A A English | Cymraeg

Cynllun i esemptio gadawyr gofal ifanc rhag y dreth gyngor o 01 Ebrill 2019 ymlaen, 13/01/2019 [C]

Ni fydd angen i bobl ifanc sy’n gadael gofal dalu’r dreth gyngor, mewn cynllun a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans AC.

Caiff y rheoliadau eu cyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn gynnar ym mis Mawrth. Maent yn dilyn ymgynghoriad ynghylch a ddylai’r sawl sy’n gadael gofal dalu’r dreth gyngor neu beidio.

Roedd 91% o’r bobl a ymatebodd i’r ymgynghoriad yn cefnogi’r cynnig, a dywedodd 80% y dylai’r oedran ymestyn i 25 oed.

Dywedodd Llywodraeth Cymru: “Mae egwyddor esemptio’r sawl sy’n gadael gofal rhag talu’r dreth gyngor wedi cael ei derbyn yn eang ers tro, ond mae lefel y gefnogaeth sydd ar gael i adawyr gofal ledled Cymru wedi bod yn anghyson.”

Y gobaith yw y bydd yn cynllun hwn yn helpu i wneud y dreth gyngor yn decach ledled Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.