A A English | Cymraeg

Dathlu gwirfoddoli yn rhai o leoliadau enwocaf Cymru, 29/05/15 [C]

Mae pentref Eidalaidd enwog Portmeirion ac amgueddfa werin awyr agored Sain Ffagan ymysg y lleoliadau niferus amrywiol a fydd yn cynnal dathliadau ar gyfer Wythnos Gwirfoddolwyr 2015.

Rhwng 1 a 7 Mehefin, bydd grwpiau trydydd sector ledled Cymru yn cynnal digwyddiadau er mwyn recriwtio, gwobrwyo a chydnabod gwirfoddolwyr – o gyflwyno gwobrau i ddarparu cinio a massages pen a chefn yn y dull Indiaidd.

‘Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn achlysur cenedlaethol sy’n tynnu sylw at y cyfraniad rhagorol y mae miliynau o wirfoddolwyr yn ei wneud ledled y Deyrnas Unedig,’ meddai Fiona Liddell, Swyddog Datblygu Gwirfoddoli yng Nghyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

‘Mae’r wythnos yn chwarae rhan enfawr i godi eu proffil ac mae hi wedi tanio dychymyg elusennau a grwpiau trydydd sector eraill ar hyd a lled y wlad, wrth i fwy a mwy fachu ar y cyfle i gymryd rhan.’

Ddydd Gwener, 29 Mai, mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot yn cynnal gŵyl wirfoddoli yng Ngerddi Fictoria – yn amodol ar y tywydd – rhwng 11 y bore a 1.30 y prynhawn.  Mae’r Cyngor hefyd yn cynnal noson gyflwyno i wirfoddolwyr nos Lun, 1 Mehefin yn Eglwys Gymunedol Baglan, gyda Gwenda Thomas AC yn cyflwyno tystysgrifau i wirfoddolwyr unigol a grwpiau cymunedol, gan ddechrau am 6 o’r gloch.

Mae gan Sain Ffagan lawer o wirfoddolwyr a ddydd Llun 1 Mehefin mae’n cynnal parti yn yr ardd i wirfoddolwyr yng Ngerddi’r Castell rhwng 1.30 a 4.00 o’r gloch.  Ar yr un pryd, bydd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates AC, yn cyflwyno Dyfarniad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr i’r amgueddfa.

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr yn trefnu digwyddiadau drwy gydol yr wythnos i fudiadau godi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd gwirfoddoli amrywiol sydd ar gael i bobl leol.  Cynhelir y rhain ar 1 Mehefin ym Marchnad Pen-y-bont, dydd Mercher 3 Mehefin yng Ngorsaf Fysiau Pen-y-bont, dydd Iau 4 Mehefin ym Marchnad Maesteg, a dydd Gwener 5 Mehefin ym Marchnad Pen-y-bont.

Ar 2 Mehefin, mae Canolfan Blind Veterans UK yn Llandudno, sy’n cefnogi cyn-filwyr sydd wedi colli eu golwg neu â nam ar eu golwg, yn agor ei Llwybr Coetir.  

Ar 3 Mehefin, mae Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro yn diolch i wirfoddolwyr am eu hymrwymiad drwy gynnal diwrnod o driniaethau tylino’r corff a thriniaethau eraill am ddim yn Neuadd Goffa Letterston, Hwlffordd, rhwng 10 y bore a 4 y prynhawn.  Bydd therapyddion gwirfoddol yn darparu triniaethau am ddim gan gynnwys tylino pen a chefn yn y dull Indiaidd, adweitheg a Reiki.  Darperir cinio a’r holl luniaeth am ddim hefyd.  Ar yr un pryd, bydd y Gymdeithas yn cynnal ffair wirfoddoli, yn dechrau am 10 y bore, a Gwobrau Gwirfoddoli Sir Benfro am 1.30 y prynhawn.

Hefyd ar 3 Mehefin, mae Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe yn cynnal Fforwm Gwirfoddoli deufisol Abertawe ym Mhlasty’r Maer, rhwng 2 a 4 y prynhawn.  Diben y cyfarfod yw i reolwyr gwirfoddolwyr rannu ymarfer gorau a dysgu ynglŷn ag agendâu a pholisïau newydd sy’n ymwneud â rheoli gwirfoddolwyr.

