A A English | Cymraeg

Mae cefnogaeth gynyddol i roi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol, 30/05/2019 [C]

Mae cefnogaeth i roi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol yn tyfu.

Ar 16 Mai 2019, edrychodd Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru). Bydd y Bil yn rhoi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru.

Gwnaeth yr aelodau ieuenctid drafod materion yn ymwneud â’r Bil, ac ar ôl hynny, aethant ati i bleidleisio ynglŷn ag a oeddent yn credu bod y Bil yn syniad da ai peidio. Dywedodd mwyafrif sylweddol eu bod yn credu ei fod. Dywedodd 42 aelod Ie, dywedodd 12 Na, ac ymatalodd dau rhag pleidleisio. Mae Senedd Ieuenctid Cymru wedi postio am y drafodaeth a’r bleidlais ar eu blog.

Yr wythnos hon, teithiodd y Dirprwy Weinidog Iechyd, Julie Morgan AC, i Belfast i siarad yng nghyfarfod Comisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon a Chomisiynydd Plant a Phobl ifanc Gogledd Iwerddon.

Siaradodd y Dirprwy Weinidog Iechyd am y nifer cynyddol o wledydd sydd wedi pasio deddfau i atal cosbi plant yn gorfforol. Dywedodd ei bod yn gobeithio y bydd “Cymru yn ychwanegu at y nifer hwn yn fuan.” Gallwch ddarllen mwy am y cyfarfod yma.

Ar hyn o bryd mae’r Bil yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Daeth ymgynghoriad ar y Bil i ben yn ddiweddar. Y cam nesaf fydd trafod y Bil yn y Cyfarfod Llawn.

Gallwch gofrestru i dderbyn newyddion a gwybodaeth gan Plant yng Nghymru yma. Dewiswch y pwnc Teuluoedd a Rhianta a byddwn yn rhannu’r newyddion diweddaraf gyda chi ynglŷn â’r Bil.