A A English | Cymraeg

Yr agenda i blant, pobl ifanc a theuluoedd, 21/09/16 [C]

21 Medi 2016

Bydd cynhadledd Bord Gron Flynyddol Plant yng Nghymru yn hysbysu llunwyr polisi ac ymarferwyr ac yn troi sbotolau ar y gwahanol themâu polisi ac ymarfer sy’n effeithio ar blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru. Bydd yn darparu llwyfan ar gyfer trafodaeth, a bydd y cynrychiolwyr yn ystyried gweithrediad deddfwriaeth newydd ac ymateb i’r heriau sydd i ddod.

Mae’r gynhadledd yn amserol gan ei bod yn dilyn Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru ddoe, Symud Cymru Ymlaen, sy’n cyflwyno ei blaenoriaethau ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Carai Plant yng Nghymru fanteisio ar y cyfle hwn i groesawu’r prif flaenoriaethau a nodwyd, ac edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflawni rhaglen o waith y mae ar y wlad ei hangen ac y mae’n ei haeddu.

Dywedodd Catriona Williams OBE ‘rydyn ni’n rhannu gweledigaeth o Gymru sy’n ‘ffyniannus ac yn ddiogel, yn iach ac yn egnïol, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, yn unedig ac yn gysylltiedig’. Plant a phobl ifanc sydd â’r gyfran fwyaf yn nyfodol ein gwlad, ac rydyn ni’n croesawu’n arbennig yr ymrwymiadau a amlinellwyd, a fydd yn helpu i wella’r canlyniadau a’r rhagolygon iechyd, addysg, tai a chyflogaeth yn y dyfodol iddyn nhw a’u teuluoedd. Mae gofal plant am ddim i rieni cymwys, mwy o brentisiaethau a chartrefi fforddiadwy, gwell mynediad i wasanaethau iechyd meddwl ataliol a therapïau siarad, ochr yn ochr ag ymrwymiadau i wella cyfleoedd bywyd plant sy’n derbyn gofal, i gyd i’w croesawu’n fawr.

Serch hynny, nid ydym yn amau y bydd Cymru’n wynebu heriau a rhwystrau sylweddol yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod. Mae toriadau olynol sylweddol i gyllidebau cenedlaethol a lleol, effaith cyni ar rai o’n pobl ifanc a’n teuluoedd mwyaf bregus, ac ansicrwydd yn dilyn canlyniad refferendwm yr UE, i gyd wedi cyflwyno heriau a fydd â goblygiadau aruthrol i blant yn awr ac yn y dyfodol.

Mae argymhellion diweddar Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, er eu bod yn arddangos peth o’r cynnydd a wnaed, yn ein hatgoffa’n amserol am yr heriau aruthrol sydd o’n blaenau os ydym am wireddu cymdeithas lle mae pob plentyn a pherson ifanc yn derbyn eu hawliau ac yn cael cyfle cyfartal i gyflawni eu potensial.

Rydym ni’n galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod pob penderfyniad polisi a deddfwriaeth a wneir o hyn allan yn helpu i ymateb i bryderon holl blant a phobl ifanc Cymru. Er mwyn cefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn ddigonol, yn enwedig y rhai sy’n byw mewn tlodi neu sy’n dioddef camwahaniaethu, mae’n hanfodol bod adnoddau digonol ar gael. Yn y cyfnod hwn o gyni ariannol, mae’n hanfodol bod adnoddau’n cael eu dosbarthu’n deg ac nad yw’r toriadau i wasanaethau plant a phobl ifanc yn anghymesur.

Bydd y gynhadledd yn clywed gan amrywiaeth o gyfranwyr o’r tu mewn a’r tu allan i’r llywodraeth, yn ogystal â chynrychiolwyr Cymru Ifanc, canolbwynt cyfranogiad cenedlaethol Plant yng Nghymru, a fydd yn rhannu’r gwaith sydd wedi bod yn mynd rhagddo hyd yma, gan gynnwys Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig, Gwobrau Rhagoriaeth Ieuenctid, Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc, a’u hymweliad â Genefa fel rhan o broses adrodd CCUHP.

Bydd y gynhadledd hefyd yn cynnwys trafodaethau bord gron ac ardal arddangos amser cinio i’r cynrychiolwyr.

Cyswllt:

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â catriona.williams@childreninwales.org.uk neu sean.oneill@childreninwales.org.uk neu ffoniwch 029 2034 2434.

Nodiadau:

1. Plant yng Nghymru yw’r corff trosfwaol cenedlaethol ar gyfer pobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Ein nod craidd yw cyfrannu at wireddu CCUHP (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn) yng Nghymru.
2. Cynhelir y gynhadledd, ein cynhadledd Bord Gron Flynyddol – “Symud Agenda Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd yng Nghymru Ymlaen” yng Ngwesty Mercure Holland House yng Nghaerdydd ar 21 Medi 2016.
3. Cymru Ifanc yw’r fenter gyfranogiad sy’n cael ei hwyluso gan Plant yng Nghymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.cymruifanc.cymru neu yn @YoungWalesCIW ar Twitter.