisi sy’n effeithio ar y blynyddoedd cynnar, megis iechyd, addysg a chymorth i deuluoedd.