Ar yr un diwrnod, mae’r elusen sy’n cefnogi pobl sydd dan anfantais, The Mentor Ring, yn cynnal arddangosfa gwirfoddolwyr yn stiwdio, caffi a bar Sunflower & I yn Sgwâr Mount Stuart, Bae Caerdydd, gan gynnwys arddangosfa gan fyfyrwyr dosbarth gwnïo The Mentor Ring (11.00 y bore tan 3.00 y prynhawn), perfformiad dawnsio Indiaidd gan y coreograffydd arobryn Rekha Girish (rhwng 12.30 ac 1 o’r gloch), cinio bys a bawd am ddim (rhwng 1 a 1.30) a gweithdy wedi’i noddi gan Stiwdio Sunflower ar osod blodau (rhwng 1.30 a 2.30 y prynhawn).

Bydd Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig Abertawe yn gwahodd gwesteion i gael paned a chacen ddydd Iau 4 Mehefin yn ei Ganolfan Galw Heibio rhwng 4 a 6 y prynhawn.

Hefyd ar 4 Mehefin, bydd Mantell Gwynedd ym Mhortmeirion i gyflwyno tystysgrifau Gwirfoddolwr y Flwyddyn a’u tystysgrifau cydnabyddiaeth lleol eu hunain, rhwng 12 a 2 o’r gloch, gan gynnwys cinio ysgafn.  Bydd y digwyddiad dan ofal y canwr clasurol ac opera, Rhys Meirion, sy’n enedigol o Flaenau Ffestiniog.

Mae Gwirfoddolwyr Felindre yng Nghanolfan Ganser Felindre yng Nghaerdydd yn cynnal digwyddiad ‘Gwau a Sgwrsio’ i arddangos y cymorth ychwanegol gan wirfoddolwyr eraill ac i geisio annog mwy o weuwyr i gymryd rhan ar ddydd Gwener 5 Mehefin , 2-3pm.

Ddydd Sadwrn 6 Mehefin, bydd Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam yng Nghanolfan Siopa Dôl yr Eryrod rhwng 10.30 y bore a 3 y prynhawn, gydag adloniant byw a nifer o stondinau a gweithgareddau gan fudiadau trydydd sector lleol.

Hefyd ddydd Sadwrn bydd ‘marchnadfa’ ym Mharc Ynys Angharad Park, Pontypridd, lle bydd gan aelodau Interlink RCT stondinau i’w hyrwyddo eu hunain a’u gwasanaethau. Bydd yno hefyd seremoni dathlu gwirfoddolwyr mewn pabell fawr, rhwng 11 y bore a 3 y prynhawn.

Yn ôl yn Sain Ffagan, ddydd Sul 7 Mehefin, rhwng 10 y bore ac 1 y prynhawn, mae diwrnod cyfeillion a theuluoedd yn cael ei gynnal ar y fferm Oes Haearn, Bryn Eryr, i ddiolch i wirfoddolwyr am eu gwaith caled, gyda gweithgareddau a sgyrsiau Celtaidd ar gyfer teuluoedd, yn ogystal â chyfle i weld Bryn Eryr.

Dywedodd Prif Weithredwr WCVA, Ruth Marks: ‘Mae yna bron miliwn o wirfoddolwyr yng Nghymru sy’n cyfrannu at gyfanswm gwerth y sector, sef £3.8 biliwn y llynedd.  Mae hyn yn gyfystyr ag 8% o gynnyrch domestig gros Cymru.

‘Gwirfoddolwyr yw anadl einioes ein cymdeithas sifil yng Nghymru.  Nes ymlaen wythnos yma fe fyddwn yn cyhoeddi enwau enillwyr Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru eleni.  Mae’r rhain, a phob gwirfoddolwr yng Nghymru, yn ysbrydoliaeth wirioneddol i ni gyd.  Mae hi mor bwysig ein bod yn cydnabod, yn gwerthfawrogi ac yn diolch i bawb sy’n rhoi o’u hamser yn wirfoddol a hynny â chymaint o frwdfrydedd ac ymroddiad.’

 I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Lynne Reynolds ar 029 2043 1718 neu Jackie Huybs ar 07814 070239.  Gwefan WCVA www.wcva.org.uk

Nodiadau

  • Mae WCVA yn cefnogi ac yn cynrychioli’r trydydd sector yng Nghymru, gyda mwy na 3,000 o aelodau gan gynnwys amrywiaeth eang o fudiadau sy’n gweithio ar faterion megis tai, adfywio economaidd, gofal plant, datblygu cymunedol, trafnidiaeth, yr amgylchedd ac iechyd.