A A English | Cymraeg

Sylw Coleg Brenhinol Pediatreg a Iechyd Plant ar ganllawiau gweithgarwch corfforol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), 25/04/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Mae Coleg Brenhinol Pediatreg a Iechyd Plant (RCPCH) wedi ymateb i ganllawiau newydd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar weithgarwch corfforol plant o dan bump oed, gan gynghori bod yn wyliadwrus.

Rhyddhawyd canllawiau’r WHO ar 24 Ebrill 2019, ac maen nhw’n datgan, os ydynt i dyfu i fyny’n iach, “bod rhaid i blant o dan bump oed dreulio llai o amser yn eistedd yn gwylio sgriniau neu wedi’u clymu mewn pramiau a seddau, a chael cwsg gwell a mwy o amser i chwarae’n egnïol”.

Rhennir y canllawiau hyn yn rhai ar gyfer plant o dan flwydd oed, plant 1-2 oed, a phlant 3-4 oed. Maen nhw’n darparu canllawiau ar gyfer pob un ynghylch pa mor hir dylen nhw dreulio yn bod yn gorfforol actif bob dydd, pa mor hir dylen nhw fod yn eistedd, a faint o gwsg mae arnyn nhw ei angen.

Croesawodd RCPCH ffocws y WHO ar y materion iechyd hyn, ond gan rybuddio y gallai’r canllawiau ar eu pen eu hunain heb gefnogaeth briodol i deuluoedd ddigalonni rhieni.

Bu’r RCPCH yn holi a oedd y dystiolaeth ar gyfer pennu terfynau amser ar sgrîn yn ddigon cryf, a dywedodd fod y rhwystrau i weithgarwch corfforol yn fwy cymhleth nag yr awgrymodd y WHO. Gallai’r rhwystrau gynnwys tai, patrymau gwaith, straen teuluoedd a diffyg mynediad i fannau chwarae, yn hytrach na dewis treulio amser yn eistedd i lawr, meddai RCPCH.

Gallwch ddarllen canllawiau’r WHO ar weithgarwch corfforol i blant o dan bump yma, ac ymateb RCPCH yma.