A A English | Cymraeg

Estyn yn dweud bod ysgolion a cholegau ddim yn gwneud digon i gefnogi gofalwyr ifanc, 12/06/2019 [C]

“Dyw llawer o ysgolion uwchradd, colegau ac unedau atgyfeirio disgyblion ddim yn gwybod pa ddysgwyr sydd â rôl ofalu gartref,” yn ôl Estyn.

Gall darparu’r gefnogaeth gywir i ofalwyr ifanc wneud gwahaniaeth mawr i’w llwyddiant academaidd, yn ôl Estyn. Mae’r adroddiad yn cyfeirio at arfer da, ac yn gwneud awgrymiadau ynghylch sut gall ysgolion, colegau ac unedau atgyfeirio disgyblion roi gwell cefnogaeth i’r grŵp yma o blant.

Mae’r adroddiad yn awgrymu sicrhau ffordd gadarn o ddarganfod pa ddisgyblion sydd â rolau gofalu. Mae hefyd yn awgrymu bod aelod penodol o staff yn gyfrifol am ofalwyr ifanc ac yn cefnogi eu hanghenion. Mae’r adroddiad yn gwneud cyfanswm o wyth argymhelliad.

Mae’r adroddiad thematig wedi cael ei gyhoeddi gan Estyn mewn ymateb i gais am gyngor yn llythyr cylch gorchwyl Llywodraeth Cymru at Estyn.