A A English | Cymraeg

Llywodraeth Cymru yn lansio ymgynghoriad ar eu cynlluniau i ddileu cosb gorfforol i blant

Mae’r Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies AC, wedi lansio ymgynghoriad 12 wythnos ar gynlluniau i ddileu amddiffyniad cosb resymol yng Nghymru.

Ni fydd y ddeddfwriaeth arfaethedig, sy’n rhan o gynllun ehangach i gefnogi plant i gael y dechrau gorau posib mewn bywyd, yn creu trosedd newydd, ond yn hytrach yn atal defnyddio’r amddiffyniad hwn mewn achosion o ymosod a churo.

Dywedodd Huw Irranca-Davies AC:

“Mae ein gwybodaeth ynghylch beth sydd ei angen ar blant i dyfu a ffynnu wedi datblygu’n sylweddol yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf. Rydyn ni bellach yn gwybod y gall cosb gorfforol gael effeithiau hirdymor ar gyfleoedd plentyn mewn bywyd, a hefyd ei bod yn gosb aneffeithiol. Er bod cosbi plant yn gorfforol yn cael ei dderbyn fel arfer normal gan genedlaethau blaenorol, rydym ninnau’n gwybod ei fod yn cael ei weld fwyfwy fel rhywbeth llai derbyniol, a bod rhieni’n teimlo’n llai cyfforddus yn ei gylch. Rydym ni am i rieni yng Nghymru fod yn hyderus wrth reoli ymddygiad eu plant heb deimlo bod rhaid iddyn nhw droi at gosb gorfforol.”

Ynghyd â’u partneriaid, mae Plant yng Nghymru wedi ymgyrchu’n hir i ddileu amddiffyniad cosb resymol. Mae hefyd yn bwysig sicrhau bod rhieni’n cael y gefnogaeth rianta angenrheidiol i deimlo’n hyderus yn rheoli ymddygiad eu plant heb eu cosbi’n gorfforol.

Gallwch chi ddarllen mwy am gefnogaeth a rhianta ar adran Cymorth i Deuluoedd a Rhianta ein safle.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 02 Ebrill 2018.

I ddarllen mwy am ddatganiad Llywodraeth Cymru, ewch i safle Llywodraeth Cymru, yma.