A A English | Cymraeg

Adroddiad newydd Plant yng Nghymru am atal damweiniau plant, 25/06/13 [C]

Mae Plant yng Nghymru wedi cyhoeddi canllaw newydd sy’n rhoi enghreifftiau ymarferol o weithgarwch atal damweiniau yng Nghymru.

Nod Diogelwch Plant yng Nghymru; Enghreifftiau o Ymyriadau ar Waith yw amlygu ychydig o’r gwaith lleol ar atal damweiniau sy’n digwydd ledled Cymru. Mae’r cyhoeddiad dwyieithog hwn yn rhannu profiadau 14 o brosiectau diogelwch plant ac yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am:

  • Bartneriaethau
  • Sut cafodd pob prosiect ei gychwyn
  • Sut mae’n cael ei weithredu
  • Costau prosiect
  • Cynaladwyedd
  • Heriau
  • Gwersi sydd wedi cael eu dysgu

Damweiniau anfwriadol yw achos pennaf marwolaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Yn wir, bob blwyddyn mae mwy na 145,000 o blant a phobl ifanc yn mynychu adrannau brys oherwydd anaf anfwriadol.

Mae’r anafiadau hyn yn effeithio ar blant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru ac, yn drist, mae’r gyfradd ddamweiniau yn cynyddu gydag amddifadedd. Mae plant sy’n byw mewn ardaloedd anfanteisiol yn 13 o weithiau’n debycach o farw o ganlyniad i ddamwain. Mae’r anghydraddoldeb annerbyniol hwn yn cynyddu ymhellach yn achos rhai mathau penodol o ddamwain. Profwyd bod yr anghydraddoldebau hyn yn bodoli ers blynyddoedd lawer, ond mae’r bwlch rhwng teuluoedd mewn amddifadedd a’r rhai nad ydynt yn parhau i dyfu.

Wrth weithio i leihau damweiniau plentyndod yng Nghymru, mae’n bwysig cydnabod y bydd plant, fel rhan o’u datblygiad, bob amser yn dioddef damweiniau. Mae’r mwyafrif o’r damweiniau hyn fel arfer yn arwain at ychydig iawn neu ddim anaf ac yn caniatáu i blant ddysgu am risg, archwilio eu hamgylchedd a’u galluoedd eu hun. Fodd bynnag, mae llawer o fathau o ddamweiniau yn creu risg niwed annerbyniol a dyma’r mathau o anafiadau marwol, difrifol ac anablu y dylai ymarferwyr, rheolwyr a gwneuthurwyr polisi fod yn gweithio i’w dileu. 

Esboniodd Karen MacFarlane, Swyddog Datblygu Diogelwch Plant yn Plant yng Nghymru: “Er gwaethaf ein hinsawdd economaidd bresennol, mae’n galonogol gweld o’r enghreifftiau bod llawer o’r ymyriadau yn golygu cymharol ychydig o gostau sefydlu a pharhad a bod eu hymyrraeth yn gynaliadwy, yn rhannol o leiaf os nad yn gyfan gwbl.

Ar ôl ymweld â llawer o’r gweithgareddau hyn a’u gweld ar waith, mae’n amlwg mai un o’r prif resymau am eu llwyddiant yw presenoldeb ‘pleidiwr’ atal damweiniau. Dylai eu cymhelliant, eu brwdfrydedd, ac mewn llawer o achosion eu cryfder, gael eu cydnabod fel ffactor allweddol i gyflawniadau a chynaladwyedd eu hymyrraeth leol.”

I lawrlwytho’r ddogfen cliciwch yma.  Fel arall, os hoffech chi gael copi caled, cysylltwch â: karen.mcfarlane@childreninwales.org.uk.