A A English | Cymraeg

Rhybudd am berygl mogi ar sachau cewynnau, 18/02/14 [C]

Mae ymgyrch newydd yn cael ei lansio heddiw i rybuddio rhieni am y perygl y gallai babanod fogi neu dagu ar sachau cewynnau.

Ers 2001, mae o leiaf 11 o fabanod yng Nghymru a Lloegr wedi marw o ganlyniad i’r anafiadau hyn. Gan fod nifer cynyddol o rieni’n defnyddio sachau cewynnau, mae angen hysbysu a chynghori rhieni ynghylch y risgiau cysylltiedig, a’u hannog i’w defnyddio’n fwy diogel. Babanod ifanc o dan 6 mis sy’n wynebu’r perygl mwyaf, ond mae sachau cewynnau’n beryglus iawn i blant ifanc hefyd. Yn gyffredinol, mae rhieni’n deall risgiau bagiau nwyddau plastig, ond nid sachau cewynnau.

Mae sachau cewynnau’n wahanol i fagiau nwyddau mewn sawl ffordd:

·      Does dim rhybudd ynghylch mogi a thagu ar sachau cewynnau unigol

·         Mae sachau cewynnau’n llai o faint ac yn ysgafn dros ben

·         Gan fod sachau cewynnau mor ddisylwedd, gallan nhw lynu wrth wyneb baban yn hawdd wrth iddo/iddi anadlu. Yn y sefyllfa hon, all babanod ddim eu tynnu’n rhydd

·         Yn wahanol i fagiau nwyddau, mae’r sachau cewynnau yn debygol o gael eu cadw o fewn cyrraedd i fabanod a phlant, ac yn eu hamgylchedd pob dydd. Er enghraifft, yn ymyl y cot, mewn safleoedd newid, ystafelloedd gwely, pramiau, bygis a lleoliadau gofal plant

·         Fel arfer, mae gan sachau cewynnau arogl melys.

Mae cynyddu ymwybyddiaeth ymhlith rhieni, gofalwyr, ymarferwyr, gwasanaethau plant a gweithwyr iechyd proffesiynol yn hanfodol i leihau’r risgiau i fabanod a phlant ifanc. O’r herwydd mae Plant yng Nghymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a BMA Cymru yn gweithio’n agos gyda’r sectorau hyn, ac maen nhw wedi cynhyrchu poster sy’n amlygu’r peryglon a sut mae eu hatal. Bydd y poster yma’n cael ei arddangos ym mhob practis Meddyg Teulu yng Nghymru, ac rydyn ni’n gofyn i bob rhiant a gofalwr rannu’r wybodaeth yma gyda’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Yn ôl Karen McFarlane, Swyddog Datblygu Diogelwch Plant yn Plant yng Nghymru, “mae’n drist bod cynifer o rieni ddim yn gwybod am risgiau sachau cewynnau, felly rydyn ni’n gofyn i bawb wneud yn siŵr bod eu holl sachau cewynnau allan o gyrraedd bob amser. Bydd eu symud nhw o ystafell wely baban, o’r bygi ac o’r pram yn gwneud gwahaniaeth mawr.”

Gellir lawrlwytho’r poster sachau cewynnau o wefan Plant yng Nghymru: www.childreninwales.org.uk/32896.file.dld. Gallwch hefyd lawrlwytho taflen yn cynnwys cyngor i rieni a gofalwyr: www.childreninwales.org.uk/32897.file.dld