A A English | Cymraeg

Amddiffynwyr Hawliau Dynol Plant yn ymateb i ymgynghoriad y Diwrnod Trafod Cyffredinol

Cyn y Diwrnod Trafod Cyffredinol, mae Plant yng Nghymru wedi cyhoeddi ymateb i ymgynghoriad Child Rights Connect (CRC) ar Amddiffynwyr Hawliau Dynol Plant.

Yr ymgynghoriad, sef  ‘The Views, Perspectives and Recommendations of Children Across the World’ fydd y prif destun trafod ar y diwrnod. Mae’n crynhoi ymatebion plant a phobl ifanc, gan gynnwys plant a phobl ifanc o Gymru.

Bu Plant yng Nghymru’n gweithio gyda phobl ifanc i gael eu barn ar amddiffynwyr hawliau dynol plant. Gellir darllen eu sylwadau yn ein hadroddiad cysylltiedig, a gyhoeddir heddiw.

Roedd ystod eang o bynciau trafod, gyda chyfraniadau gan amrywiaeth o grwpiau.

Darparodd pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal sylwadau ar y bobl y maen nhw’n eu gweld fel amddiffynwyr hawliau dynol, a’r hawliau oedd yn bwysig iddyn nhw, a rhannwyd stori Joe am sefyll i fyny dros ei hawliau pan roddwyd llety anaddas iddo.

Cychwynnwyd y prosiect trawsnewidwyr gan grŵp o bobl ifanc â salwch cyfyngus parhaol a’r gobaith yw cefnogi ac amddiffyn hawliau pobl ifanc sy’n pontio o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion. Rhoesant eu barn ar yr hyn sy’n atal diogelu hawliau, beth allai ddigwydd os na fydd hawliau’n cael eu parchu a sut y gall plant helpu i amddiffyn hawliau.

Trwy ein prosiect Ymwneud Mwy â Gofal Cymdeithasol, bu Plant yng Nghymru yn ymgynghori hefyd â grwpiau o blant a phobl ifanc sydd ag anableddau dysgu, gan weithio gyda SAFE (Sexual Awareness For Everyone), a chyda Vale Youth Speak Up. Rhoesant eu barn ar amddiffynwyr hawliau dynol plant, o’r hyn y gallant ei wneud i amddiffyn hawliau, i’w hymdrechion i hyrwyddo Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn trwy ysgolion.

Yn ogystal, mae’r adroddiad yn cynnig argymhellion i helpu i hyrwyddo hawliau plant ymhellach. Ymhlith eraill, awgrymodd pobl ifanc y gellid gwneud y broses adrodd ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn fwy hygyrch i blant a rhoi rôl iddynt petai’r broses yn cael ei hadolygu. Awgrymodd yr adroddiad hefyd y gellid dileu’r rhwystrau sy’n wynebu amddiffynwyr hawliau dynol plant trwy wneud gwybodaeth yn fwy hygyrch.

Gallwch lawrlwytho copi o’r adroddiad yma.

Ar y Diwrnod Trafod Cyffredinol, bydd Cymru Ifanc, sef hyb cyfranogi Plant yng Nghymru, yn bresennol yn ninas Genefa gyda dau berson ifanc, i gymryd rhan yn y drafodaeth.  Gallwch ddilyn digwyddiadau’r diwrnod trwy ddilyn @youngwalesCIW ar Twitter.

Carai Plant yng Nghymru ddiolch i bob grŵp a sefydliad sy’n bartner am gyfrannu, a charai ddiolch yn arbennig i’r holl bobl ifanc am roi eu barn a pharhau i amddiffyn hawliau dynol.