A A English | Cymraeg

Hyfforddiant achrededig

Mae Plant yng Nghymru wedi cyflawni statws canolfan i gynnal cyrsiau hyfforddiant Achrededig gydag Agored Cymru fel ein corff dyfarnu.

Beth yw cwrs hyfforddiant achrededig?

Cafodd Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru ei gyflwyno yng Nghymru yn 2003. Mae’n cynnig un strwythur ar gyfer dysgu cydnabyddedig gan gynnwys addysg uwch, dysgu gydol oes a hyfforddiant cyffredinol a galwedigaethol. Mae’r fframwaith yn darparu system o achrediad ar gyfer cyrsiau hyfforddiant. Mae ansawdd cyrsiau sydd wedi eu hachredu yn cael ei sicrhau a byddant yn cael eu hasesu, eu mesur, eu cofnodi a’u tystysgrifo. Bydd y cyrsiau hyfforddiant achrededig y mae Plant yng Nghymru yn eu darparu wedi eu hachredu gydag Agored Cymru.

Pam dylwn i ddewis hyfforddiant achrededig?

Dysgwyr – Dyma gyfle i atgyfnerthu’ch dysgu yn dilyn digwyddiad hyfforddiant. Bydd yn ofynnol i chi ymgymryd â pheth gwaith annibynnol yn dilyn elfen ddysgedig y cwrs er mwyn ennill cydnabyddiaeth ffurfiol o’r wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth rydych chi wedi eu hennill. Byddwch yn derbyn cefnogaeth ac adborth gan asesydd sy’n gymwys yn y pwnc perthnasol. Byddwch yn derbyn tystysgrif y mae ei hansawdd wedi ei sicrhau drwy gorff dyfarnu allanol i helpu i gefnogi’ch datblygiad proffesiynol parhaus.

Cyflogwyr – Gall cyflogwyr fod yn hyderus bod ansawdd yr hyfforddiant maent yn anfon eu staff arno wedi ei sicrhau, ac ar ôl cwblhau darn o waith sy’n cael ei asesu, bydd eu staff wedi cyflawni nifer o gredydau ar lefelau penodedig sy’n cael eu cydnabod ledled y Deyrnas Unedig. Gall y tystysgrifau ffurfiol gael eu defnyddio i roi tystiolaeth i reoleiddwyr, comisiynwyr ac arianwyr am ymrwymiad eich sefydliad i ddatblygiad staff a safonau ansawdd wedi eu sicrhau.

Asesiad a chefnogaeth drwy E-Bortffolio

Bydd pobl sy’n dewis gwneud cyrsiau achrededig yn cael eu cefnogi i ddefnyddio’r system e-bortffolio ‘un-ffeil’ sy’n cwtogi defnydd adnoddau papur ac yn hwyluso cyfathrebu diogel a rheolaidd rhwng dysgwyr a’r tiwtor/ aseswyr, gan gadw costau i lawr felly i’r cwsmer. Gan ddefnyddio ‘un-ffeil’, mae dysgwyr yn gallu derbyn adborth cyson a chymeradwyaeth am eu gwaith a lle bo’n briodol mae rheolwyr yn gallu derbyn diweddariadau rheolaidd am gynnydd staff tuag at nod sydd wedi ei bennu. Drwy weithio gyda’i gilydd mae’r Tiwtor/Asesydd a’r dysgwr yn gallu cynnal cymhelliant a sicrhau bod y cymorth a’r arweiniad priodol ar gael ar bob lefel.

I ddechrau bydd Plant yng Nghymru yn cynnig cyrsiau hyfforddiant achrededig ar y pynciau canlynol a’r nod fydd estyn yr amrediad o gyrsiau sydd ar gael yn ystod y flwyddyn sy’n dod. Byddwn ni’n darparu rhai o’r rhain fel cyrsiau agored drwy ein rhaglen hyfforddiant dreigl ond gallwch chi brynu unrhyw rai o’r cyrsiau hyn i’w cynnal fel sesiynau ‘mewnol’:

Cyrsiau i bobl ifanc

Lefel 1 – Addysg Gymheiriaid – gwerth credydau: 2 gredyd
Lefel 1 – Cyfranogiad Pobl Ifanc – Mynnu Llais – gwerth credydau: 2
Lefel Mynediad – Cyfranogiad Pobl Ifanc – Mynnu Llais – gwerth credydau: 2