A A English | Cymraeg

Profiad cyhuddwraig o gam-drin plant a’i effaith ar ymarfer proffesiynol, 05/04/17 [A, C]

Menyw ifanc yw Victoria Spry sy’n brysur yn codi ymwybyddiaeth o gam-drin plant a’i effaith ar y rhai sy’n ei brofi.

Yn 19 oed, c gwnaeth Victoria gyhuddiad a gododd y caead ar y cam-drin helaeth a brofodd hi a’i siblingiaid gan ei mam faeth, a ddaeth wedyn yn fam fabwysiadol. Trwy gydol ei phlentyndod cafodd Victoria gysylltiad ag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol, gan gynnwys swyddogion addysg, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol proffesiynol, er gwaethaf hyn, ni chafod y cam-drin a ddioddefodd gan ei mam ei ddarganfod erioed.

Mae Victoria yn awyddus i fod yn fodel rôl cadarnhaol i eraill sydd wedi profi camdriniaeth ac mae hi’n gweithio’n galed i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd gwaith amlasiantaethol a’r cysyniad o ddiogelu a gwarchod plant fel ‘busnes pawb’, pa rôl bynnag a chwaraeant ym mywyd person bregus. Diffyg mewn gwaith amlasiantaethol oedd un o’r prif fethiannau gafodd eu cydnabod yn yr adolygiad achos difrifol a gododd o’i chyhuddiad. Amlygodd achos Victoria yr angen a phwysigrwydd i weithwyr deintyddol proffesiynol fod yn ymwybodol ac yn hyfforddedig i weld arwyddion a symptomau camdriniaeth. Un o effeithiau amlycaf y gamdriniaeth a brofodd Victoria oedd y niwed i’w dannedd o ‘gosbau’ a dargedodd yr ardal hon yn gyson. O ganlyniad uniongyrchol i’r methiannau a amlygwyd yn achos Victoria, mae gan weithwyr deintyddol proffesiynol yn Lloegr a Chymru gyfrifoldeb i ymgymryd â hyfforddiant diogelu plant ac i ddilyn gweithdrefnau diogelu plant.

I wella’r hyfforddiant gwarchod plant a ddarperir i ddeintyddion ledled Cymru, mae Victoria wedi cofnodi ei stori i weithwyr deintyddol proffesiynol ddeall yn wirioneddol gost dynol anwybyddu pryderon diogelu. Dioddefodd Victoria anafiadau helaeth i’w cheg a chafodd waith adferol i drwsio’i dannedd oedd wedi torri, ni chafodd ei gweld ar ei phen ei hun gan ddeintydd erioed ac ni chafodd atgyfeiriad diogelu plentyn ei wneud erioed i’r gwasanaethau cymdeithasol er gwaethaf natur gyson a mwy difrifol ei hanafiadau. Mae Victoria yn rhannu pwysigrwydd ymholiad a chwilfrydedd proffesiynol gan ddeintyddion sy’n gweithio gyda phlant a gwell dealltwriaeth o’r berthynas rhwng camdriniwr a’u dioddefwr i sicrhau nad yw esgusodion ac esboniadau am anafiadau yn cael eu derbyn ar eu golwg yn unig.

Mae Victoria wedi ysgrifennu llyfr am ei phrofiadau, dan y teitl ‘Tortured’.

Am fwy o wybodaeth am ddiogelu plant a chyrsiau hyfforddiant diogelu plant Plant yng Nghymru cysylltwch â: 029 2034 2434 / bookings@childreninwales.org.uk / https://www.childreninwales.org.uk/our-training/